We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Rada Wydziału

Rada Wydziału jest podmiotem kolegialnym, którego kompetencje określone zostały w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Regulaminie Wydziału Historii.

Rada Wydziału w szczególności:

 • ustala ogólne kierunki działalności Wydziału;
 • uchwala misję Wydziału oraz opiniuje plan rozwoju Wydziału opracowany przez dziekana;
 • przedstawia opinię w sprawie regulaminu Wydziału i jego zmian;
 • monitoruje działania w zakresie doskonalenia kadry badawczej i dydaktycznej;
 • monitoruje organizację badań naukowych na Wydziale;
 • opiniuje wnioski w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego;
 • opiniuje wnioski w sprawie rozpisania konkursu;
 • opiniuje kandydatury na stanowiska kierownicze na wydziale;
 • opiniuje plan rzeczowo-finansowy Wydziału i ma wgląd w jego wykonanie;
 • ocenia działalność Wydziału, opiniuje roczne sprawozdania dziekana oraz co najmniej raz w roku ocenia wykonywanie przez dziekana jego obowiązków;
 • może wystąpić do rektora z wnioskiem o odwołanie dziekana;
 • opiniuje sprawy przedłożone przez rektora, dziekana albo przez grupę co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków Rady Wydziału;
 • powołuje komisje Rady Wydziału, z zastrzeżeniem § 11-13 Regulaminu Wydziału;
 • wnioskuje do dziekana o utworzenie jednostek organizacyjnych Wydziału i zespołów niebędących jednostkami organizacyjnymi oraz dokonywanie zmian struktury Wydziału;
 • wnioskuje do rektora o zmianę regulaminu Wydziału;
 • współpracuje ze szkołami doktorskimi oraz radami naukowymi dyscyplin i Radą Naukową Dziedzin;
 • wybiera członków rady dydaktycznej dla kierunków studiów, których organizację i realizację powierzono Wydziałowi;
 • podejmuje uchwały w innych sprawach wynikających z odrębnych przepisów;
 • podejmuje inne działania wynikające ze Statutu UW i/lub Regulaminu Wydziału.

Skład Rady Wydziału

W skład Rady Wydziału wchodzą:

 • Dziekan (przewodniczący Rady)
 • Prodziekani;
 • wszyscy nauczyciele akademiccy Wydziału zatrudnieni na stanowisku profesora, profesora uczelni lub posiadający stopień doktora habilitowanego, stanowiący łącznie nie mniej niż 60% składu Rady Wydziału;
 • przedstawiciele nauczycieli akademickich Wydziału nie będących pracownikami wymienionymi w pkt3, stanowiący 10% składu Rady;
 • przedstawiciele pracowników Wydziału nie będących nauczycielami akademickimi, stanowiący nie więcej niż 5% składu Rady;
 • przedstawiciele studentów i doktorantów, stanowiący 10% składu Rady.

W posiedzeniach Rady Wydziału uczestniczy z głosem doradczym dyrektor administracyjny oraz przedstawiciele związków zawodowych zgodnie z przepisami Statutu.

Skład Rady Wydziału w kadencji 2020-2024

 

Terminy posiedzeń i protokoły

zobacz też: terminy i protokoły posiedzeń Rady Wydziału z lat 2020-2022

Rok akademicki 2022/2023
5 października 2022
9 listopada 2022
7 grudnia 2022
11 stycznia 2023
1 lutego 2023
1 marca 2023
5 kwietnia 2023
10 maja 2023
7 czerwca 2023

Komisje Wydziałowe

Wydziałowa komisja wyborcza
 • dr hab. Konrad Bobiatyński (przewodniczący)
 • Konrad Kwaczyński
 • dr Paweł Nowakowski
 • Mikołaj Sankiewicz (przedstawiciel studentów)
 • mgr Ulyana Sharpe
 • przedstawiciel doktorantów

Zakres działania komisji określają postanowienia Statutu Uniwersytetu Warszawskiego
oraz decyzje Uczelnianej Komisji Wyborczej.

Komisja ds. kadrowych
 • dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prof. ucz. (przewodnicząca)
 • dr hab. Krystyna Stebnicka (zastępczyni przewodniczącej)
 • prof. dr hab. Rafał Wnuk (KUL)
 • prof. dr hab. Andrzej Zakrzewski (WPiA UW)
 • dr hab. Paweł Żmudzki, prof. ucz.
Komisja ds. zatrudnienia na stanowisku profesora uczelni
 • prof. dr hab. Agnieszka Bartoszewicz
 • prof. dr hab. Adam Łajtar (Wydział Archeologii)
 • dr hab. Katarzyna Mikuska (Wydział Neofilologii)
 • dr hab. Grażyna Szelągowska, prof. ucz. (przewodnicząca)
 • prof. dr hab. Romuald Turkowski
Komisja finansowo-budżetowa

Członkowie komisji:

 • mgr Katarzyna Jóźwik (przedstawicielka doktorantów)
 • prof. dr hab. Alicja Kulecka
 • dr hab. Michał Leśniewski
 • prof. dr hab. Mirosław Nagielski
 • Mikołaj Sankiewicz (przedstawiciel studentów)
 • dr hab. Aleksander Wolicki (przewodniczący)

Do zakresu działania komisji należy:

 • opiniowanie planu rzeczowo-finansowego Wydziału
 • opiniowanie działalności Dziekana w zakresie polityki finansowej Wydziału
 • opiniowanie działalności Dziekana w zakresie finansowania badań naukowych
 • wyrażanie opinii na temat prowadzonych na Wydziale studiów płatnych, w tym liczby przyjmowanych kandydatów, wysokości opłat pobieranych od studentów
Komisja biblioteczna

Członkowie komisji:

 • dr hab. Marek Janicki (przewodniczący)
 • dr hab. Grzegorz Pac
 • dr hab. Jolanta Sikorska-Kulesza, prof. ucz.
 • Adam Słojewski (przedstawiciel studentów)
 • dr hab. Krystyna Stebnicka
 • dr hab. Grażyna Szelągowska, prof. ucz.
 • mgr Izabela Śliwińska-Słomska (przedstawicielka doktorantów)
 • dr hab. Marek Węcowski, prof. ucz.

Do zakresu działania komisji należy:

 • określanie zasad gromadzenia zbiorów w Bibliotece Wydziału
 • opiniowanie projektu regulaminu Biblioteki Wydziału
 • proponowanie Radzie Wydziału składu komisji konkursowej do wyboru Kierownika Biblioteki
 • opracowanie ogłoszenia konkursowego i procedury wyboru Kierownika Biblioteki
 • wyrażanie opinii na temat struktury zatrudnienia pracowników w Bibliotece Wydziału
 • wyrażanie opinii w innych sprawach dotyczących zasobu bibliotecznego Wydziału oraz współpracy z innymi podmiotami w zakresie gromadzenia i udostępniania zasobów bibliotecznych

 

Uchwały Rady Wydziału

Uchwały Rady Wydziału publikowane są na stronie Dziennika Wydziału Historii.