We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

 

Historia starożytnych cywilizacji śródziemnomorskich

Zarejestruj się

 

 

Dlaczego Uniwersytet Warszawski?

Uniwersytet Warszawski, według międzynarodowych rankingów jest najlepszą uczelnią w Polsce i jedną z najlepszych w Europie środkowo-wschodniej. Jakość kształcenia na UW potwierdzają coroczne oceny, z których wynika, że ​​większość studentów i studentek jest zadowolona z wyboru uczelni i programu kształcenia.

Podobnie uczelnię oceniają absolwenci i absolwentki, których losy uczelnia śledzi. Badania pokazują, że posiadanie dyplomu Uniwersytetu Warszawskiego jest niewątpliwym atutem na rynku pracy. Aż 94% respondentów po ukończeniu studiów znajduje zatrudnienie.

Wydział Historii UW jest jednym z najlepszych humanistycznych ośrodków naukowych w Polsce.

W działalności dydaktycznej stawiamy na kształcenie profesjonalistów wyposażonych w liczne umiejętności z wielu dyscyplin naukowych, zdolnych nie tylko do stawiania pytań o przeszłości, ale i potrafiących wyjaśniać teraźniejszość, przez śledzenie genezy i przebiegu procesów społecznych, politycznych, ekonomicznych i kulturowych w społeczeństwach na przestrzeni dziejów.

Prowadzimy unikatowe badania nad światem antycznym, cywilizacjami pozaeuropejskimi, ale także w zakresie nauk pomocniczych historii. Wyniki tych badań w znacznym stopniu kształtują wizerunek nauki historycznej w Polsce.

Mamy długie tradycje badawcze i dydaktyczne – Wydział Historii UW (początkowo jako Instytut) rozpoczął działalność w roku akademickim 1930/1931.

Uniwersytet Warszawski jest doskonale przygotowany do prowadzenia studiów starożytniczych i dysponuje unikalną – w skali europejskiej – kadrą naukową.

O wyjątkowości środowiska świadczy obecność badaczy i badaczek o rzadkich w skali światowej specjalnościach – nubiologia (na Wydziale Archeologii oraz w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej), papirologia (na Wydziale Archeologii i Wydziale Prawa i Administracji) oraz prawo rzymskie przez pryzmat papirusów (na Wydziale Prawa i Administracji), epigrafika (na Wydziale Archeologii oraz Wydziale Historii), a także hetytologia, studia akadyjskie i sumeryjskie (na Wydziale Orientalistycznym). Należy do tego dodać historię starożytną oraz filologię klasyczną, które stanowią przedmiot badań i nauczania odpowiednio na Wydziale Historii oraz w Instytucie Filologii Klasycznej (na Wydziale Polonistyki).

Liczebność środowiska oraz szeroki zakres uprawianej tematyki, a zwłaszcza jakość badań naukowych, czyni z UW ośrodek badań nad starożytnością nie tylko wyróżniający się w skali Polski, lecz także porównywalny pod względem potencjału naukowego do najlepszych ośrodków akademickich Europy, a nawet świata. Doskonałym przykładem jest Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej kierowane przez dra hab. Artura Obłuskiego, które prowadzi liczne misje archeologiczne na stanowiskach o pierwszorzędnym znaczeniu międzynarodowym. Działalność Centrum obejmuje Bliski Wschód i północnowschodnią Afrykę: Egipt, Sudan, Syrię, Irak, Cypr, Liban i Jordanię. W ostatnich latach również Zatokę Arabską (Kuwejt, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabię Saudyjską) oraz Zakaukazie (Gruzja i Armenia), a także Afrykę Północną (Tunezja). Do 2010 r. flagowym stanowiskiem była Palmyra (misja prof. Michała Gawlikowskiego) a wkład polskich archeologów w badanie jej historii jest nie do przecenienia. Od wielu lat badania były lub są nadal prowadzone: na stanowisku Kom el-Dikka w Aleksandrii, Deir el-Bahari, Berenike w Egipcie, w Nea Paphos na Cyprze, Jiyeh i Khalde w Libanie, Hatrze w Mezopotamii, Mustis w Afryce Północnej i na dziesiątkach innych stanowisk. Na szczególną wzmiankę zasługują badania w Sudanie (dawnej Nubii), m.in. w Dongoli, Banganarti, Soba. Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej (jak również Wydział Archeologii UW) należą do światowej czołówki instytucji zajmujących się badaniami nubiologicznymi i walnie przyczyniły się do rozwoju i popularyzacji tej dyscypliny.

Wyróżniają nas także liczne publikacje w prestiżowych czasopismach oraz najbardziej renomowanych wydawnictwach (np. Brill, Brepols, Oxford University Press, Harrassowitz, Peeters).  Świadczą one o niezwykłej aktywności naszych pracowników oraz o najwyższej jakości prowadzonych przez nich badań naukowych.

