We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Rada Wydziału

Rada Wydziału jest podmiotem kolegialnym, którego kompetencje określone zostały w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Regulaminie Wydziału Historii.

Rada Wydziału w szczególności:

 • ustala ogólne kierunki działalności Wydziału;
 • uchwala misję Wydziału oraz opiniuje plan rozwoju Wydziału opracowany przez Dziekana;
 • przedstawia opinię w sprawie regulaminu wydziału i jego zmian;
 • monitoruje działania w zakresie doskonalenia kadry badawczej i dydaktycznej;
 • monitoruje organizację badań naukowych na wydziale;
 • opiniuje wnioski w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego;
 • opiniuje wnioski w sprawie rozpisania konkursu;
 • opiniuje kandydatury na stanowiska kierownicze na wydziale;
 • opiniuje plan rzeczowo-finansowy Wydziału i ma wgląd w jego wykonanie;
 • ocenia działalność Wydziału, opiniuje roczne sprawozdania Dziekana oraz co najmniej raz w roku ocenia wykonywanie przez dziekana jego obowiązków;
 • może wystąpić do Rektora z wnioskiem o odwołanie Dziekana;
 • opiniuje sprawy przedłożone przez Rektora, Dziekana albo przez grupę co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków Rady Wydziału;
 • powołuje komisje Rady Wydziału, z zastrzeżeniem § 11-13 Regulaminu Wydziału;
 • wnioskuje do Dziekana o utworzenie jednostek organizacyjnych Wydziału i zespołów niebędących jednostkami organizacyjnymi oraz dokonywanie zmian struktury Wydziału;
 • wnioskuje do Rektora o zmianę regulaminu Wydziału;
 • współpracuje ze szkołami doktorskimi oraz radami naukowymi dyscyplin i Radą Naukową Dziedzin;
 • wybiera członków rady dydaktycznej dla kierunków studiów, których organizację i realizację powierzono Wydziałowi;
 • podejmuje uchwały w innych sprawach wynikających z odrębnych przepisów;
 • podejmuje inne działania wynikające ze Statutu UW i/lub Regulaminu Wydziału.

Terminy posiedzeń Rady Wydziału w roku akademickim 2020/2021 oraz 2021/2022

Rok akademicki 2020/2021 Rok akademicki 2021/2022
 • 15 IX 2021 / protokół
 • 6 X 2021 / rada odwołana
 • 3 XI 2021 / protokół
 • 1 XII 2021 / protokół
 • 12 I 2022 / protokół
 • 2 II 2022 / protokół
 • 2 III 2022 / protokół
 • 6 IV 2022 / protokół
 • 4 V 2022 / protokół
 • 1 VI 2022 / protokół

Skład Rady Wydziału

W skład Rady Wydziału wchodzą:

 • Dziekan (przewodniczący Rady)
 • Prodziekani;
 • wszyscy nauczyciele akademiccy Wydziału zatrudnieni na stanowisku profesora, profesora uczelni lub posiadający stopień doktora habilitowanego, stanowiący łącznie nie mniej niż 60% składu Rady Wydziału;
 • przedstawiciele nauczycieli akademickich Wydziału nie będących pracownikami wymienionymi w pkt3, stanowiący 10% składu Rady;
 • przedstawiciele pracowników Wydziału nie będących nauczycielami akademickimi, stanowiący nie więcej niż 5% składu Rady;
 • przedstawiciele studentów i doktorantów, stanowiący 10% składu Rady.

W posiedzeniach Rady Wydziału uczestniczy z głosem doradczym dyrektor administracyjny oraz przedstawiciele związków zawodowych zgodnie z przepisami Statutu.

Skład Rady Wydziału w kadencji 2020-2024

 

Komisje Rady Wydziału

Komisja finansowo-budżetowa

Członkowie komisji:

Do zakresu działania komisji należy:

 • opiniowanie planu rzeczowo-finansowego Wydziału
 • opiniowanie działalności Dziekana w zakresie polityki finansowej Wydziału
 • opiniowanie działalności Dziekana w zakresie finansowania badań naukowych
 • wyrażanie opinii na temat prowadzonych na Wydziale studiów płatnych, w tym liczby przyjmowanych kandydatów, wysokości opłat pobieranych od studentów

Komisja biblioteczna

Członkowie komisji:

Do zakresu działania komisji należy:

 • określanie zasad gromadzenia zbiorów w Bibliotece Wydziału
 • opiniowanie projektu regulaminu Biblioteki Wydziału
 • proponowanie Radzie Wydziału składu komisji konkursowej do wyboru Kierownika Biblioteki
 • opracowanie ogłoszenia konkursowego i procedury wyboru Kierownika Biblioteki
 • wyrażanie opinii na temat struktury zatrudnienia pracowników w Bibliotece Wydziału
 • wyrażanie opinii w innych sprawach dotyczących zasobu bibliotecznego Wydziału oraz współpracy z innymi podmiotami w zakresie gromadzenia i udostępniania zasobów bibliotecznych

Uchwały Rady Wydziału

Uchwały Rady Wydziału publikowane są na stronie Dziennika Wydziału Historii.