We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Kalendarz akademicki

 

 

 

 


Opłaty

Informacje dla studentów wszystkich typów studiów dot. opłat  znajdują się w systemie USOS (Zaloguj->Dla studentów->Moje studia->Płatności->Należności nierozliczone->Wydział Historii).

UWAGA! Każdy student posiada indywidualne konto bankowe, na które powinien dokonywać wszelkich opłat.

Wystawianie faktur za usługi edukacyjne odbywa się po złożeniu wniosku o wystawienie faktury VAT za opłacone usługi edukacyjne.
Zgodnie z art. 106b ust. 3 ustawy o VAT przedsiębiorca ma obowiązek wystawienia faktury na żądanie nabywcy. Jeśli jednak żądanie otrzymania faktury zostało zgłoszone po upływie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty, to przedsiębiorca nie ma obowiązku wystawiania faktury.


Prace dyplomowe, prace pisemne

PRACE ROCZNE (studia I stopnia)

FORMY PISARSTWA HISTORYCZNEGO (PRACE SEMINARYJNE) – OPIS

PRACE DYPLOMOWE – LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE

Prace dyplomowe licencjackie Prace dyplomowe magisterskie

Podpięcia

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem studiów na UW studenci mają obowiązek podpinania przedmiotów.

Podpinając przedmiot pod program i pod etap studenci deklarują, że ten przedmiot jest przedmiotem objętym planem studiów tego etapu i ma być brany pod uwagę przy rozliczaniu tego konkretnego etapu wskazanego programu.

Szczegółowe informacje dotyczące podpięć.


 

Specjalizacje

Informacje o specjalizacjach są w menu głównym: Studia -> Studenci -> Specjalizacje

Objazdy naukowe

Na kierunkach obecnie prowadzonych na naszym Wydziale organizujemy objazdy naukowe. Obecnie są one obowiązkowym elementem programu dydaktycznego.

Objazdy pozwalają na realizację jednej z najbardziej cennych umiejętności w kształceniu humanistycznym: łączenia ze sobą historii, archeologii czy historii sztuki. Studenci i studentki uczą się, jak patrzeć na zabytek jako złożony przekaz, związany z danym miejscem i szerszym kontekstem historycznym.

Objazdy łączą przyjemne z pożytecznym – studenci i studentki, pod opieką kadry naukowej – mają szansę zobaczyć mało znane, a często niezwykle interesujące zabytki, rozsiane na terenie całej Polski i Europy.

Jedną z najważniejszych zalet objazdów jest przekazywana podczas nich umiejętność wykorzystywania warsztatu pracy historyka w praktyce. Ale objazdy pełnią również funkcję integracyjną. Wzajemne bliższe poznawanie się studentów oraz kadry nie tylko inspiruje intelektualnie, ale i owocuje przyjaźniami na całe życie.

Studenci i studentki I roku historii odbywają objazd trzydniowy, II roku pięciodniowy, zakończony egzaminem. Objazdy odbywają się także na studiach judaistycznych (na II i III roku).

Historia starożytnych cywilizacji śródziemnomorskich przewiduje natomiast objazd po jednym z krajów basenu Morza Śródziemnego lub praktykę na stanowisku archeologicznym.

Podania: procedury i instrukcje

Wszelkie podania na Wydziale Historii należy najpierw składać poprzez system USOSweb, zachowując dotychczasowe procedury.

Podanie wraz z akceptacją prowadzącego/opiekuna/kierownika studiów (w postaci przekierowanego maila) należy wysyłać na adres sekretariatu ds. studenckich WH: sekcja.stud.wh@uw.edu.pl

Większość podań nie musi być opatrzona własnoręcznym podpisem studenta.

UWAGA! Nowe procedury nie dotyczą następujących podań:


Poniżej znajdą Państwo instrukcje dotyczące wymagań formalnych, koniecznych do spełnienia przy składaniu podań w określonych sprawach:

  • podania o zmiany rejestracji (dopisanie i wypisanie z przedmiotu oraz zmiany grup)
  • podania o uznanie przedmiotów (w ramach UW i spoza UW) – podania należy składać w semestrze zimowym każdego roku do 15 listopada a w semestrze letnim każdego roku do 15 marca
  • podania o żetony typu OG (ogólnouniwersyteckie) – powinny zawierać liczbę żetonów, o którą prosi student (prosimy o wyliczenie przybliżonej ilości żetonów, które będą Państwu potrzebne do końca studiów) – podanie w USOSweb typu “inne”

WAŻNE!
Jedynym podaniem, które nie musi zostać zapisane w systemie USOS, jest podanie o wznowienie studiów.
Odpowiedzi na złożone podania otrzymają Państwo na konto USOS, z którego można je wydrukować wraz z odpowiedzią.
Decyzje administracyjne, takie jak: skreślenie i wznowienie, wysyłane są do Państwa za pośrednictwem poczty (tj. list polecony, za potwierdzeniem odbioru)

Programy, konkursy, nagrody, stypendia

Wyszukiwarka stypendiów, konkursów i staży mojestypendium.pl (bazy aktualnych stypendiów, konkursów i staży (ponad 12 000 informacji z Polski i zagranicy, artykuły o stypendiach, informacje dla organizatorów programów stypendialnych i badania dotyczące systemu stypendiów).

