We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Zakłady

Na Wydziale Historii UW działa obecnie osiem Zakładów, realizujących prace badawcze i dydaktykę odpowiednio dla kolejnych epok historycznych oraz w zakresie nauk pomocniczych historii, archiwistyki i dydaktyki historii. Status zakładu ma także Centrum Badania i Nauczania Dziejów i Kultury Żydów w Polsce im. Mordechaja Anielewicza.
Na Wydziale działają również Zespoły badawcze.

Zakład Historii Starożytnej

Kierownik Zakładu Historii Starożytnej: Krystyna Stebnicka

Pracownicy Zakładu Historii Starożytnej
tel.: 22 55 24 513 (p. 101), 22 55 24 514 (p. 102)

Historia

W 1922 roku powstała Katedra Historii Starożytnej, której kierownictwo powierzono Tadeuszowi Wałkowi-Czerneckiemu (zm. w Brighton w 1949 roku). Po wojnie pracę nad odbudową życia naukowego Instytutu Historycznego podjęła Iza Bieżuńska-Małowist, która  od września 1947 r. została zatrudniona w Instytucie jako starszy asystent. W 1952 r. objęła ona stanowisko kierownika Katedry, a od 1969 r. – Zakładu Historii Starożytnej, które zajmowała do chwili przejścia na emeryturę w 1987 roku. Następnie kierownikiem Zakładu Historii Starożytnej została Ewa Wipszycka-Bravo. W latach 1996-2008 stanowisko to piastował Włodzimierz Lengauera po nim Adam Ziółkowski (do 28 lutego 2021 r.)

Działalność

Zakład Historii Starożytnej Uniwersytetu Warszawskiego to największa i jedna z najważniejszych placówek tego rodzaju w Polsce. Pracują tu specjaliści od historii starożytnego Bliskiego Wschodu, starożytności greckiej i rzymskiej,  w tym również grono badaczy, których zainteresowania skupiają się na czasach późnego antyku, także na dziejach chrześcijaństwa (zob. biogramy pracowników Zakładu).
Pracownicy Zakładu prowadzą indywidualne granty oraz kierują grupami badawczymi w ramach projektów realizowanych z grantów Ministerstwa Nauki i Narodowego Centrum Nauki.  Z grona pracowników Zakładu rekrutują się redaktorzy dwóch wydawanych przez Wydział Historii  UW czasopism starożytniczych: Palamedes. A Journal on Ancient History i U schyłku starożytności. Studia źródłoznawcze oraz serii wydawniczej: Akme. Studia Historica.
Duża część naukowego życia członków i gości zakładu odbywa się w ramach seminarium prowadzonego przez prof. Ewę Wipszycką w każdy czwartek o 16.45 w siedzibie Zakładu Papirologii (link prowadzi do tematów i abstraktów kolejnych wystąpień).

Zainteresowanych odsyłamy również do strony Centre for Research on Ancient Civilizations (CRAC).

Pracownicy badawczo-dydaktyczni i dydaktyczni:

Urszula Janicka
Paweł Janiszewski
Ryszard Kulesza
Mateusz Kusio
Paweł Nowakowski
Łukasz Niesiołowski-Spano’

 

Jacek Rzepka
Krystyna Stebnicka
Marek Stępień
Marek Węcowski
Robert Wiśniewski
Aleksander Wolicki
Adam Ziółkowski

Orestis Karatzoglou
Alexandra Madeła
Haggai Olshanetsky
Andrés Rea
Martyna Świerk
Laurens van der Wiel
Lorena Perez Yarza
Pracownicy emerytowani:
Benedetto Bravo
Włodzimierz Lengauer

 

Zakład Historii Średniowiecznej

Kierownik Zakładu: Grzegorz Myśliwski

Pracownicy Zakładu Historii Średniowiecznej
tel.: 22 55 24 515 (p. 103), 22 55 24 516 (p. 104)

Historia

Zakład Historii Średniowiecznej Powszechnej i Polski powstał w 1969 roku w wyniku przekształcenia Katedry Historii Powszechnej Średniowiecza oraz Katedry Historii Polski do XVIII wieku. Kierowali nim kolejno: Marian Małowist (1969 – 1979), Benedykt Zientara (1979–1983), Henryk Samsonowicz (1983– 2000), Karol Modzelewski (2000–2005), Roman Michałowski (2005– 2019). Od 2019 r. kierownikiem Zakładu jest Grzegorz Myśliwski.

