We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Zajęcia w trybie stacjonarnym

 

Do budynku Wydziału Historii mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej, niemające nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej (podstawa prawna).

 

Osoby, które są zakażone wirusem SARS-CoV-2, zaobserwowały u siebie którykolwiek z objawów COVID-19, miały kontakt z osobą chorą powinny pozostać w domu i skontaktować się lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną, z której będą wynikały dalsze rekomendacje (oraz powiadomić Wydział o nieobecności: pracownicy i doktoranci informują dziekana, studenci – KJD). W razie pogorszenia się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.

 

Reżim sanitarny – szczegółowe zasady

 

 • Podstawową zasadą funkcjonowania w budynku Wydziału Historii powinna być wzajemna troska o zapewnienie wszystkim członkom naszej społeczności bezpiecznych warunków do pracy i nauki.
 • We wszystkich przestrzeniach wspólnych (korytarze, sanitariaty) obowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania nosa i ust.
 • W każdej sali wykładowej dostępny jest płyn dezynfekujący i prowadzący zajęcia powinien przypominać o jego użyciu przed zajęciami i po nich.
 • Rekomenduje się, aby zajęcia dydaktyczne, gdy pozwalają na to warunki pogodowe, odbywały się przy otwartych oknach.
 • Prowadzący zajęcia są zwolnieni z obowiązku zakrywania ust i nosa*.
 • Uczestników zajęć dydaktycznych, egzaminów i zaliczeń – co do zasady – obowiązuje nakaz noszenia maseczki (zakrywania ust i nosa)*.
 • Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, a także, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia właściwego procesu kształcenia.
 • O możliwości odkrycia ust i nosa podczas zajęć dydaktycznych lub egzaminu bądź zaliczenia decyduje osoba prowadząca zajęcia, egzamin lub zaliczenie.
 • Prowadzący winni brać pod uwagę możliwość odstąpienia od obowiązku noszenia maseczek przez studentów w wypadku zajęć odbywających się w niewielkich grupach, ze względu na specyfikę zajęć (np. dyskusja).
 • W przypadku zajęć o charakterze wykładowym, które często odbywają się w dużych grupach i nie wymagają aktywnego udziału ze strony studentów, zasadne jest utrzymanie obowiązku zakrywania nosa i ust.
 • Student, który nie stosuje się do obowiązujących na Uniwersytecie Warszawskim i na Wydziale Historii zasad, może zostać poproszony o opuszczenie sali.
 • Jeśli zachowanie studenta dezorganizuje przebieg zajęć, prowadzący powinien ten fakt zgłosić KJD.
 • W przypadku pojawienia się objawów typowych dla przebiegu COVID-19, prowadzący zajęcia ma obowiązek poprosić studenta o opuszczenie sali.
 • Po zakończeniu każdych zajęć prowadzący otwiera okna w sali zajęciowej.

 

*Obowiązek noszenia maseczek podczas zajęć dydaktycznych wynika z tego, że do tej pory studenci i doktoranci nie zostali wskazani jako osoby wyłączone z tego obowiązku w § 25 ust. 4 pkt 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Brak obowiązku noszenia maseczki przez osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne wynika z wyłączenia osób świadczących pracę z grupy zobowiązanych do zakrywania nosa i ust na podstawie wyżej wymienionego rozporządzenia.

 

Nieobecności związane z chorobą

 

Nieobecność studenta na zajęciach, spowodowana skierowaniem na izolację lub kwarantannę, jest nieobecnością usprawiedliwioną (§ 9 ust. 3 zarządzenia nr 112).

 • W razie wątpliwości prowadzący ma prawo prosić o okazanie skierowania na kwarantannę lub izolację (podobnie jak ma prawo prosić o okazanie zwolnienia lekarskiego w przypadku osób chorych).
 • Student ma prawo do odrobienia nieobecności w trybie indywidualnym (np. na dyżurach); szczegółowe kryteria ustala prowadzący, uzależniając je od specyfiki danych zajęć.