Stypendia pomostowe Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system stypendialny, oferujący studentom wsparcie finansowe na I rok i dalsze lata studiów. Stypendia pomostowe na pierwszy rok studiów otrzymują ambitni i zdolni maturzyści z małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczynają studia dzienne i spełniają kryteria jednego z segmentów Programu.
Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego Misją Fundacji i. Kazimierza Pułaskiego jest m.in. wspieranie i umacnianie społeczeństwa obywatelskiego. Od 2005 Fundacja przyznała ponad 80 pełnych stypendiów. Stypendia przyznawane są przez Zarząd Fundacji i skierowane są do wszystkich aplikantów z całego świata. Decyzja podejmowana jest w uwadze na m.in. sytuację finansową aplikantów. Intencją Fundacji jest przyznanie możliwie największej liczby stypendiów.
European Funding Guide Wyszukiwarka europejskich ofert stypendialnych.
Granty na badania Praktyczne porady gdzie i jak zdobyć pieniądze na badania naukowe.
Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi i doktorantowi wykazującemu się wybitnymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub wybitnymi osiągnięciami w sporcie. Student/doktorant powinien przedstawić swoją kandydaturę do przyznania stypendium rektorowi uczelni za pośrednictwem kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni.
Uniwersytecka wyszukiwarka ofert stypendialnych Mobilność naukowa i edukacyjna na UW
Konkurs im. Jana Józefa Lipskiego Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie ‘Otwarta Rzeczpospolita’ . Przedmiotem Konkursu są prace magisterskie z obszaru humanistyki i nauk społecznych od wieku XIX do współczesności, których  tematyka jest bliska zainteresowaniom badawczym i aktywności społecznej Patron.
Nagroda Wydziału Historii UW
im. Michała Morawca
Regulamin konkursu
Nagroda ma na celu upamiętnienie wyjątkowej determinacji i pasji naukowej, jaką wyróżniał się p. Michał Morawiec student historii na Uniwersytecie Warszawskim w latach 2013-2018. Kandydatami do Nagrody mogą być studenci UW studiujący na kierunku historia lub historia i kultura Żydów.
Stypendium Funduszu Rodziny Adama
i Zofii Hulanickich
Regulaminu konkursu
Celem Funduszu, zgodnie z wolą darczyńców, jest finansowe wsparcie studentów Wydziału Chemii i Wydziału Historii wyróżniających się wysokimi wynikami
w nauce.
Stypendium im. Kazimierza i Marii Leskich
Regulaminu konkursu
Stypendium – którego fundatorem jest Zakład Narodowy im. Ossolińskich – przyznawane jest za wyniki w nauce wyróżniającym się studentkom i studentom kierunku Historia. O Stypendium mogą się ubiegać studentki i studenci: drugiego lub trzeciego roku studiów na kierunku Historia na studiach I stopnia wszystkich trybów, drugiego roku studiów na kierunku Historia na studiach II stopnia, którzy zajmują się problematyką II wojny światowej.
Mikrogranty dla studentów i studentek Wydziału Historii UW
Regulamin
Studenci/ studentki kierunków prowadzonych przez Wydział Historii UW mogą ubiegać się o mikrogranty przeznaczone na dofinansowanie studenckiej działalności naukowej. W ramach mikrograntów możemy dofinansować m.in. wyjazd na kwerendę, udział w konferencji naukowej, warsztatach, seminariach, szkołach letnich czy zamówienie kopii archiwaliów, potrzebnych do napisania pracy dyplomowej.
Program MOST Program mobilności studentów i doktorantów MOST na Wydziale Historii
Rektorskie „Stypendium na Start dla Olimpijczyków” Stypendium przeznaczone dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich będących laureatami olimpiad przedmiotowych, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym na studia uzyskali maksymalną liczbę punktów na podstawie posiadanego tytułu laureata olimpiady przedmiotowej
Rektorskie „Stypendium na Start dla Sportowców” Stypendium przeznaczone dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz doktorantów pierwszego roku kształcenia w szkole doktorskiej, będących wybitnymi sportowcami posiadającymi status medalisty Mistrzostw Polski lub finalisty Olimpiad, Mistrzostw Świata lub Europy, a także w przypadku studentów – mających prawo do uzyskania stypendium rektora w roku akademickim, w którym ubiegają się o „Stypendium na Start”

 

Biuro Karier UW

Biuro Karier Uniwersytetu Warszawskiego to jednostka ogólnouniwersytecka, która:

Po więcej szczegółów zapraszamy studentów na stronę www.biurokarier.uw.edu.pl