We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Regulamin studiów

Regulamin Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim

Podyplomowe Studia Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją

  ZAPISZ SIĘ NA STUDIA
Siatka zajęć 2023/2024
Opis studiów

Roczne studia umożliwiają zdobycie kompetencji do wykonywania zawodu archiwisty oraz dostarczają wiedzy niezbędnej do nowoczesnej i zgodnej z obowiązującymi przepisami organizacji pracy w biurze. Studia są adresowane do wszystkich osób, które są zainteresowane uzyskaniem wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy w archiwum, biurze, w tym do pracowników archiwów państwowych i prywatnych, urzędników administracji centralnej i terenowej, kierowników placówek oświatowych i medycznych, przedsiębiorców i managerów reprezentujących różne sektory gospodarki, personelu odpowiedzialnego za obrót dokumentacją wszelkiego typu i jej archiwizację.
Program studiów

Program studiów obejmuje 238 godzin zajęć dydaktycznych z teorii i metodyki archiwalnej, prawa archiwalnego i przepisów o ochronie danych osobowych, organizacji archiwum i zabezpieczania jego zasobów, zarządzania dokumentacją elektroniczną, tworzenia elektronicznych baz danych. Są to wykłady, konwersatoria i ćwiczenia (w tym laboratoria komputerowe) prowadzone przez pracowników Wydziału Historii oraz zaproszonych do współpracy ekspertów m.in.: z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Centralnego Laboratorium Konserwacji Archiwaliów, Narodowego Archiwum Cyfrowego.
Tryb studiów i częstotliwość zjazdów


Studia zaoczne, zjazdy w soboty i niedziele co 2 tygodnie.

Semestr zimowy
7-8 października 2023
21-22 października 2023
4-5 listopada 2023
18-19 listopada 2023
2-3 grudnia 2023
16-17 grudnia 2023
13-14 stycznia 2024
27-28 stycznia 2024
Semestr letni
24-25 lutego 2024
9-10 marca 2024
23-24 marca 2024
6-7 kwietnia 2024
20-21 kwietnia 2024
18-19 maja 2024
8-9 czerwca 2024
Warunki ukończenia studiów

Warunkiem rozliczenia toku studiów i otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • zaliczenie wszystkich przedmiotów
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.
Dokumenty
 • Pierwsza strona pracy
 • Opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów: opłatę w wysokości 30 zł należy przelać na konto Wydziału (78 1160 2202 0000 0000 6084 9537, Wydział Historii UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,  00-927 Warszawa), tytułem: studia podyplomowe – świadectwo.
 • Wystawianie faktur za usługi edukacyjne odbywa się po złożeniu wniosku o wystawienie faktury VAT za opłacone usługi edukacyjne.
  Zgodnie z art. 106b ust. 3 ustawy o VAT przedsiębiorca ma obowiązek wystawienia faktury na żądanie nabywcy. Jeśli jednak żądanie otrzymania faktury zostało zgłoszone po upływie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub whttp://historia.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/09/wniosek_faktura-VAT.docxykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty, to przedsiębiorca nie ma obowiązku wystawiania faktury.
Czesne

4500 zł za całość studiów (możliwość rozłożenia płatności na raty)

Studia Varsavianistyczne

  ZAPISZ SIĘ NA STUDIA
Siatka zajęć 2023/2024
Opis studiów

Roczne studia adresowane są do miłośników zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat różnych aspektów przeszłości Warszawy i regionu Mazowsza, na temat współczesności i perspektyw rozwoju Warszawy. Absolwenci studiów zainteresowani praktycznym wykorzystaniem nabytej wiedzy uzyskują kompetencje merytoryczne niezbędne do przygotowania i prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz wydarzeń kulturalnych poświęconych Warszawie i Mazowszu.

Program studiów
Program studiów obejmuje zajęcia z zakresu różnych dziedzin historii, zajęcia poświęcone zagadnieniom współczesnym oraz zajęcia terenowe odbywające się w muzeach, bibliotekach i archiwach stolicy.
Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Studia zaoczne, zjazdy w soboty i niedziele co 2 tygodnie.

Semestr zimowy
7-8 października 2023
21-22 października 2023
4-5 listopada 2023
18-19 listopada 2023
2-3 grudnia 2023
16-17 grudnia 2023
13-14 stycznia 2024
27-28 stycznia 2024
Semestr letni
24-25 lutego 2024
9-10 marca 2024
23-24 marca 2024
6-7 kwietnia 2024
20-21 kwietnia 2024
18-19 maja 2024
8-9 czerwca 2024
Informacja dotycząca pracy pisemnej
 • Gotową pracę należy dostarczyć do sekretariatu studiów podyplomowych (pok. 7) w dwóch egzemplarzach: dla promotora i do archiwum.
 • Egzemplarz do archiwum powinien być wydrukowany dwustronnie, dla promotora – zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami. Każdy egzemplarz należy zbindować lub oprawić.
 • Stronę tytułową pracy dyplomowej należy przygotować według wzoru
Warunki ukończenia studiów

Warunkiem rozliczenia toku studiów i otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • zaliczenie wszystkich przedmiotów
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.
Dokumenty
 • Pierwsza strona pracy
 • Opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów: opłatę w wysokości 30 zł należy przelać na konto Wydziału (78 1160 2202 0000 0000 6084 9537, Wydział Historii UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,  00-927 Warszawa), tytułem: studia podyplomowe – świadectwo.
 • Wystawianie faktur za usługi edukacyjne odbywa się po złożeniu wniosku o wystawienie faktury VAT za opłacone usługi edukacyjne.
  Zgodnie z art. 106b ust. 3 ustawy o VAT przedsiębiorca ma obowiązek wystawienia faktury na żądanie nabywcy. Jeśli jednak żądanie otrzymania faktury zostało zgłoszone po upływie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty, to przedsiębiorca nie ma obowiązku wystawiania faktury.
Czesne

4500 zł za całość studiów (możliwość rozłożenia płatności na raty)

Kierownik Studiów Podyplomowych

Kierownik Studiów Podyplomowych
dr Katarzyna Wagner
e-mail: studia.zaoczne.historia@uw.edu.pl
Kompetencje: decyzje związane z tokiem wszystkich studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Historii; organizacja zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych; nadzór nad rekrutacją na studia podyplomowe.

Informator dla kandydatów

Pobierz pdf