W przypadku, gdy student ze względu na stan zdrowia nie jest w stanie uczestniczyć w zajęciach prowadzonych stacjonarnie, może wystąpić do KJD o przyznanie indywidualnej organizacji studiów (§ 9 ust. 1 pkt 1 zarządzenia nr 112);

 • KJD może przyznać studentowi w ramach IOS między innymi prawo do zwiększenia liczby nieobecności na zajęciach czy do indywidualnego trybu i terminu zaliczania zajęć.
 • Jeżeli student, skierowany na kwarantannę lub z innych przyczyn nieobecny na zajęciach prowadzonych stacjonarnie, chce w nich uczestniczyć w trybie zdalnym synchronicznym, prowadzący zajęcia może mu to umożliwić. Nie ma jednak takiego obowiązku. Decyzję podejmuje prowadzący zajęcia, biorąc pod uwagę poziom swoich umiejętności technicznych oraz dostępne zaplecze sprzętowe.

 

Nauczyciele akademiccy z objawami charakterystycznymi dla COVID-19

 

 • Nauczyciele akademiccy z objawami charakterystycznymi dla COVID-19 nie mogą przebywać na terenie UW.
 • Osoba prowadząca zajęcia – jeśli nie przebywa na zwolnieniu lekarskim – jest zobowiązana do prowadzenia zajęć.
 • W przypadku niemożności przeprowadzenia zajęć w trybie stacjonarnym należy zwrócić się do KJD o wyrażenie zgody na okresowe prowadzenie zajęć w trybie zdalnym (na podst. § 9 zarządzenia nr 111); trzeba to zrobić z odpowiednim wyprzedzeniem, tak by zachować wynikający z tego samego paragrafu obowiązek powiadomienia studentów o zmianie trybu.
 • Ze względu na możliwe kolizje w planie zajęć dopuszcza się, aby zajęcia po przejściu w tryb zdalny odbywały się w innych – uprzednio uzgodnionych ze studentami – terminach.
 • Jeżeli okres między zaobserwowaniem pogorszenia się stanu zdrowia prowadzącego a terminem zajęć nie pozwala na przeprowadzenie wyżej opisanego procesu (w tym poinformowania studentów o zmianie formy zajęć z 24-godzinnym wyprzedzeniem), należy tę sytuację potraktować tak, jak każdy inny przypadek losowy, uniemożliwiający przeprowadzenie zajęć, i odrobić je w uzgodnionym ze studentami terminie.

Ważne!

 • W wypadku stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u uczestnika zajęć dydaktycznych, kwarantanną objęci są wszyscy uczestnicy tych zajęć z wyłączeniem osób zaszczepionych.
 • Osoby niezaszczepione są kierowane na kwarantannę na dotychczasowych zasadach, tj. przez Państwową Inspekcję Sanitarną (Sanepid).
 • Nauczyciel akademicki, który jest skierowany na kwarantannę, może prowadzić zajęcia (w trybie zdalnym).
 • Nauczyciel akademicki przebywający na zwolnieniu lekarskim  nie może prowadzić zajęć dydaktycznych.
 • Pracownicy i doktoranci Wydziału Historii są zobowiązani do poinformowania o skierowaniu na kwarantannę lub zachorowaniu na COVID-19 dziekana Wydziału, poprzez przesłanie mailem wiadomości do dziekanatu.
 • Studenci, którzy znajdą się w tej sytuacji, powiadamiają KJD.

 

Zajęcia w trybie zdalnym

 

Zajęcia dydaktyczne, przewidziane do prowadzenia w trybie stacjonarnym, mogą być okresowo prowadzone w trybie zdalnym. Decyzję w tej sprawie podejmuje KJD na podstawie uzasadnionego wniosku prowadzącego zajęcia. W takim przypadku o trybie zdalnym uczestnicy zajęć muszą zostać poinformowani z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem.

