We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

M.A. Patrycja Szwedo-Kiełczewska

Title of the doctoral dissertation

Jagiellonowie i miasto Poznań (1385-1506). Z badań nad komunikacją polityczną w późnym średniowieczu
The Jagiellonians and the City of Poznań (1385-1506). From research on political communication in the late Middle Ages

Most important scholarly articles

  • Sub banderio cruciatae – Władysław III Jagiellończyk jako średniowieczny rycerz idealny: wizerunek władcy na podstawie „Roczników” Jana Długosza, „Średniowiecze Polskie i Powszechne”, 9 (13), 2017, pp. 186-210

     

  • Treści religijne w arengach dokumentów Kazimierza Jagiellończyka, [w:] Monarchia – społeczeństwo – tożsamość. Studia z dziejów średniowiecza, red. K. Gołąbek, M.A. Janicki i in., Warszawa 2019, pp. 177-195

     

  • Działania Kazimierza Jagiellończyka i jego synów wobec miast kościelnych w Wielkopolsce (1447-1548), [w:] Jagiellonowie i ich świat. Polityka kościelna i praktyki religijne Jagiellonów, red. B. Czwojdrak, J. Sperka, P. Węcowski, Kraków 2020, pp. 243-281

     

  • P. Szwedo-Kiełczewska, Charakter i wielkość osiedli: miasta i miasteczka na Kujawach i w ziemi dobrzyńskiej w drugiej połowie XVI wieku, [w:] Atlas historyczny Polski. Kujawy i ziemia dobrzyńska w drugiej połowie XVI, red. W. Duży, przy współpracy A. Borka i M. Słomskiego, cz. 2: Komentarz, indeksy, Warszawa 2021, pp. 96-111 (w druku)