We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr Anna Agnieszka Dryblak

Biogram

Ur. 1990. Studia doktoranckie w dyscyplinie historia ukończone na Uniwersytecie Warszawskim w 2020 r. (promotor: prof. Roman Michałowski, promotor pomocniczy: dr hab. Grzegorz Pac). Rozprawa doktorska poświęcona piastowskim fundacjom klasztorów żeńskich (Piastowskie fundacje klasztorów żeńskich, ich znaczenie i rola w Polsce X – XIII w. Recepcja obcych wzorców czy tworzenie oryginalnego modelu?).
Zainteresowania badawcze: żeński monastycyzm w średniowieczu, rola kobiet w kulturze politycznej i religijnej wczesnego i pełnego średniowiecza, hagiografia i kult świętych.

Jako post-doc w zespole ELITES koncentruje się na fundacjach klasztornych oraz roli opatek jako przedstawicielek rodzin fundatorskich w legitymizacji władzy.

Najważniejsze publikacje

Najważniejsze artykuły naukowe

 • Oryginalne czy wtórne? Fundacje klarysek małopolskich a ideał klariański u ich
  zarania, [w:] Oryginalność czy wtórność? Studia poświęcone polskiej kulturze
  politycznej i religijnej (X-XIII wiek), red. R. Michałowski, G. Pac, Warszawa 2020,
  s. 654–724;

 • Bamberg i Trzebnica – przyczynek do badań nad znaczeniem relacji między tymi
  ośrodkami u progu XIII w., [w:] Liber Romani. Studia ofiarowane Romanowi
  Michałowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. K. Skwierczyński, G. Pac,
  Warszawa 2020, s. 52–65.

 • (Rec.) Women in the Medieval Monastic World, ed. J. Burton, K. Stöber,
  Turnhout 2015, Brepols, ss. 377, „Kwartalnik Historyczny” 125 (2018), 1, s. 167–172.
  Jak mnisi zdobywają zwycięstwo dla władcy. Udział klasztoru w Redon w zmaganiach
  wojennych Ludwika Pobożnego, [w:] Ecclesia et bellum. Kościół wobec wojny
  i zaangażowania militarnego duchowieństwa w wiekach średnich, red. R. Kotecki,
  J. Maciejewski, Bydgoszcz 2016, s. 198–213.

 • De victoria jam obtenta securus. Czas łaski – jak translacje relikwii zmieniają
  rzeczywistość królestwa zachodniofrankijskiego, [w:] Czas w kulturze średniowiecza,
  red. A.A.Dryblak, M. Sas, J. Szafranowski, Warszawa 2015, s. 43–63.