We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

prof. dr hab. Maria Koczerska

Biogram

Ur. 1944; magisterium na UW 1967, doktorat i habilitacja tamże 1972 i 1980, tytuł profesora 2006. Zatrudniona w Instytucie Historycznym UW od 1967 kolejno jako asystent stażysta, doktorant, starszy asystent, adiunkt, docent, profesor nadzwyczajny od 1991; profesor zwyczajny od 2008. Kierownik Studium Zaocznego Historii w Instytucie Historycznym UW 1982-1987. Kierownik Zakładu Nauk Pomocniczych i Metodologii Historii Instytutu Historycznego UW 2000-2008. Dyrektor Instytutu Historycznego UW 2008-2012. Sekretarz naukowy Komitetu Nauk Historycznych PAN 1974-1975, członek Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Historycznego 1979-1989, członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Redaktor “Archeionu” 1981-1984, współredaktor “Studiów Źródłoznawczych” 1998-2019. Członek-korespondent Towarzystwa Naukowego Warszawskiego od 2002 r., a od 2012 r. członek zwyczajny.

Bibliografia

Mentalność Jana Długosza w świetle jego twórczości, „Studia Źródłoznawcze”, 15, 1970, s. 109-140; Rodzina szlachecka w Polsce późnośredniowiecznej, Warszawa 1975, ss. 197; Piętnastowieczne biografie Zbigniewa Oleśnickiego, „Studia Źródłoznawcze” 24, 1979, s. 5-82; Świadomość genealogiczna możnowładztwa polskiego w XV w. Podstawy i środki wyrazu, w: Społeczeństwo Polski średniowiecznej. Zbiór studiów, t. 2, red. S.K. Kuczyński, Warszawa 1982, s. 266-322; Etat et perspectives de recherches sur Jan Długosz, „Acta Poloniae Historica” 52, 1985, s. 171-219; Autentyczność dokumentu unii krewskiej z 1395 r., Kwart. Hist., 99, 1992, nr 1, s. 59-78; Rzeczywistość i fikcja w formularzach polskich XV w., w: Literatura i kultura polskiego średniowiecza. Człowiek wobec świata znaków i symboli, red. P. Buchwald-Pelcowa, J. Pelc, W-wa 1995, s. 23-38; Kto jest autorem Żywotu Długosza? w: Venerabiles, nobiles et honesti. Studia z dziejów społeczeństwa Polski średniowiecznej. Prace ofiarowane Profesorowi Januszowi Bieniakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, red. A. Radzimiński,  Toruń 1997, s. 507-520; L’Amour de la patrie et l’aversion pour la dynastie: Exemple de Jan Długosz, historiographe des Jagellons, w: Les princes et l’histoire du XIVe au XVIIIe s. Actes du colloque… sous la direction de Ch. Grell, W. Paravicini, Bonn 1998, s. 171-180; Aleksander Gieysztor jako historyk dziejów Polski i powszechnych, Przegl. Hist. 91, 2000, z. 1, s. 19-40; Opisy pieczęci Jagiełły i Jadwigi w widymacie Zbigniewa Oleśnickiego z 1427 r., w: Heraldyka i okolice, red. A. Rachuba, S. Górzyński, H. Manikowska, Warszawa 2002, s. 229-254; Biskup w Polsce późnego średniowiecza na tle porównawczym, w: Kolory i struktury średniowiecza, red. W. Fałkowski, Warszawa 2004, s. 109-127; Zbigniew Oleśnicki i Kościół krakowski w czasach jego pontyfikatu 1423-1455, DiG, Warszawa 2004, ss. 502; Zbigniew Oleśnicki wśród ludzi i idei swojej epoki, w: Zbigniew Oleśnicki książę Kościoła i mąż stanu, red. F. Kiryk, Z. Noga, Kraków 2006, s. 11-37; Elekcja Tomasza Strzępińskiego na biskupa krakowskiego w 1455 roku, w: Miasta, ludzie, instytucje, znaki. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesor Bożenie Wyrozumskiej w 75. rocznicę urodzin, red. Z. Piech, Kraków 2008, s. 319-347; Entre le château et le petit manoir – les différents modèles de vie de la famille noble polonaise aux XIVe et XVe siècles, w: La famiglia nell’economia europea. Secc. XIII-XVIII. Atti della „Quarantesima settimana di studi”, 6-10 aprile 2008, a cura di Simonetta Cavaciocchi, Firenze 2009, s. 125-132; Rachunki kapituły krakowskiej z początku XVI wieku – analiza zawartości pierwszej zachowanej księgi, w: Świat średniowiecza. Studia ofiarowane profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi, red. A. Bartoszewicz [i in.], Warszawa 2010, s. 258-275; The milieu of cathedral chapters: their corporate ties and religious and social significance in late-medieval Poland, „Acta Poloniae Historica”, 101, 2010, s. 227-240; Nauki pomocnicze historii, źródłoznawstwo i edytorstwo źródeł na Uniwersytecie Warszawskim, w: Historia na Uniwersytecie Warszawskim. History at the University of Warsaw, red. Maria Koczerska przy współpracy Joanny Adamczyk, Warszawa 2012, s. 53-69; Horodło 1413 w kontekście związków Korony z Litwą w późnym średniowieczu, w: Od Horodła do Horodła. Unia horodelska – dzieje i pamięć (1413-2013), Wystawa Muzeum Zamojskiego w Zamościu i Muzeum Historii Polski. Muzeum Zamojskie w Zamościu. 29 IX – 31 XI 2013, Zamość- Warszawa 2013, s. 11-29; Twórcy unii horodelskiej, w: Unia horodelska 1413, red. Lidia Korczak, Zesz. Nauk. UJ. Prace Historyczne 141, 2014, z. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 257-287; O życiu dworskim, czyli list Jana Długosza do Zbigniewa Oleśnickiego z 5 lutego 1450 roku, w: Memoria viva. Studia historyczne poświęcone pamięci Izabeli Skierskiej (1967-2014), red. Grażyna Rutkowska, Antoni Gąsiorowski, IH PAN, Warszawa- Poznań 2015, s. 589-609; Kancelarie i dokumentacja kościelna, w: Dyplomatyka staropolska, red. Tomasz Jurek, Instytut Historii PAN. Nauki Pomocnicze Historii, seria nowa, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2015, s. 339-388; Le rôle politique des lettres fictives dans les formulaires polonais du XVe siècle, w: Le Dictamen dans tous ses états. Perspectives de recherche sur la théorie et la pratique de l’ars dictaminis (XIe – XVe siècles), red. Benoît Grévin, Anne-Marie Turcan-Verkerk, Bibliothèque d’Histoire Culturelle du Moyen Âge, 16, Turnhout 2015, s. 377-388; Aleksandr Gejštor kak istorik pol’skoj i mirovoj kul’tury, w: Pol’ša, Rossija i Evropa v sud’be istorika. K stoletiju Aleksandra Gejštora, red. L.E. Gorizontov, Moskva 2016, s. 182-194; Aleksander Gieysztor jako nauczyciel akademicki, w: Aleksander Gieysztor. Człowiek i dzieło, red. nauk. M. Koczerska, P. Węcowski, Warszawa 2016, s. 51-72; Correspondence between Cardinal Zbigniew Oleśnicki, Jan Długosz and John of Capistran, w: The Grand Tour of John of Capistrano in Central and Eastern Europe (1451-1456). Transfer of Ideas and Strategies of Communication in the Late Middle Ages, ed. by Paweł Kras and James D. Mixson, Warsaw-Lublin 2018, s. 275-292.


Zakład NPH, Źródłoznawstwa i Metodologii