We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Stypendium Hulanickich – oferta dla studentów WH

Szanowni Państwo,

W bieżącym roku studenci studiów licencjackich naszego Wydziału będą mogli wziąć udział w konkursie o stypendium ufundowane przez Adama i Zofię Hulanickich. O jedno roczne stypendium w wysokości 6000PLN (wypłacane w równych ratach po 500 PLN w ciągu 12 miesięcy) mogą ubiegać się studenci studiów licencjackich na Wydziale Historii z bardzo dobrymi wynikami w nauce, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej (pobierający stypendium socjalne).

Kto może ubiegać się o stypendium?

Stypendium może otrzymać student będący w roku akademickim, na który przyznawane jest stypendium, na drugim lub trzecim roku studiów pierwszego stopnia, o ile spełnia łącznie następujące warunki:

  1. zaliczył poprzedni rok studiów i uzyskał wpis na kolejny rok studiów realizowany w roku akademickim, na który przyznawane jest stypendium;
  2. w semestrze zimowym lub semestrze letnim roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, na który przyznawane jest stypendium, otrzymywał stypendium socjalne
  3. złożył wniosek o przyznanie stypendium w terminie.

Jakimi kryteriami kieruje się komisja konkursowa?

Stypendium przyznawane jest na podstawie dwóch kryteriów:

  1. kryterium podstawowe stanowi średnia ocen studenta za rok studiów uzyskana na kierunku studiów, na którym student ubiega się o przyznanie stypendium
  2. kryterium dodatkowe stanowi aktywność i plany naukowe studenta, w szczególności uwzględnia się: członkostwo w kołach naukowych, uczestnictwo w stażach naukowych, projektach badawczych, konferencjach, seminariach naukowych, otrzymane nagrody i wyróżnienia, opis planów naukowych lub planowanych działań związanych z podnoszeniem własnych kompetencji i umiejętności; za kryterium dodatkowe student może otrzymać od 0 do 10 punktów”.

 

Jak złożyć wniosek?

POBIERZ WNIOSEK

Wnioski należy składać osobiście lub mailowo do dziekanatu WH: dziekanat.wh@uw.edu.pl z tematem maila „Wniosek o stypendium Hulanickich” . Wnioski można składać do 9 grudnia 2022 r.