Działalność

Pracownicy Zakładu prowadzą badania na różnorodne tematy z historii zarówno Polski, jak i wybranych krajów Europy w okresie od wczesnego średniowiecza do początków XVI w.: państwa Franków (w tym także jego władzy we Włoszech), Niemiec i Czech, a także państwa krzyżackiego, w tym także różnorodnych powiązań między krajami i miastami Europy Środkowej i Zachodu. Istotne miejsce zajmują także badania nad historią Polski, która traktowana jest także jako część historii powszechnej.

Zakres rzeczowy uprawianej problematyki jest szeroki. Analizowane są więc: ideologia i organizacja władzy zarówno monarszej, jak i regionalna (biskupie władztwa terytorialne), więzi feudalne, przedstawicielstwa stanowe, a także kultura polityczna. Przedmiotem rozważań są także elity władzy w państwach i miastach oraz inne zagadnienia z historii społecznej: więzi społeczne, pozycja kobiety, społeczeństwa miejskie (w tym mniejszości religijno–etniczne) czy organizacje kupieckie. Osobne miejsce zajmują badania nad historią gospodarczą – gospodarką miejską, osadnictwem wiejskim, dziejami pieniądza, handlem dalekosiężnym, jak i trendami długofalowymi w rozwoju ekonomicznym Polski, Europy Środkowej i Zachodniej. Ważne miejsce zajmuje też historia Kościoła katolickiego jako instytucji religijnej, formacji społecznej i organizacji politycznej. W związku z tym bada się również zagadnienia chrystianizacji, wpływu religii na więzi międzyludzkie i życie polityczne. Problematyka kultury średniowiecza badana jest przez także przez pryzmat religijności (kult świętych, kult maryjny), przemian mentalności zbiorowej i tożsamości oraz dziejopisarstwa.

 

Pracownicy badawczo-dydaktyczni:

Grzegorz Myśliwski
Piotr Okniński
Grzegorz Pac


Marcin Pauk
Aneta Pieniądz
Anna Pomierny-Wąsińska
Jerzy Szafranowski
Pracownicy badawczy:

Anna Dryblak

Doktoranci:
Jakub Krzysztof Bakiera
Karol Banach
Kacper Bylinka
Grzegorz Garbuz
Michał Gniadek-Zieliński
Cezary Jasiński
Krystyna Jarosławska
Julia Nowakowska
Pracownicy emerytowani:
Marian Dygo
Roman Michałowski
Michał Tymowski
Jan Tyszkiewicz

 

Zakład Historii Nowożytnej

Kierownik Zakładu: Urszula Kosińska

Pracownicy Zakładu Historii Nowożytnej
tel.: 22 55 24 517, 22 55 24 524 (p. 113), 22 55 24 518 (p. 114)

Działalność

Zakład Historii Nowożytnej, obejmującej stulecia XVI-XVIII, cechuje się dużym rozrzutem zainteresowań badawczych jego członków. Prowadzone są badania z zakresu stosunków międzynarodowych i dyplomacji, w tym stosunków Rzeczypospolitej z Rosją, Imperium Osmańskim i Chanatem Krymskim, a także Francją, Szwecją i Saksonią. Długą tradycję mają studia nad historią teorii i praktyki politycznej dawnej Rzeczypospolitej, ze szczególnym uwzględnieniem Wielkiego Księstwa Litewskiego, Ukrainy i Mazowsza, prowadzone na szerokim tle europejskim. Zainteresowania historią gospodarczą i społeczną (w tym także demografią historyczną), dziejami techniki w okresie nowożytnym i rewolucją przemysłową, to następny krąg zagadnień. Kolejny stanowi historia nowożytnej wojskowości i zagadnienia związane z tzw. „rewolucją militarną”. Badania nad dziejami kultury skupiają się wokół historii myśli politycznej w XVI-XVIII w., obejmując studia nad ówczesną prasą w Rzeczypospolitej, Francji, Niderlandach i Rzeszy Niemieckiej, nad przepływem informacji i idei, oraz nad wpływem podróży, zarówno po krajach Europy jak też na inne kontynenty, na poszerzenie horyzontów intelektualnych Polaków w dobie tzw. „pierwszej globalizacji”. Last but not least, w badaniach członków Zakładu dużą rolę odgrywają stosunki międzywyznaniowe i międzyreligijne, ze szczególnym uwzględnieniem polemik i dialogu między katolicyzmem a protestantyzmem w Rzeczypospolitej i w Rzeszy Niemieckiej, między katolicyzmem a prawosławiem, i wreszcie między chrześcijaństwem, judaizmem i islamem.

