We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Rozliczenia

 

Kalendarz akademicki

 

 

 


Cennik

Informacje dla studentów wszystkich typów studiów dot. opłat  znajdują się w systemie USOS (Zaloguj->Dla studentów->Moje studia->Płatności->Należności nierozliczone->Wydział Historii).

UWAGA! Każdy student posiada indywidualne konto bankowe, na które powinien dokonywać wszelkich opłat.

Wystawianie faktur za usługi edukacyjne odbywa się po złożeniu wniosku o wystawienie faktury VAT za opłacone usługi edukacyjne.
Zgodnie z art. 106b ust. 3 ustawy o VAT przedsiębiorca ma obowiązek wystawienia faktury na żądanie nabywcy. Jeśli jednak żądanie otrzymania faktury zostało zgłoszone po upływie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty, to przedsiębiorca nie ma obowiązku wystawiania faktury.


Prace dyplomowe, prace pisemne

PRACE ROCZNE (studia I stopnia)

PRACE SEMINARYJNE (daw. FORMY PISARSTWA HISTORYCZNEGO) – OPIS

PRACE DYPLOMOWE – LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE

Prace dyplomowe licencjackie Prace dyplomowe magisterskie

Podpięcia

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem studiów na UW studenci mają obowiązek podpinania przedmiotów.

Podpinając przedmiot pod program i pod etap studenci deklarują, że ten przedmiot jest przedmiotem objętym planem studiów tego etapu i ma być brany pod uwagę przy rozliczaniu tego konkretnego etapu wskazanego programu.

Szczegółowe informacje dotyczące podpięć.


 

Specjalizacje

Informacje o specjalizacjach są w menu głównym: Studia -> Studenci -> Specjalizacje

Podania: procedury i instrukcje

Wszelkie podania na Wydziale Historii należy najpierw składać poprzez system USOSweb, zachowując dotychczasowe procedury.

Podanie wraz z akceptacją prowadzącego/opiekuna/kierownika studiów (w postaci przekierowanego maila) należy wysyłać na adres sekretariatu ds. studenckich WH: sekcja.stud.wh@uw.edu.pl.

Większość podań nie musi być opatrzona własnoręcznym podpisem studenta.

UWAGA! Nowe procedury nie dotyczą następujących podań:

 • Podanie o zwolnienie, zmniejszenie lub anulowanie opłat
 • Podanie o przeniesienie lub zmianę kierunku studiów
 • Rezygnacja ze studiów
 • Odwołania od decyzji dot. skreślenia

Poniżej znajdą Państwo instrukcje dotyczące wymagań formalnych, koniecznych do spełnienia przy składaniu podań w określonych sprawach:

 • podania o zmiany rejestracji (dopisanie i wypisanie z przedmiotu oraz zmiany grup)
 • podania o uznanie przedmiotów (w ramach UW i spoza UW) – podania należy składać w semestrze zimowym każdego roku do 15 listopada a w semestrze letnim każdego roku do 15 marca
 • podania o żetony typu OG (ogólnouniwersyteckie) – powinny zawierać liczbę żetonów, o którą prosi student (prosimy o wyliczenie przybliżonej ilości żetonów, które będą Państwu potrzebne do końca studiów) – podanie w USOSweb typu „inne”

WAŻNE!
Jedynym podaniem, które nie musi zostać zapisane w systemie USOS, jest podanie o wznowienie studiów.
Odpowiedzi na złożone podania otrzymają Państwo na konto USOS, z którego można je wydrukować wraz z odpowiedzią.
Decyzje administracyjne, takie jak: skreślenie i wznowienie, wysyłane są do Państwa za pośrednictwem poczty (tj. list polecony, za potwierdzeniem odbioru)

Erasmus+

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT REKRUTACJI NA DANY ROK AKADEMICKI

O stypendia Erasmus mogą ubiegać się studenci:

 • II i III roku studiów licencjackich (I stopnia)
 • I roku studiów magisterskich (II stopnia)
 • I, II i III roku studiów doktoranckich (III stopnia).

Program Unii Europejskiej Erasmus+ pozwala każdemu ze studentów wykorzystać do 12 miesięcy stypendium na zagraniczne studia częściowe podczas każdego ze stopni studiów. Oznacza to, że student studiów magisterskich, który korzystał już z programu Erasmus podczas studiów licencjackich, po wstąpieniu na studia magisterskie ma prawo do kolejnych 12 miesięcy zagranicznych studiów częściowych Erasmus ze stypendium.

Podobnie odbywanie dwóch semestrów zagranicznych studiów częściowych Erasmus podczas studiów magisterskich nie stanowi żadnej przeszkody, aby na studiach doktoranckich ponownie wyjechać na Erasmusa.

