We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Rada Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego na posiedzeniu 2 czerwca 2021 r. uchwaliła Misję Wydziału Historii UW oraz pozytywnie zaopiniowała Plan rozwoju Wydziału Historii UW.

Misja Wydziału Historii UW

Misja Wydziału Historii wpisuje się w misję Uniwersytetu Warszawskiego i opiera na czterech filarach, którymi są: jedność badań naukowych i nauczania, umożliwianie dostępu do wiedzy jak najszerszej grupie odbiorców, szacunek dla odmienności oraz oparte na metodach naukowych kształtowanie elit społeczeństwa, gotowych do prowadzenia dialogu i współpracy niezależnie od różnic światopoglądowych i ideowych, a także zdolnych do krytycznej oceny zjawisk w otaczającym nas świecie w zgodzie z wiedzą naukową i naukowymi metodami poznania.

Na Wydziale Historii spoczywa w szczególności obowiązek tworzenia i prezentacji rzetelnej wiedzy historycznej. Odbywać się to musi zawsze w sposób wolny od wpływu czynników pozanaukowych i nacisków zewnętrznych, z poszanowaniem różnorodności teorii i metod badawczych wypracowanych przez środowisko naukowe. Powinnością Wydziału jest zapewnianie wsparcia infrastrukturalnego wszystkim pracownikom, doktorantom i studentom UW, którzy prowadzą badania w zakresie nauk historycznych, a także tworzenie warunków do współpracy naukowej i dydaktycznej z krajowymi i zagranicznymi badaczami, również o charakterze międzydyscyplinarnym.

Szczególną misją społeczną Wydziału jest prowadzenie na Uniwersytecie Warszawskim i poza nim edukacji historycznej, a więc przekazywanie zarówno wiedzy, jak i umiejętności kluczowych dla dyscypliny „historia”, w tym szczególnie umiejętności poszukiwania, selekcji oraz krytycznej analizy źródeł. Zadaniem Wydziału jest także dbanie o zgodność z wiedzą naukową treści dotyczących przeszłości, które przekazywane są na wszystkich poziomach kształcenia formalnego, w edukacji nieformalnej, a także w obszarze popularyzacji wiedzy.

pobierz pdf

Plan rozwoju Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego

Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego stawia sobie następujące strategiczne cele:

 1. Uzyskanie przez Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego pozycji czołowego ośrodka badań nad historią Polski i Europy Środkowej w skali europejskiej;
 2. Utworzenie wiodących specjalizacji badawczych i dydaktycznych, w których Wydział Historii jest rozpoznawalną marką w skali światowej;
 3. Wzmocnienie roli badań zespołowych, w tym również międzyepokowych;
 4. Zwiększenie roli humanistyki cyfrowej w badaniach i dydaktyce;
 5. Unowocześnienie prowadzonych na Wydziale Historii programów studiów oraz poszerzenie oferty dydaktycznej, w tym stworzenie programów studiów w jęz. angielskim;
 6. Dbałość o optymalną liczbę studentów dla zapewnienia wysokiej jakości dydaktyki i rekrutacja najlepszych kandydatów;
 7. Wspieranie badawczej aktywności studentów, zwłaszcza na studiach drugiego stopnia, i doktorantów;
 8. Zwiększenie obecności i rozpoznawalności pracowników w przestrzeni publicznej jako ekspertów w dziedzinie historii;
 9. Integracja – pod auspicjami Wydziału Historii – pracowników, doktorantów i studentów, którzy prowadzą na Uniwersytecie Warszawskim badania historyczne;
 10. Dobra współpraca z Radą Naukową Dyscypliny „Historia”, Szkołami Doktorskimi oraz innymi jednostkami wewnętrznymi UW;
 11. Stworzenie oraz pielęgnowanie życzliwej i przyjaznej atmosfery współpracy, sprzyjającej rozwojowi studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich i innych pracowników Wydziału.