Pracownicy badawczo-dydaktyczni:

Konrad Bobiatyński
Jolanta Choińska-Mika
Dariusz Kołodziejczyk (urlop zdrowotny)
Michał Kopczyński
Urszula Kosińska

Natalia Królikowska-Jedlińska
Mirosław Nagielski
Maciej Ptaszyński
Rafał Waszczuk
Piotr Ugniewski
Katarzyna Wagner
Pracownicy badawczy:

Anna Czarniecka
Zbigniew Hundert
Krzysztof Kossarzecki

Doktoranci:
Edige Burak Atmaka
Michał Balogh
Albert Byrski
Maciej Duklewski
Aleksandra Frączek
Tomasz Gromadka
Krzysztof Kuczyński
Tadeusz Mroziuk
Agata Niedzielska
Aleksander Popielarz
Michał Rastaszański
Klaudia Rogowska
Wojciech Siwek
Jan Stanisław Siwoń
Izabela Śliwińska-Słomska
Adrian Warsiński
Adam Włodarski
Pracownicy emerytowani:
Urszula Augustyniak
Andrzej Karpiński
Bronisław Nowak
Zofia Zielińska

 

Zakład Historii XIX wieku

Kierownik Zakładu:  Artur Markowski

Pracownicy Zakładu Historii XIX wieku
tel.: 22 55 24 519 (p. 111), 22 55 24 520 (p. 112)

Działalność

Badaczki i badacze skupieni w Zakładzie prowadzoną prace w następujących obszarach:

  • kultura polityczna – studia zogniskowane przede wszystkim na ziemiach polskich (Księstwo Warszawskie i Królestwo Polskie), dziejach Niemiec i stosunkach międzynarodowych w okresie belle époque,
  • historia społeczna – badania dotyczą historii Królestwa Polskiego i Galicji, Rosji i Skandynawii (Dania, Norwegia), w okresie intensyfikacji procesów zmiany społecznej. Ważne kierunki to także historia kobiet, Żydów oraz disability studies,
  • wyobrażenia społeczne – prace w zakresie: recepcji upadku Rzeczypospolitej w kręgach ówczesnych elit, reakcji na procesy modernizacji, nowych zjawisk religijnych i przemocy zbiorowej,
  • historia gospodarcza – realizowana jest szczególnie w zakresie pozaeuropejskiem: gospodarki Afryki epoki kolonializmu w kontekście ówczesnej polityki międzynarodowej.

Wynikiem tych studiów są nie tylko artykuły i monografie prezentujące wyniki prac badawczych (Tomasz Kizwalter, Artur Markowski, Maciej Mycielski, Marek Pawełczak, Piotr Szlanta), ale także ujęcia syntetyczne (Jarosław Czubaty, Tomasz Kizwalter, Marek Pawełczak, Grażyna Szelągowska) i podręczniki szkolne (Grażyna Szelągowska, Piotr Szlanta).

Zakład organizuje regularne spotkania naukowe, skupiające badaczki i badaczy zajmujących się historią XIX stulecia (także spoza UW) i współorganizuje corocznie Ogólnopolską konferencję historyków XIX wieku o zasięgu międzynarodowym.