KJD sprawuje bieżącą pieczę nad prowadzeniem zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym.

Prowadzący zajęcia:

 • na prośbę KJD udziela mu niezwłocznie szczegółowych informacji na temat planowanych, realizowanych lub zakończonych zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym;
 • informuje niezwłocznie KJD o występujących trudnościach w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym.

Ważne!

 • W ramach kształcenia realizowanego w trybie zdalnym zajęcia dydaktyczne nie mogą odbywać się wyłącznie w trybie asynchronicznym.
 • Zajęcia dydaktyczne w trybie zdalnym – co do zasady – odbywają się w terminach określonych w planie zajęć na danym kierunku studiów.

 

Wsparcie w zakresie technicznej organizacji zajęć w trybie zdalnym świadczy koordynator ds. zajęć, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym, powołany przez KJD. Na Wydziale Historii jest to prof. dr hab. Michał Leśniewski.

Zajęcia dydaktyczne - ogólne zasady

Ogólne zasady dotyczące kształcenia

Co do zasady – przy obecnych rekomendacjach władz UW – kształcenie na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2021/2022 odbywa się w trybie stacjonarnym, czyli w salach dydaktycznych.

Na studiach stacjonarnych wszystkie zajęcia dydaktyczne będą prowadzone w trybie stacjonarnym.

Na studiach niestacjonarnych (zaocznych i podyplomowych) w trybie zdalnym mogą być prowadzone wszystkie rodzaje zajęć dydaktycznych pod warunkiem osiągnięcia efektów uczenia się i przyjęcia takiej formuły zajęć, która gwarantuje że poziom wymagań i jakość zajęć prowadzonych w trybie zdalnym są co najmniej ekwiwalentne do zajęć prowadzonych w trybie stacjonarnym.

Przy organizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych w trybie zdalnym uwzględnione powinny zostać rekomendacje, określone przez Uniwersytecką Radę ds. Kształcenia.

Wykaz zajęć odbywających się w trybie zdalnym będzie ogłoszony przez KJD.

 

Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń

 

Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym zostały uregulowane w zarządzeniu nr 111 Rektora UW.
Szczegółowe zasady składania pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym określa zarządzenie nr 120 Rektora UW.

 • Egzamin dyplomowy – co do zasady – przeprowadza się w trybie stacjonarnym.
 • KJD, na wniosek kierującego pracą dyplomową, może zdecydować o przeprowadzeniu egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym.

 

 

Dyżury nauczycieli akademickich

 

Konsultacje i dyżury dydaktyczne nauczycieli akademickich dla studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych odbywają się w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego.

W uzasadnionych przypadkach konsultacje i dyżury dydaktyczne mogą odbywać się w trybie zdalnym.

Nauczyciel akademicki odbywa dyżury dydaktyczne w stałych, uprzednio ogłoszonych w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS) dniach i godzinach.

W przypadku braku możliwości przeprowadzenia konsultacji w stałym terminie, nauczyciel akademicki przeprowadza konsultację po otrzymaniu pocztą elektroniczną prośby o jej odbycie, w terminie ustalonym z uczestnikiem zajęć.

 

Weryfikacja efektów uczenia się

 

Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się prowadzona jest w trybie stacjonarnym (w bezpośredniej obecności prowadzącego i uczestników).

W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się w formie ustnej, możliwe jest przeprowadzenie weryfikacji efektów uczenia się w trybie zdalnym, o ile formuła egzaminu lub zaliczenia wyklucza możliwości nieetycznego uzyskiwania zaliczenia lub zdawania egzaminu.

 

Podstawy prawne

 

Podstawą powyższych zasad są następujące przepisy i wytyczne:

 

Zasady dot. funkcjonowania Wydziału i Uniwersytetu w obszarze administracyjnym

Zobacz: zasady dot. funkcjonowania Wydziału Historii oraz Uniwersytetu Warszawskiego w obszarze administracyjnym