We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

WYDARZENIE ARCHIWALNE

Events

Workshop Call for Participation

Cultural Heritage Geodata: Polish Perspectives, 23-25.03.2022, University of Warsaw

Within the area of cultural heritage, the use of geographic data and information is gaining importance: from use of 3D models of excavation sites in archeology, to guided tours through cultural landscapes using the abilities of smartphones. To explore these emerging applications and use, we invite participation and contribution to the Europeana-supported workshop on Cultural Heritage Geodata Citizen Science: Polish Perspectives (University of Warsaw, 23-25 March 2022).

The workshop focuses on current issues for crowdsourcing cultural heritage geodata, especially Polish perspectives on providing geographical data. Furthermore, the workshop promotes an exchange of experiences, networking of experts, and development of coordination among cultural heritage institutions. Accordingly, the four topics of the workshop are 1) crowdsourcing for cultural heritage; 2) data infrastructure guidelines and best practices; 3) institutional perspectives; 4) the way forward for cultural heritage geodata in Poland.

The workshop will be held in a hybrid form through live-streaming in Polish, English translation when necessary and Polish interactions with participants participating online and locally. Please indicate your intent to participate and present online or directly at the workshop. You can submit a title and a 50-word abstract for a four-minute presentation or include your abstract in the workshop program.

You can register

To develop participation discussion, prior commenting and discussion of a preliminary Statement on Cultural Heritage Geodata will occur online before the workshop. Workshop participants will discuss the statement during the workshop and jointly sign a statement as a reference for future discussions.

Contact: e.kwiecinska@uw.edu.pl

About the Workshop / O warsztatach

Warsztaty “Cultural Heritage Geodata: Polish Perspectives” trwały w dniach 23-25 marca 2022 r.
Uczestnicy wydarzenia dyskutowali o danych przestrzennych w instytucjach kultury razem z kolegami i koleżankami z Biblioteki Narodowej, Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, akademikami i gośćmi z zagranicy. Wykłady gościnne wygłosili Andrea Nanetti oraz Muki Haklay. Swój projekt zaprezentował też dr Paweł Nowakowski. Organizatorzy warsztatów: Instytut Historii PAN i Wydział Historii UW, zrealizowali zadanie dzięki finansowemu wsparciu programu Europeana.

Efektem prac jest Deklaracja w sprawie danych przestrzennych w dziedzictwie kulturowym.

 

“Cultural Heritage Geodata: Polish Perspectives” Workshop, supported by the Europeana Research Grants Programme, University of Warsaw, 23-25.03.2022

The workshop focuses on current issues for crowdsourcing cultural heritage geodata, especially Polish perspectives on the provision of geodata. The workshop promotes the exchange of experiences, networking of experts, and development of coordination among cultural heritage institutions. Accordingly, the four topics of the workshop are 1) considering possibilities for the crowdsourcing for cultural heritage geodata; 2) assessing data infrastructure guidelines and suggesting best practices; 3) discussing institutional perspectives of collecting and managing spatial data; 4) elaborating a statement pointing the way forward for cultural heritage geodata in Poland. The emphasis is on discussions (in Polish with limited discussion in English) and the schedule therefore focuses on ensuring there is ample time for formal discussions and informal conversations.

The workshop will be held in a hybrid form for discussions with participants participating online and those present at the University of Warsaw. We will also provide means for online participation in informal conversations during the workshop. On-site participants are invited to join in a gathering at the end of the first full day of the workshop, including dinner. Prior to the workshop, we will distribute a draft of points for a text to be elaborated and finalized at the workshop, a Statement on Cultural Heritage Geodata. During the workshop participants will refine the statement through its four central topics and conclude with signing the workshop statement, which will help as reference for future activities and collaborations.