O rozpoznawalności na arenie międzynarodowej i wysokiej renomie pracujących na UW badaczy i badaczek starożytności świadczy np. publikacja takich czasopism jak „Journal of Juristic Papyrology”, „Palamedes. A Journal of Ancient History”, „Polish Archaeology in the Mediterranean”, jak również fakt wydawania przez prestiżowe wydawnictwo Peeters serii suplementów do Journal of Juristic Papyrology Supplements.

Badacze i badaczki starożytności na UW regularnie otrzymują i realizują granty badawcze. Dotyczy to m.in. historyków starożytności na Wydziale Historii, gdzie obecnie realizowanych jest wiele krajowych projektów o tematyce starożytniczej. Na Wydziale Historii UW realizowana była polska część projektu Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) „The Cult of Saints”, pod kierunkiem prof. Roberta Wiśniewskiego we współpracy z Uniwersytetem w Oksfordzie, gdzie kierownikiem całego projektu był dr Bryan Ward-Perkins.

Obecnie na Wydziale Historii UW trwa realizacja grantu Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) „Masters of the stone” pod kierownictwem dra Pawła Nowakowskiego (2022–2027). Inne granty ERC – „UMMA – Urban Metamorphosis of the community of a Medieval African capital city” (2018–2023) oraz „Afropolis Tungul: Urban biography of a cosmopolitan African capital” (2024–2028) są realizowane w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, oba pod kierunkiem dra hab. Artura Obłuskiego.

Uznanie naszego środowiska odzwierciedlają organizowane na UW kongresy i konferencje międzynarodowe, np. 27. Międzynarodowy Kongres Papirologiczny (2013), Międzynarodowa Konferencja Sudiów Nubiologicznych (2022), 8. Międzynarodowy Kongres Archeologii Starożytnego Bliskiego Wschodu ICAANE (2012), Rencontre Assyriologique Internationale (2014), Konferencja European Association of Biblical Studies (2019), 16. Międzynarodowy Kongres Numizmatyczny (2022).

O studiach

Oferta studiów historycznych po angielsku to dwuletni program studiów II stopnia „Historia starożytnych cywilizacji śródziemnomorskich” (History of Ancient Mediterranean Civilizations).

Starożytne cywilizacje to ekscytująca dziedzina prowadzenia badań, a liczne źródła badawcze otwierają możliwości nieodkrytych interpretacji przeszłości.

Program magisterski wyróżnia się swoją interdyscyplinarnością.  Zbudowany jest na bazie historii (70%), archeologii (20%) i naukach o kulturze i religii (10%).

W ofercie są zajęcia z wiedzy ogólnej o świecie starożytnym, obligatoryjny kanon wiedzy (np. z historii Mezopotamii, Grecji i Rzymu, literatury i filozofii antycznej), z możliwością indywidualnego poszerzania zainteresowań poprzez dodawanie modułów zajęć dotyczących np. historii wczesnego chrześcijaństwa i literatury wczesnochrześcijańskiej, antycznego judaizmu, historii antycznego niewolnictwa i grup wykluczonych, czy pluralizmu systemów prawnych.

Propozycja zajęć specjalistycznych to ćwiczenia kształtujące kompetencje badawcze, takie jak zajęcia językowe, czyli intensywna i praktyczna nauka języka starożytnego (np. greki, łaciny, syriackiego, aramejskiego, akadyjskiego, koptyjskiego czy hebrajskiego – wybór języków jest zmienny i zależy od dostępności wykładowców w danym roku) w stopniu umożliwiającym lekturę i interpretację źródeł. Znajdą się także zajęcia z zakresu epigrafiki, papirologii, numizmatyki, historiografii antycznej, lektury tekstów klinowych czy specjalistycznych zajęć z zakresu krytyki źródeł lub edytorstwa tekstów starożytnych.

Osobnym komponentem studiów będą zajęcia kształtujące umiejętności z zakresu humanistyki cyfrowej oraz Academic writing. W ofercie kursów będą zajęcia rozwijające kompetencje w zakresie posługiwania się narzędziami cyfrowymi do obróbki tekstu, w tym edycji oraz do opracowywania danych, wykorzystywanych w pracy historyka, papirologa, epigrafika i numizmatyka.

W programie są też zajęcia terenowe: od praktycznego zbierania geodanych po objazd śródziemnomorski.

Wyróżniają nas małe grupy, dzięki którym studenci i studentki korzystają z indywidualnego mentoringu. Ważnym celem, które stawiają sobie te studia, jest rozwijanie umiejętności prowadzenia wysokiej jakości badań naukowych z wykorzystaniem szerokiej gamy metod badawczych.