Studenci III roku studiów licencjackich mogą zostać zakwalifikowani na stypendium Erasmus, lecz przed wyjazdem muszą dostarczyć do BWZ zaświadczenie, że zostali przyjęci na studia II stopnia. Brak takiego zaświadczenia spowoduje wykreślenie z listy studentów zakwalifikowanych na wyjazd. Zaleca się również, aby studenci w takich przypadkach aplikowali o wyjazd w semestrze letnim. Stypendium może zostać przyznane studentowi tylko od daty decyzji o przyjęciu na studia kolejnego stopnia.

Student może wyjątkowo ubiegać się o wyjazd z tzw. „cudzej umowy” (tj. umowy zawartej przez inną jednostkę UW niż macierzysta) wyłącznie na kierunku pokrewnym, pod warunkiem uzyskania zgody obu dziekanów i koordynatorów ds. mobilności (tzn. jednostki macierzystej  i jednostki, która zawarła umowę międzyinstytucjonalną) po udokumentowaniu, że program studiów będzie uznany.

Rejestracja na uczelni zagranicznej oraz learning agreement

Wszyscy studenci wyjeżdżający na stypendium Erasmus muszą wypełnić “Porozumienie o programie studiów” – Learning Agreement w dwóch postaciach: LA – BEFORE the Mobility oraz elektroniczny LA w USOSweb. Aby zawrzeć umowę indywidualną i otrzymać stypendium, student musi posiadać papierową wersję LA Before the Mobility oraz musi mieć uzupełnione e-LA w USOSweb.

Formularze LA, wyjaśnienie całej procedury i kolejne etapy znajdują się na stronie BWZ (broszury “krok po kroku”).

 

Kryteria kwalifikacji

Ostatecznej kwalifikacji studentów na podstawie dostarczonych dokumentów oraz na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej dokonuje komisja powołana przez dziekana Wydziału Historii. Podstawowymi kryteriami są:

 1. średnia ocen (co najmniej 3,49 za ostatni ukończony rok akademicki),
 2. brak warunkowych zaliczeń oraz powtarzania etapu na etapie kwalifikacji. W momencie podpisywania umowy stypendialnej student może posiadać maksymalnie jeden warunek (wymagana dodatkowa, pisemna zgoda dziekana WH),
 3. znajomość właściwego języka obcego oraz poziom jego znajomości,
 4. podanie motywacyjne, wskazujące na zasadność wyboru danego ośrodka zagranicznego.

Osoba niezakwalifikowana ma prawo odwołania się od decyzji komisji do Dziekana ds. studenckich Wydziału Historii.

 

Kompetencje językowe

Uniwersytety przyjmujące mają prawo żądać od kandydata potwierdzenia kompetencji językowych zgodnego z Europejskim Standardem Kompetencji Językowych na przewidzianym w umowie poziomie, a w przypadku niewypełnienia tego warunku przez kandydata – odmówić przyjęcia studenta

Niedostateczny poziom kompetencji językowych stwierdzony u zakwalifikowanego studenta na uniwersytecie partnerskim jest podstawą do odmowy wpisania przyjezdnego studenta na listę studentów uniwersytetu partnerskiego i odesłania go na uniwersytet macierzysty.

Przed wyjazdem student jest zobowiązany do wypełnienia testu poziomującego znajomość języka, w którym będzie studiować (dot. języka angielskiego, czeskiego, francuskiego, greckiego, hiszpańskiego, niderlandzkiego, niemieckiego, włoskiego, duńskiego, szwedzkiego i portugalskiego) w systemie Komisji Europejskiej „Online Linguistic Support – OLS”.

Z testu zwolnione są osoby, dla których dany język jest językiem ojczystym oraz studenci niepełnosprawni, jeśli ich niepełnosprawność wyklucza możliwość wypełnienia testu. Pozostałym studentom zostanie przesłany na adres e-mail wpisany do systemu USOS link do systemu OLS. Wynik testu językowego nie ma wpływu na przyznanie stypendium Erasmus.

Aby ubiegać się o możliwość podjęcia studiów w języku angielskim na uniwersytecie nieangielskojęzycznym, należy uprzednio wejść na stronę uczelni partnerskiej i sprawdzić jej ofertę dydaktyczną, tak żeby później móc wykazać w projekcie prezentowanym komisji konkursowej możliwość wykonania programu studiów zagranicznych na wybranej uczelni po angielsku przy uzyskaniu odpowiedniej ilości punktów ECTS.

Kandydaci nie mają obowiązku posiadania certyfikatów językowych Szkoły Języków Obcych UW. Certyfikaty wydawane są na wniosek studenta, składany do SzJO dobrowolnie i odpłatnie. Aby udowodnić, że uzyskali odpowiednią ocenę poziomu biegłości językowej, po złożeniu przez nich egzaminu certyfikacyjnego, wystarczy przedstawić wydruk protokołu egzaminacyjnego z USOS.