Warsztaty “Dane przestrzenne w dziedzictwie kulturowym: polskie perspektywy”, przy wsparciu Europeana Research Grants Programme, 23-25.03.2022,  Uniwersytet Warszawski

Warsztaty skupiają się na bieżących problemach pozyskiwania i przetwarzania (w tym za pośrednictwem użytkowników bez profesjonalnego przygotowania)  danych przestrzennych w obszarze dziedzictwa kulturowego. Chcemy przedyskutować przede wszystkim polskie doświadczenia w tym zakresie. Warsztaty promują wymianę doświadczeń, sieciowanie ekspertów oraz rozwój koordynacji między instytucjami dziedzictwa kulturowego. Przewidujemy cztery główne tematy warsztatów: 1) crowdsourcing dla dziedzictwa kulturowego; 2) wytyczne dotyczące infrastruktury danych i ich dobre praktyki; 3) doświadczenia instytucji kultury w zakresie zbierania i zarządzania danymi przestrzennymi; 4) kierunki rozwoju danych przestrzennych w dziedzictwie kulturowym w Polsce. Chcemy zaprosić Państwa do dyskusji na temat projektu programu warsztatów, poprosić o rozpowszechnienie informacji o warsztatach wśród swoich współpracowników i kolegów oraz zachęcić do kontynuacji naszych wspólnych wysiłków na rzecz pozyskiwania danych przestrzennych w obszarze dziedzictwa kulturowego  geodanych dziedzictwa kulturowego w ramach crowdsourcingu. Prosimy o przesyłanie tytułów i abstraktów do 50 słów na czterominutowe krótkie prezentacje oraz zgodę na włączenie abstraktu do programu warsztatów do końca br.

Warsztaty odbędą się w formie hybrydowej: poprzez transmisję na żywo oraz angielsko-polskie rozmowy pomiędzy uczestnikami online i na miejscu. Podczas warsztatów planujemy wydanie “Deklaracji w sprawie danych przestrzennych w dziedzictwie kulturowym”. W celu zapewnienia owocnej dyskusji nad deklaracją, planujemy rozpocząć ją jeszcze przed warsztatami na początku marca w formie online. W trakcie warsztatów uczestnicy wspólnie omówią i podpiszą deklarację, co będzie punktem odniesienia do dalszych debat.

Advisory Board / Komitet Naukowy

Katarzyna Śląska

Prof. Andrea Nanetti

dr hab. Bogumił Szady, prof. KUL

dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. PW

dr Anna Bober

dr Aneta Pazik-Aybar

dr hab. Katarzyna Zalasińska

Organising Committee / Komitet Organizacyjny

prof. Francis Harvey, Wydział Historii, Uniwersytet Warszawski / Instytut Leibniz Geografii Regionalnej, f.harvey@uw.edu.pl 
dr Tomasz Panecki, Instytut Historii, Polska Akademia Nauk / Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, tpanecki@uw.edu.pl
dr Wiesława Duży, Instytut Historii, Polska Akademia Nauk/ Wydział Historii, Uniwersytet Warszawski, w.duzy@uw.edu.pl
dr inż. Marta Kuźma, Wydział Historii, Uniwersytet Warszawski, marta.kuzma@uw.edu.pl
dr Elżbieta Kwiecińska, Wydział Historii, Uniwersytet Warszawski, e.kwiecinska@uw.edu.pl

Program

Parameters

 • 2.5 days
 • Hybrid form
 • Preparation and publication of the “Warsaw Statement on Cultural Heritage Geodata”
 • Takes place in mid-March (23-25.3.2022), B1 room, Faculty of History, the Central Campus of the University of Warsaw (maximum 25 participants)

Prior to the Workshop

 • 2 Months before: distribution of draft statement; open forum for discussion and comments
 • 2 Weeks before:  distribution of revised statements with comments
  and synopsis of discussion; also open for discussion and comments on login protected website

