We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

About the Workshop / O warsztatach

Historical Data Network Analysis
A Workshop dedicated to Polish Cultural Heritage Institutions
18-07-2022
University of Warsaw, room B2 at Faculty of History

This workshop is dedicated to experts from cultural heritage institutions and students who want to develop their skills connected to networks and digital humanities.Digital technologies and infrastructural approaches still have a great potential in the humanities, but the humanities face challenges from the transition from traditional theory and methods to computationally-based research opportunities. Network analysis helps with the integration of close-reading and distance-reading in hermeneutic interpretive frameworks. It also enables geographic, network, and diagrammatic visualisations.

Nodegoat, a software package for the historical analysis of network data, has a great potential for enhancing reasoning in humanities. It is a data management tool for modelling, analysing and visualising data in time and space.

The workshop focuses on digital data in cultural heritage in Poland. Furthermore, the workshop promotes using digital skills in a network, and enables an exchange of experiences, networking of experts, and development of cooperation among cultural heritage institutions and researchers. Thus, the four topics of the workshop are, as following:

 1. An introduction to network data and several case studies. What does data/metadata, network data mean?
 2. An organisation and use of the Nodegoat. How does it work? (data, management, project)
 3. Data visualisation possibilities – graphs and maps. When? How? Why?
 4. Discussion about curatorial perspectives and future workshops

 

The workshop will be conducted in-person in Polish and English. The objective of the workshop is to introduce network analysis using Nodegoat, and demonstrate how to see relationships among data / objects and relevant issues in the preparation, collection, analysis and visualisation of historical data. Participation in the workshop is free of charge. The event is a part of the PPE project from the Faculty of History, University of Warsaw. Please remember to bring your own computer (laptop).

Analiza sieci danych historycznych
Warsztaty dla polskich instytucji dziedzictwa kulturowego
18-07-2022
Uniwersytet Warszawski, Wydział Historii, Sala B2

Warsztaty skierowane są do specjalistów i ekspertów instytucji dziedzictwa kulturowego
i studentów, którzy chcą rozwijać nowe umiejętności związane z analizą sieci i humanistyką cyfrową.

Rozwój technologii cyfrowych i infrastruktury mają ogromny potencjał w humanistyce, która stoi przed wyzwaniami związanymi  z przejściem od tradycyjnych metod i teorii do nowoczesnych możliwości badawczych opartych na technikach cyfrowych. Analiza sieci pomaga w integracji czytania blisko tekstu i na odległość (close- and distant-reading) w hermeneutycznych ramach interpretacyjnych. Umożliwia ona także wizualizacje geograficzne, sieciowe i schematyczne.

Nodegoat, jako pakiet oprogramowania do analizy historycznej danych sieciowych, jest często używany przez humanistów. Jest to narzędzie do zarządzania danymi, służące do ich analizy i wizualizacji w czasie i przestrzeni.

Na warsztatach będą wykorzystywane dane cyfrowe dziedzictwa kulturowego w Polsce. Ponadto warsztaty promują wykorzystanie umiejętności cyfrowych w analizach sieci oraz wymianę doświadczeń, sieć ekspertów i rozwój współpracy między instytucjami
i badaczami dziedzictwa kulturowego.

Tematy, które zostaną poruszone w czasie warsztatów to:

 1. Wprowadzenie do danych sieciowych, interesujące przykłady. Czym są dane, metadane, dane sieciowe?
 2. Struktura i zastosowanie Nodegoat – jak to działa? (dane, zarządzanie, projekt)
 3. Możliwości wizualizacji danych – wykresy i mapy – kiedy? jak? po co?
 4. Omówienie perspektyw kuratorskich i przyszłych warsztatów

Warsztaty będą prowadzone stacjonarnie w języku polskim i angielskim. Celem warsztatu jest wprowadzenie do analizy sieciowej z wykorzystaniem Nodegoat, dostrzeżenie relacji między danymi/obiektami oraz istotne zagadnienia w przygotowaniu, gromadzeniu, analizie
i wizualizacji danych historycznych. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Wydarzenie jest częścią projektu Miejsca, Ludzie, Wydarzenia Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Prosimy pamiętać o zabraniu własnego komputera (laptopa).

Organisers / Organizatorzy

 • Francis Harvey, Faculty of History, University of Warsaw / Leibniz Institute for Regional Geography, f.harvey@uw.edu.pl
 • dr Wiesława Duży, Faculty of History, University of Warsaw / Institute of History, Polish Academy of Science, w.duzy@uw.edu.pl
 • dr inż. Marta Kuźma, Faculty of History, University of Warsaw, marta.kuzma@uw.edu.pl
 • dr Elżbieta Kwiecińska, Faculty of History, University of Warsaw, e.kwiecinska@uw.edu.pl
 • Francis Harvey, Wydział Historii, Uniwersytet Warszawski / Leibniz Institute for Regional Geography, f.harvey@uw.edu.pl
 • dr Wiesława Duży, Wydział Historii, Uniwersytet Warszawski / Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, w.duzy@uw.edu.pl
 • dr inż. Marta Kuźma, Wydział Historii, Uniwersytet Warszawski, marta.kuzma@uw.edu.pl
 • dr Elżbieta Kwiecińska, Wydział Historii, Uniwersytet Warszawski, e.kwiecinska@uw.edu.pl

 

Program

09:30 Meet at University for coffee or tea and small snacks

10:00 Welcome and short introduction of our team and project

10:15 Historical analysis with nodegoat network software

11:00 Break

11:15 Discussion – warm up

12:00 Lunch break

13:00 An organisation and use of the Nodegoat. How does it work?

14:00 Break

14:15 Data visualisation possibilities – graphs and maps. When? How? Why?

15:15 Break

15:30 Usability test

16:15 Break

16:30 Summary and final remarks, future workshops

17:00 Close of workshop

09:30 Spotkanie na Uniwersytecie na kawę lub herbatę i drobne przekąski

10:00 Powitanie i krótkie przedstawienie zespołu i projektu

10:15 Analiza historyczna za pomocą oprogramowania sieciowego nodegoat

11:00 Przerwa

11:15 Dyskusja

12:00 Przerwa obiadowa

13:00 Organizacja i wykorzystanie Nodegoata. Jak to działa?

14:00 Przerwa

14:15 Możliwości wizualizacji danych – wykresy i mapy. Kiedy? Jak? Po co?

15:15 Przerwa

15:30 Test użyteczności

16:15 Przerwa

16:30 Podsumowanie i uwagi końcowe, przyszłe warsztaty

17:00 Zakończenie warsztatów

Registration Form / Formularz rejestracyjny

Registration Form / Formularz rejestracyjny

Contact / Kontakt

For questions, please contact: Marta Kuźma, e-mail: marta.kuzma@uw.edu.pl

W razie pytań proszę kontaktować się z Martą Kuźmą, e-mail: marta.kuzma@uw.edu.pl