Programy, konkursy, nagrody, stypendia

Wyszukiwarka stypendiów, konkursów i staży mojestypendium.pl (bazy aktualnych stypendiów, konkursów i staży (ponad 12 000 informacji z Polski i zagranicy, artykuły o stypendiach, informacje dla organizatorów programów stypendialnych i badania dotyczące systemu stypendiów).

Program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Diamentowy Grant”

Laureaci Diamentowego grantu z Wydziału Historii

Program stanowi specjalną ścieżkę finansowania badań dla najwybitniejszych studentów. Do konkursu mogą być zgłoszone projekty badawcze stanowiące kontynuację badań naukowych prowadzonych pod kierunkiem opiekuna naukowego, promotora lub promotora pomocniczego przez wybitnie uzdolnionych absolwentów studiów pierwszego stopnia oraz studentów po ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich.
Stypendia pomostowe Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system stypendialny, oferujący studentom wsparcie finansowe na I rok i dalsze lata studiów. Stypendia pomostowe na pierwszy rok studiów otrzymują ambitni i zdolni maturzyści z małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczynają studia dzienne i spełniają kryteria jednego z segmentów Programu.
Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego Misją Fundacji i. Kazimierza Pułaskiego jest m.in. wspieranie i umacnianie społeczeństwa obywatelskiego.
Od 2005 Fundacja przyznała ponad 80 pełnych stypendiów. Stypendia przyznawane są przez Zarząd Fundacji i skierowane są do wszystkich aplikantów z całego świata. Decyzja podejmowana jest w uwadze na m.in. sytuację finansową aplikantów. Intencją Fundacji jest przyznanie możliwie największej liczby stypendiów.
Fundacja im. Józefa Pupki Celem powołanej Fundacji jest niesienie pomocy szczególnie uzdolnionym studentom i słuchaczom szkół wyższych, których sytuacja materialna uniemożliwia rozwijanie zdolności oraz wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród młodzieży mającej do niej utrudniony dostęp.
European Funding Guide Wyszukiwarka europejskich ofert stypendialnych.
Granty na badania Praktyczne porady gdzie i jak zdobyć pieniądze na badania naukowe.
Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi i doktorantowi wykazującemu się wybitnymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub wybitnymi osiągnięciami w sporcie. Student/doktorant powinien przedstawić swoją kandydaturę do przyznania stypendium rektorowi uczelni za pośrednictwem kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni.
Uniwersytecka wyszukiwarka ofert stypendialnych Mobilność naukowa i edukacyjna na UW
Konkurs im. Jana Józefa Lipskiego Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie 'Otwarta Rzeczpospolita’ . Przedmiotem Konkursu są prace magisterskie z obszaru humanistyki i nauk społecznych od wieku XIX do współczesności, których  tematyka jest bliska zainteresowaniom badawczym i aktywności społecznej Patron.
Nagroda Wydziału Historii UW
im. Michała Morawca
Regulamin konkursu
Nagroda ma na celu upamiętnienie wyjątkowej determinacji i pasji naukowej, jaką wyróżniał się p. Michał Morawiec student historii na Uniwersytecie Warszawskim w latach 2013-2018.
Kandydatami do Nagrody mogą być studenci UW studiujący na kierunku historia lub historia i kultura Żydów.
Stypendium Funduszu Rodziny Adama
i Zofii Hulanickich
Regulaminu konkursu
Celem Funduszu, zgodnie z wolą darczyńców, jest finansowe wsparcie
studentów Wydziału Chemii i Wydziału Historii wyróżniających się wysokimi wynikami
w nauce.
Stypendium im. Kazimierza i Marii Leskich
Regulaminu konkursu
Stypendium – którego fundatorem jest Zakład Narodowy im. Ossolińskich – przyznawane jest za wyniki w nauce wyróżniającym się studentkom i studentom kierunku Historia. O Stypendium mogą się ubiegać studentki i studenci: drugiego lub trzeciego roku studiów na kierunku Historia na studiach I stopnia wszystkich trybów, drugiego roku studiów na kierunku Historia na studiach II stopnia, którzy zajmują się problematyką II wojny światowej.
Mikrogranty dla studentów i studentek Wydziału Historii UW
Regulamin
Studenci/ studentki kierunków prowadzonych przez Wydział Historii UW mogą ubiegać się o mikrogranty przeznaczone na dofinansowanie studenckiej działalności naukowej. W ramach mikrograntów możemy dofinansować m.in. wyjazd na kwerendę, udział w konferencji naukowej, warsztatach, seminariach, szkołach letnich czy zamówienie kopii archiwaliów, potrzebnych do napisania pracy dyplomowej.
Program MOST Program mobilności studentów i doktorantów MOST na Wydziale Historii

 

 

Mikrogranty

 • Zasady wnioskowania o mikrogranty –>