Tentative Program

6.3.2022
Online discussion and comments to the draft Warsaw Statement on Cultural Heritage Geodata

23.3.2022

16:00 Workshop Introduction
16:15 Prof. M. Haklay, UCL Keynote on citizen science and geospatial data (45 min)
17:00 Open-comments session on the “Statement” in regards to strengths, improvements as well as overarching, ‘infrastructural issues’ and implementation issues
18:00 Summary of group discussions
18:30 Day 1: Concluding remarks
19:00 End of Workshop Day 1 and dinner on your own

24.3.2022

09:30 Meet online or locally for coffee or tea and small snacks
10:00 Short presentations
10:45 Break
11:00 Breakout sessions with rapporteur on implementation issues
12:00 Lunch with informal online or local chat possibilities
13:30 Prof. Andrea Nanetti, NTU, keynote “Geodata and the Engineering of Historical Memory”
14:00 Breakout sessions with rapporteur on overarching issues
15:00 Break
15:15 Summary of day by rapporteurs; plans for tomorrow
16:00 End of Workshop Day 2
19:00 Workshop Dinner

25.3.2022

09:00 Meet online or locally for coffee or tea and small snacks
09:30 Presentation of revised “Statement” and discussion
10:30 Breakout sessions with rapporteur on revisions and future plans
11:15 Break
11:30 Summaries from rapporteurs
12:30 Publication of statement; discussion of plans (activities and meetings)
13:30 Close of workshop; lunch on your own

Informacje podstawowe

 • 2,5 dnia
 • Forma hybrydowa
 • Przygotowanie publikacji „Warsaw Statement on Cultural Heritage
  Geodata”
 • Data i miejsce warsztatów: 23-25.03.2022, sala B1, Wydział Historii UW, Kampus Centralny UW (maksymalnie 25 uczestników)

Przed warsztatem

 • 2 miesiące przed: rozesłanie projektu deklaracji; otwarte forum do dyskusji i komentarzy
 • 2 tygodnie przed: dystrybucja poprawionych wypowiedzi z komentarzami i streszczeniem dyskusji; otwarte również na dyskusję i komentarze na stronie chronionej logowaniem Wstępny program

Program

6.3.2022
Dyskusja online i komentarze do projektu “Deklaracji w sprawie danych przestrzennych w obszarze dziedzictwa kulturowego”

23.3.2022

16:00 Wprowadzenie do warsztatów
16:15 Prof. M. Haklay, UCL wykład na temat citizen science (‘nauka obywatelska’)  i danych przestrzennych
17:00 Sesja otwartych komentarzy do „Deklaracji”
18:00 Podsumowanie dyskusji grupowych
18:30 Dzień 1: Uwagi końcowe
19:00 Zakończenie warsztatów – dzień 1

24.3.2022

09:30 Spotkanie online lub na miejscu na kawę lub herbatę i drobne przekąski
10:00 Krótkie prezentacje
10:45 Przerwa
11:00 Sesje grupowe ze sprawozdawcą ds. implementacji
12:00 Obiad z możliwością nieformalnego czatu online lub na miejscu
13:30 prof. Andrea Nanetti, NTU, wykład “Geodata and the Engineering of Historical Memory”
14:00 Sesje grupowe ze sprawozdawcą na temat głównych kwestii
15:00 Przerwa
15:15 Podsumowanie dnia przez sprawozdawców; plany na jutro
16:00 Zakończenie warsztatów – dzień 2
19:00 Kolacja dla uczestników warsztatu

25.3.2022

09:00 Spotkanie online lub na miejscu na kawę lub herbatę i drobne przekąski
09:30 Prezentacja zaktualizowanej „Deklaracji” i dyskusja
10:30 Sesje grupowe ze sprawozdawcą na temat rewizji “Deklaracji” i planów na przyszłość
11:15 Przerwa
11:30 Streszczenia sprawozdawców
12:30 Publikacja oświadczenia; omówienie planów (działań i spotkań)
13:30 Zamknięcie warsztatów

Registration Form / Formularz rejestracyjny

Registration Form / Formularz rejestracyjny