Studia kończą się dyplomem w zakresie historii starożytnej.

Profil absolwenta/absolwentki

Kwalifikacje uzyskane podczas studiów z pewnością zostaną docenione na rynku pracy. Krytyczne myślenie, kwestionowanie i szukanie nowych perspektyw to umiejętności, które sprawdzą się nie tylko w sektorze badań naukowych, ale także w szeroko pojętej edukacji.

Absolwenci i absolwentki tych studiów zostaną wyposażeni też w wyjątkowe kwalifikacje do pracy związanej z ochroną dziedzictwa kulturowego, z muzealnictwem, ale także z sektorem administracji publicznej, zarówno tej na szczeblach centralnym i życiu politycznym, jak i w administracji samorządowej.

Zdobyte umiejętności przydać się mogą także w sektorze NGO, zwłaszcza związanym z dziedzictwem kulturowym czy różnorodnością kulturową.

Zatrudnienie łatwo będzie znaleźć także w wydawnictwach i zawodach związanych z opracowywaniem i pracą z tekstami, w mediach oraz firmach związanych z public relations czy w dyplomacji i instytucjach międzynarodowych. Umiejętności takie jak zarządzanie bazami danych, czy obróbka grafiki, przydadzą się dodatkowo na dzisiejszym rynku pracy.

Absolwenci i absolwentki zostaną także doskonale przygotowani do pracy badawczej. Będą mogli z powodzeniem aplikować o stanowiska pracy w elitarnych międzynarodowych projektach badawczych, wymagających specjalistycznych umiejętności poza wiedzą merytoryczną o epoce (szczególnie w zakresie technik cyfrowych i obsługi specjalistycznego oprogramowania/aparatury) lub pozyskiwać własne granty.

Program

POBIERZ PROGRAM

Plan studiów

Rok I
Semestr I
Przedmiot Forma Liczba godzin ECTS
Seminarium dyplomowe Seminarium 30 4
Praktyczna nauka języka starożytnego Lektorat/translatorium 60 3
Konwersatorium źródłoznawcze I Konwersatorium 30 4
Wykład z historii starożytnej I Wykład 30 2
Academic writing Konwersatorium 30 3
Zajęcia fakultatywne Do wyboru 60 8
OGUN nauki społeczne Do wyboru minimum 60 6
Rok/Year I
Semestr II/Semester II
Seminarium dyplomowe Seminarium 30 4
Praktyczna nauka języka starożytnego Lektorat/translatorium 60 3
Konwersatorium źródłoznawcze II Konwersatorium 30 4
Wykład z historii starożytnej II Wykład 30 2
Specjalistyczny wykład (do wyboru) Wykład e-learning 30 2
Wprowadzenie do metodyki pracy ze źródłami archeologicznymi Konwersatorium 30 3
Interdyscyplinarność w badaniach nad starożytnością Konwersatorium 30 4
Zajęcia fakultatywne Do wyboru 30 5
Kontekstualizacja przestrzenna źródeł archeologicznych Wykład+ćwiczenia terenowe 15+60 3
Rok II/Year II
Semestr III/Semester III
Seminarium dyplomowe Seminarium 30 4
Praktyczna nauka języka starożytnego Lektorat/translatorium 60 3
Antropologia kulturowa Konwersatorium 30 4
Raporty archeologiczne w warsztacie historycznym Konwersatorium 30 4
Narzędzia cyfrowe w warsztacie badawczym I Konwersatorium 30 4
Finansowanie badań i pozyskiwanie grantów Warsztaty 15 1
Zajęcia fakultatywne historyczne Do wyboru 30 4
Zajęcia fakultatywne archeologiczne Do wyboru 30 3
Zajęcia fakultatywne z nauk o kulturze i religii Do wyboru 30 3
Rok II/Year II
Semestr IV/Semester IV
Seminarium dyplomowe Seminarium 30 4+12
Praktyczna nauka języka starożytnego Lektorat/translatorium 30 2
Narzędzia cyfrowe w warsztacie badawczym II Konwersatorium 30 4
Zajęcia fakultatywne Do wyboru 60 8

 

Zasady rekrutacji

Zarejestruj się

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w języku angielskim przy pomocy komunikatora Zoom.

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej jednego zagadnienia wybranego przez kandydata z listy dziesięciu szerokich zagadnień dot. historii, kultury i religii starożytnych cywilizacji basenu Morza Śródziemnego i Mezopotamii, opublikowanej w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów.

