We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Professor Maria Koczerska

Biography

B. 1944; master’s degree at the Warsaw University in 1967, Ph.D. and habilitation there in 1972 and 1980, professor title in 2006. Employed at the Historical Institute of the Warsaw University since 1967 as trainee assistant, doctoral student, senior assistant, assistant professor, associate professor since 1991; full professor since 2008. Head of the Department of History at the Historical Institute of the Warsaw University 1982-1987. Head of the Department of Auxiliary Sciences and Methodology of History at the Historical Institute of the University of Warsaw 2000-2008. Director of the Historical Institute of the University of Warsaw 2008-2012. Scientific secretary of the Committee of Historical Sciences of the Polish Academy of Sciences 1974-1975, member of the Main Committee of the Historical Olympiad at the Main Board of the Polish Historical Society 1979-1989, founding member of the Polish Heraldic Society. Editor of “Archeion” 1981-1984, co-editor of “Source Studies” 1998-2019. Corresponding member of the Warsaw Scientific Society since 2002 and full member since 2012.

Bibliography

Mentalność Jana Długosza w świetle jego twórczości, „Studia Źródłoznawcze”, 15, 1970, s. 109-140; Rodzina szlachecka w Polsce późnośredniowiecznej, Warszawa 1975, ss. 197; Piętnastowieczne biografie Zbigniewa Oleśnickiego, „Studia Źródłoznawcze” 24, 1979, s. 5-82; Świadomość genealogiczna możnowładztwa polskiego w XV w. Podstawy i środki wyrazu, w: Społeczeństwo Polski średniowiecznej. Zbiór studiów, t. 2, red. S.K. Kuczyński, Warszawa 1982, s. 266-322; Etat et perspectives de recherches sur Jan Długosz, „Acta Poloniae Historica” 52, 1985, s. 171-219; Autentyczność dokumentu unii krewskiej z 1395 r., Kwart. Hist., 99, 1992, nr 1, s. 59-78; Rzeczywistość i fikcja w formularzach polskich XV w., w: Literatura i kultura polskiego średniowiecza. Człowiek wobec świata znaków i symboli, red. P. Buchwald-Pelcowa, J. Pelc, W-wa 1995, s. 23-38; Kto jest autorem Żywotu Długosza? w: Venerabiles, nobiles et honesti. Studia z dziejów społeczeństwa Polski średniowiecznej. Prace ofiarowane Profesorowi Januszowi Bieniakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, red. A. Radzimiński,  Toruń 1997, s. 507-520; L’Amour de la patrie et l’aversion pour la dynastie: Exemple de Jan Długosz, historiographe des Jagellons, w: Les princes et l’histoire du XIVe au XVIIIe s. Actes du colloque… sous la direction de Ch. Grell, W. Paravicini, Bonn 1998, s. 171-180; Aleksander Gieysztor jako historyk dziejów Polski i powszechnych, Przegl. Hist. 91, 2000, z. 1, s. 19-40; Opisy pieczęci Jagiełły i Jadwigi w widymacie Zbigniewa Oleśnickiego z 1427 r., w: Heraldyka i okolice, red. A. Rachuba, S. Górzyński, H. Manikowska, Warszawa 2002, s. 229-254; Biskup w Polsce późnego średniowiecza na tle porównawczym, w: Kolory i struktury średniowiecza, red. W. Fałkowski, Warszawa 2004, s. 109-127; Zbigniew Oleśnicki i Kościół krakowski w czasach jego pontyfikatu 1423-1455, DiG, Warszawa 2004, ss. 502; Zbigniew Oleśnicki wśród ludzi i idei swojej epoki, w: Zbigniew Oleśnicki książę Kościoła i mąż stanu, red. F. Kiryk, Z. Noga, Kraków 2006, s. 11-37; Elekcja Tomasza Strzępińskiego na biskupa krakowskiego w 1455 roku, w: Miasta, ludzie, instytucje, znaki. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesor Bożenie Wyrozumskiej w 75. rocznicę urodzin, red. Z. Piech, Kraków 2008, s. 319-347; Entre le château et le petit manoir – les différents modèles de vie de la famille noble polonaise aux XIVe et XVe siècles, w: La famiglia nell’economia europea. Secc. XIII-XVIII. Atti della „Quarantesima settimana di studi”, 6-10 aprile 2008, a cura di Simonetta Cavaciocchi, Firenze 2009, s. 125-132; Rachunki kapituły krakowskiej z początku XVI wieku – analiza zawartości pierwszej zachowanej księgi, w: Świat średniowiecza. Studia ofiarowane profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi, red. A. Bartoszewicz [i in.], Warszawa 2010, s. 258-275; The milieu of cathedral chapters: their corporate ties and religious and social significance in late-medieval Poland, „Acta Poloniae Historica”, 101, 2010, s. 227-240; Nauki pomocnicze historii, źródłoznawstwo i edytorstwo źródeł na Uniwersytecie Warszawskim, w: Historia na Uniwersytecie Warszawskim. History at the University of Warsaw, red. Maria Koczerska przy współpracy Joanny Adamczyk, Warszawa 2012, s. 53-69; Horodło 1413 w kontekście związków Korony z Litwą w późnym średniowieczu, w: Od Horodła do Horodła. Unia horodelska – dzieje i pamięć (1413-2013), Wystawa Muzeum Zamojskiego w Zamościu i Muzeum Historii Polski. Muzeum Zamojskie w Zamościu. 29 IX – 31 XI 2013, Zamość- Warszawa 2013, s. 11-29; Twórcy unii horodelskiej, w: Unia horodelska 1413, red. Lidia Korczak, Zesz. Nauk. UJ. Prace Historyczne 141, 2014, z. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 257-287; O życiu dworskim, czyli list Jana Długosza do Zbigniewa Oleśnickiego z 5 lutego 1450 roku, w: Memoria viva. Studia historyczne poświęcone pamięci Izabeli Skierskiej (1967-2014), red. Grażyna Rutkowska, Antoni Gąsiorowski, IH PAN, Warszawa- Poznań 2015, s. 589-609; Kancelarie i dokumentacja kościelna, w: Dyplomatyka staropolska, red. Tomasz Jurek, Instytut Historii PAN. Nauki Pomocnicze Historii, seria nowa, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2015, s. 339-388; Le rôle politique des lettres fictives dans les formulaires polonais du XVe siècle, w: Le Dictamen dans tous ses états. Perspectives de recherche sur la théorie et la pratique de l’ars dictaminis (XIe – XVe siècles), red. Benoît Grévin, Anne-Marie Turcan-Verkerk, Bibliothèque d’Histoire Culturelle du Moyen Âge, 16, Turnhout 2015, s. 377-388; Aleksandr Gejštor kak istorik pol’skoj i mirovoj kul’tury, w: Pol’ša, Rossija i Evropa v sud’be istorika. K stoletiju Aleksandra Gejštora, red. L.E. Gorizontov, Moskva 2016, s. 182-194; Aleksander Gieysztor jako nauczyciel akademicki, w: Aleksander Gieysztor. Człowiek i dzieło, red. nauk. M. Koczerska, P. Węcowski, Warszawa 2016, s. 51-72; Correspondence between Cardinal Zbigniew Oleśnicki, Jan Długosz and John of Capistran, w: The Grand Tour of John of Capistrano in Central and Eastern Europe (1451-1456). Transfer of Ideas and Strategies of Communication in the Late Middle Ages, ed. by Paweł Kras and James D. Mixson, Warsaw-Lublin 2018, s. 275-292.

 

Auxiliary Science of History, Source Studies and Methodology of History