 

Realizacja celów strategicznych odbywać się będzie na poniższych zasadach:

Wydział Historii wspiera prowadzenie oryginalnych badań naukowych. Promowane są zwłaszcza projekty badawcze o przełomowym charakterze. Na Wydziale prowadzone są badania zespołowe oraz indywidualne, w ramach których podejmuje się próby odpowiedzi na ważne pytania w badaniach nad przeszłością. Wspierane są działania związane z edycjami źródeł historycznych jako ważny aspekt naukowej działalności historycznej. Kultywuje się refleksję metodologiczną nad istotą badań historycznych, statusem źródeł oraz historią historiografii.

Wydział dokłada starań, by pracownicy uczestniczyli aktywnie w debatach naukowych zarówno na forach krajowych, jak międzynarodowych. Jest otwarty na interakcje i współpracę z przedstawicielami innych dyscyplin i dziedzin nauki. Dąży do stania się naturalnym centrum debat historycznych i miejscem naukowej dyskusji wokół aktualnych i ważnych tematów dotyczących przeszłości i nauki historycznej. Wydział wspomaga pracowników w prezentacji wyników ich badań poza murami uczelni i uznaje działania wspierające edukację publiczną oraz popularyzację nauki na najwyższym poziomie za część swojej misji.

Wydział prowadzi stały nadzór nad poziomem swojej oferty dydaktycznej, jakością oferowanych zajęć oraz adekwatnością programów studiów do aktualnych potrzeb studentów. Dba o zachowania najważniejszych tradycyjnych wyróżników dydaktyki akademickiej, na które składają się: bliskie i bezpośrednie relacje wykładowców ze studentami, zajęcia organizowane w małych grupach, prowadzenie zajęć polegających na badaniu materiału źródłowego i budowanie u studentów ważnych kompetencji badawczych i zawodowych (umiejętności krytycznej oceny źródeł i odpowiedniego doboru danych źródłowych, zdolności analizy, a także prezentacji swych ustaleń w mowie i piśmie) oraz społecznych (tolerancji dla odmiennego poglądu i gotowości do podejmowania dyskusji na podstawie merytorycznych argumentów, wrażliwości na dziedzictwo kulturowe ludzkości i demokratyczne fundamenty państwa prawa).

Wydział kieruje się najwyższymi standardami w rekrutacji pracowników, dążąc do zatrudniania twórczych i oryginalnych historyków, którzy swoimi badaniami wypełnią istniejące luki lub wzbogacą już reprezentowane subdyscypliny badawcze i dydaktyczne. Wydział dąży do ustawicznego podnoszenia ich kompetencji badawczych i dydaktycznych, z wykorzystaniem najlepszych międzynarodowych wzorców.

Wydział uznaje Bibliotekę Wydziału Historii za swoje bezcenne zawodowe laboratorium. Dąży przy tym do ciągłego wzbogacania jej zasobów i udoskonalania sposobu udostępniania materiałów bibliotecznych, między innymi poprzez dbanie o rozwój wysoko wykwalifikowanej kadry pracowników Biblioteki.

Wydział dba o zapewnienie równowagi kompetencji między osobami powołanymi na funkcje kierownicze a gremiami przedstawicielskimi, zwłaszcza Radą Wydziału i jej komisjami. Wydział gwarantuje transparentność procedur związanych z zarządzaniem oraz polityką finansową i kadrową.

Wydział dąży do zapewnienia studentom, doktorantom i pracownikom (nauczycielom akademickim i pozostałym pracownikom Wydziału) optymalnych warunków pracy. Poza warunkami lokalowymi, których poprawa będzie ważnym przedmiotem starań, za kluczową uznaje się przyjazną kulturę współpracy, opartą na otwartości i klarownych zasadach.

Wydział aktywnie realizuje trzecią misję uczelni, jaką jest różnorodne zaangażowanie w sprawy otoczenia społecznego. Do sposobów realizacji tego zadania należy prowadzenie badań, dydaktyki i działań popularyzatorskich dotyczących historii Warszawy i Mazowsza jako bezpośredniego otoczenia Wydziału.

pobierz pdf