We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr John Freeman

Biogram

John Freeman jest badaczem wczesnonowożytnego Bałtyku i Atlantyku. Jego obecny projekt bada uwikłania Rzeczypospolitej Obojga Narodów i Księstwa Kurlandii w atlantycki handel kolonialny i niewolniczy w XVII wieku.

John uzyskał tytuł doktora na Uniwersytecie w Cambridge w 2022 roku, tytuł magistra w School of Slavonic and East European Studies, University College London w 2016 roku oraz tytuł licencjata na Uniwersytecie w Cambridge w 2015 roku.

Pracował w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Regionu Morza Bałtyckiego na Uniwersytecie w Greifswaldzie oraz w Centrum Geopolityki w Cambridge.

Jego dalsze zainteresowania badawcze obejmują kolonialne ambicje Księstwa Kurlandii w XVII wieku i jego spotkania w Afryce i na Karaibach, interpretacje kolonializmu i rdzenności w regionie Morza Bałtyckiego oraz sieci ponadregionalne.

Najważniejsze artykuły naukowe

  • John Freeman (2023) The struggle for neutrality: An examination of the Duchy of Courland in the Baltic and Atlantic, 1642–1698, Atlantic Studies, 20:1, 2-32.