 1. Różnorodność ustrojów poleis greckich okresu archaicznego.
 2. Demokracja ateńska w działaniu: Instytucje polis ateńskiej we współczesnych badaniach i w źródłach.
 3. Władza i poddani: różnorodność Imperium Achemenidów
 4. Symptomy zmiany w okresie hellenistycznym na wybranych przykładach.
 5. Tradycja i innowacja w praktyce politycznej późnej republiki rzymskiej.
 6. Ideologia imperialna w starożytności na wybranych przykładach.
 7. Państwo rzymskie a kulty nietradycyjne.
 8. Kryzys III wieku n.e. i jego znaczenia w polityce, kulturze i religii.
 9. Kiedy następuje koniec świata starożytnego?
 10. Okresy “wieków ciemnych”, czyli jak archeologia buduje wiedzę o epoce bez źródeł pisanych.

Kandydaci oceniani będą w skali od 0 do 100 pkt. Rozmowa rozpoczyna się od omówienia jednego tematu wybranego przez kandydata lub kandydatkę: 5–10 minut. Dopuszczalne jest użycie prezentacji multimedialnej. Po omówieniu tematu członkowie zadają szerokie pytania problemowe przez ok. 20–25 minut.

Ocenie podlega omówienie przez kandydata lub kandydatkę źródeł i podstawowej literatury przedmiotu do tematu – trafność doboru najistotniejszych pozycji, znajomość szerokich realiów tematu, płynność wypowiedzi w języku angielskim.

Warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne drugiego stopnia będzie uzyskanie minimum 30 pkt z rozmowy kwalifikacyjnej oraz złożenie w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych. W razie niewypełnienia limitu miejsc przeprowadzona zostanie druga tura rekrutacji. Będą mogli wziąć w niej udział wyłącznie absolwenci szkół wyższych. Tak jak w pierwszej turze, warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne drugiego stopnia będzie uzyskanie minimum 30 pkt z rozmowy kwalifikacyjnej oraz złożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Nieosiągnięcie minimalnej liczby punktów w którymkolwiek etapie postępowania kwalifikacyjnego powoduje przyznanie 0 (zera) punktów z całości postępowania i dyskwalifikację kandydata.

 

Kandydaci z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku angielskim

Pozytywny wynik procedury kwalifikacyjnej jest równoznaczny z potwierdzeniem kompetencji kandydata do studiowania w języku angielskim na ww. kierunku (dotyczy to osób, które nie posiadają honorowanego przez UW dokumentu poświadczającego znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2).

Terminy rekrutacji

Obowiązkowa rejestracja w systemie IRK: 6.06.2024-8.07.2024

 • Rozmowa kwalifikacyjna: 16-17 lipca 2024 r. online

Opłaty

Studia są bezpłatne dla wszystkich.

Zaplecze socjalne

Uniwersytet Warszawski oferuje ponad 2500 miejsc w sześciu domach studenckich zlokalizowanych w różnych częściach miasta. W każdym holu znajduje się cichy pokój do nauki, sala telewizyjna, sala komputerowa i pralnia. Miesięczny czynsz wynosi od 480–950 zł (102 do 202 euro) za osobę, w zależności od rodzaju pokoju i akademika.

Szczegółowe informacje dot. zaplecza socjalnego znajdziesz tu:
dla osób z Polski: https://bpm.uw.edu.pl/
dla cudzoziemców: https://welcome.uw.edu.pl/

Stypendia

Program Zawacka NAWA – celem Programu jest pogłębienie międzynarodowej współpracy akademickiej poprzez przyjazdy studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich oraz naukowców do polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki, na podstawie umów międzynarodowych zawartych pomiędzy Polską a wskazanymi w ogłoszeniu krajami partnerskimi.

O udział w Programie mogą ubiegać się:

 1. absolwenci szkół średnich, posiadający w momencie rozpoczęcia realizacji kształcenia w Polsce, świadectwo ukończenia szkoły, dające im prawo do podjęcia studiów w kraju wydania świadectwa na dowolnym kierunku i typie uczelni;
 2. studenci;
 3. absolwenci studiów wyższych ubiegający się o przyjęcie na kolejny stopień kształcenia, którzy uzyskali dyplom nie wcześniej niż w 2022 roku;
 4. osoby posiadające status doktoranta zgodnie z zasadami systemu szkolnictwa wyższego i nauki swojego kraju;
 5. naukowcy i nauczyciele akademicy prowadzący badania lub dydaktykę w kraju biorącym udział w Programie, niemający zatrudniania w polskiej instytucji sytemu szkolnictwa wyższego i nauki.

Szczegóły

Kontakt

Osobą odpowiedzialną za wdrożenie studiów jest  dr Paweł Nowakowski. Możesz zapytać Go o wymagania rekrutacyjne, program studiów i jego strukturę.

e-mail: hamc.warsaw@uw.edu.pl

Website in English (strona www po angielsku)