We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Zasady studiowania


Kalendarz akademicki

Cennik

Informacje dla studentów wszystkich typów studiów dot. opłat  znajdują się w systemie USOS (Zaloguj->Dla studentów->Moje studia->Płatności->Należności nierozliczone->Wydział Historii).

UWAGA! Każdy student posiada indywidualne konto bankowe, na które powinien dokonywać wszelkich opłat.


 

Prace dyplomowe, prace pisemne

PRACE ROCZNE (studia I stopnia)

FORMY PISARSTWA HISTORYCZNEGO (prace seminaryjne)

PRACE DYPLOMOWE – LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE

Prace dyplomowe licencjackie Prace dyplomowe magisterskie

Podpięcia

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem studiów na UW studenci mają obowiązek podpinania przedmiotów.

Podpinając przedmiot pod program i pod etap studenci deklarują, że ten przedmiot jest przedmiotem objętym planem studiów tego etapu i ma być brany pod uwagę przy rozliczaniu tego konkretnego etapu wskazanego programu.

Szczegółowe informacje dotyczące podpięć (obowiązujące od 2015 r.)


 

Specjalizacje

Informacje o specjalizacjach są w menu głównym: Studia -> Studenci -> Specjalizacje

Programy, konkursy, nagrody, stypendia

Wyszukiwarka stypendiów, konkursów i staży mojestypendium.pl (bazy aktualnych stypendiów, konkursów i staży (ponad 12 000 informacji z Polski i zagranicy, artykuły o stypendiach, informacje dla organizatorów programów stypendialnych i badania dotyczące systemu stypendiów).

Program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Diamentowy Grant”

Laureaci Diamentowego grantu z Wydziału Historii

Program stanowi specjalną ścieżkę finansowania badań dla najwybitniejszych studentów. Do konkursu mogą być zgłoszone projekty badawcze stanowiące kontynuację badań naukowych prowadzonych pod kierunkiem opiekuna naukowego, promotora lub promotora pomocniczego przez wybitnie uzdolnionych absolwentów studiów pierwszego stopnia oraz studentów po ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich.
Stypendia pomostowe Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system stypendialny, oferujący studentom wsparcie finansowe na I rok i dalsze lata studiów. Stypendia pomostowe na pierwszy rok studiów otrzymują ambitni i zdolni maturzyści z małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczynają studia dzienne i spełniają kryteria jednego z segmentów Programu.
Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego Misją Fundacji i. Kazimierza Pułaskiego jest m.in. wspieranie i umacnianie społeczeństwa obywatelskiego.
Od 2005 Fundacja przyznała ponad 80 pełnych stypendiów. Stypendia przyznawane są przez Zarząd Fundacji i skierowane są do wszystkich aplikantów z całego świata. Decyzja podejmowana jest w uwadze na m.in. sytuację finansową aplikantów. Intencją Fundacji jest przyznanie możliwie największej liczby stypendiów.
Fundacja im. Józefa Pupki Celem powołanej Fundacji jest niesienie pomocy szczególnie uzdolnionym studentom i słuchaczom szkół wyższych, których sytuacja materialna uniemożliwia rozwijanie zdolności oraz wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród młodzieży mającej do niej utrudniony dostęp.
European Funding Guide Wyszukiwarka europejskich ofert stypendialnych.
Granty na badania Praktyczne porady gdzie i jak zdobyć pieniądze na badania naukowe.
Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi i doktorantowi wykazującemu się wybitnymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub wybitnymi osiągnięciami w sporcie. Student/doktorant powinien przedstawić swoją kandydaturę do przyznania stypendium rektorowi uczelni za pośrednictwem kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni.
Uniwersytecka wyszukiwarka ofert stypendialnych Mobilność naukowa i edukacyjna na UW
Konkurs im. Jana Józefa Lipskiego Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie 'Otwarta Rzeczpospolita' . Przedmiotem Konkursu są prace magisterskie z obszaru humanistyki i nauk społecznych od wieku XIX do współczesności, których  tematyka jest bliska zainteresowaniom badawczym i aktywności społecznej Patron.
Nagroda Wydziału Historii UW
im. Michała Morawca
Regulamin konkursu
Nagroda ma na celu upamiętnienie wyjątkowej determinacji i pasji naukowej, jaką wyróżniał się p. Michał Morawiec student historii na Uniwersytecie Warszawskim w latach 2013-2018.
Kandydatami do Nagrody mogą być studenci UW studiujący na kierunku historia lub historia i kultura Żydów.
Stypendium Funduszu Rodziny Adama i Zofii Hulanickich
Regulaminu konkursu
Wnioski można składać do 31 października 2021 r. na adres dziekanat.wh.@uw.edu.pl.
W temacie wiadomości proszę wpisać „wniosek o stypendium Hulanickich”.

 

Podania: procedury i instrukcje

Wszelkie podania na Wydziale Historii należy najpierw składać poprzez system USOSweb, zachowując dotychczasowe procedury.

Podanie wraz z akceptacją Prowadzącego/Opiekuna/Kierownika studiów (w postaci przekierowanego maila) należy wysyłać drogą mailową na adres sekretariatu ds. studenckich WH: sekcja.stud.wh@uw.edu.pl.

Większość podań nie musi być opatrzona własnoręcznym podpisem Studenta.

UWAGA! Nowe procedury nie dotyczą następujących podań:

  • Podanie o zwolnienie, zmniejszenie lub anulowanie opłat
  • Podanie o przeniesienie lub zmianę kierunku studiów
  • Rezygnacja ze studiów
  • Odwołania od decyzji dot. skreślenia

_________________________________________________________________________________

Poniżej znajdą Państwo instrukcje dotyczące wymagań formalnych koniecznych do spełnienia przy składaniu podań w określonych sprawach:

  • podania o zmiany rejestracji (dopisanie i wypisanie z przedmiotu oraz zmiany grup)
  • podania o uznanie przedmiotów (w ramach UW i spoza UW) – podania należy składać do 15 marca
  • podania o żetony typu OG (ogólnouniwersyteckie) – powinny zawierać liczbę żetonów, o którą prosi student (prosimy o wyliczenie przybliżonej ilości żetonów, które będą Państwu potrzebne do końca studiów) – podanie w USOSweb typu „inne”

WAŻNE!
Jedynym podaniem, które nie musi zostać zapisane w systemie USOS, jest podanie o wznowienie studiów.

Odpowiedzi na złożone podania otrzymają Państwo na konto USOS, z którego można je wydrukować wraz z odpowiedzią.

Decyzje administracyjne, takie jak: skreślenie i wznowienie, wysyłane są do Państwa za pośrednictwem poczty (tj. list polecony, za potwierdzeniem odbioru)