Pracownicy badawczo-dydaktyczni:

Jarosław Czubaty
Agnieszka Janiak-Jasińska
Tomasz Kizwalter
Elżbieta Kwiecińska
Artur Markowski

Maciej Mycielski
Aleksandra Oniszczuk
Marek Pawełczak
Grażyna Szelągowska
Piotr Szlanta (urlop)
Pracownicy badawczy:
Olga Gaidai
Pankoj Sarkar
Doktoranci:
Jakub Frejtag
Victoria Gerasimova
Paweł Kaczmarski
Katarzyna Kaczyńska
Hubert Korzeniowski
Łukasz Kożuchowski
Piotr Kruze
Weronika Kulczewska
Tomasz Opaliński
Marta Tomczak
Sebastian Żbik
Pracownicy emerytowani:
Izabella  Rusinowa Andrzej  Szwarc

 

Zakład Historii XX w.

Kierownik Zakładu: Michał Leśniewski

Pracownicy Zakładu Historii XX w.
tel.: 22 55 24 521 (p. 122), 22 55 24 523 (p. 124)

Historia

W 1990 roku powstał Zakład Historii Najnowszej, przemianowany następnie na Zakład Historii XX wieku, w którym znaleźli się historycy zajmujący się dziejami XX stulecia. Kierownikami Zakładu byli: Marian Wojciechowski, Tomasz Wituch, Andrzej Chojnowski, Romuald Turkowski.

Przełom 1989 roku otworzył nowy etap w historiografii, przynosząc intensyfikację badań nad okresem II Rzeczypospolitej (Tomasz Nałęcz, Szymon Rudnicki), historią ruchu ludowego (Romuald Turkowski), dziejami państw europejskich (Andrzej Chojnowski, Jerzy Kochanowski, Piotr Majewski, Jerzy Tomaszewski, Tomasz Wituch), problematyką amerykańską (Krzysztof Michałek),  a także podjęcie badań nad położeniem międzynarodowym Polski po 1945 roku i sprawą przesiedleń ludności na pograniczu polsko-niemieckim (Włodzimierz Borodziej). Najważniejszym efektem zmiany ustrojowej stało się  poddanie analizie historycznej okresu Polski Ludowej (Andrzej Garlicki, Włodzimierz Borodziej, Jerzy Kochanowski, Marcin Kula).

Działalność

Prowadzone w Zakładzie Historii XX wieku badania są zróżnicowane. Najwcześniejszego okresu dotyczą prace dr hab. Michała Leśniewskiego, który zajmuje się historią południowego regionu Afryki i konfliktami kolonialnymi na przełomie XIX/XX stulecia. Wiele uwagi przyciąga nadal okres międzywojenny, który jest przedmiotem zainteresowań Piotra Majewskiego (Czechosłowacja, pogranicze czesko-niemieckie), Pawła Skibińskiego (Hiszpania), Romualda Turkowskiego (agraryzm). Okresem PRL  zajmują się Marcin Zaremba (historia społeczna), Tadeusz Rutkowski (funkcjonowanie środowisk naukowych). Historią społeczno-kulturową zajmują się Dobrochna Kałwa (historia kobiet, oral history) i Igor Chabrowski (historia Chin).

Pracownicy badawczo-dydaktyczni:

Jan Błachnio
Jan A. Burek
Igor Chabrowski
Dobrochna Kałwa
Łukasz Krzyżanowski

Michał Leśniewski
Piotr Maciej Majewski
Przemysław Pazik
Tadeusz Paweł Rutkowski
Paweł Skibiński
Marcin Zaremba
Pracownicy badawczy:
Natalia Khomenko
Laura Pozzi
Doktoranci:
Ilona Bartoś
Sylwia Borowska
Grzegorz Bryl
Piotr Greszta
Katarzyna Jóźwik
Tomasz Kisiel
Róża Kochanowska
Marcelina Koprowska
Rafał Kowalczyk
Bartłomiej Kucek
Natalia Lenda
Karolina Mętrak
Igor Michał Niewiadomski
Marta Pawlińska
Aleksei Rogozin
Pracownicy emerytowani:
Andrzej Chojnowski
Marcin Kula
Tomasz Nałęcz
Szymon  Rudnicki
Romuald Turkowski

 

Zakład Nauk Pomocniczych Historii, Źródłoznawstwa i Metodologii

Kierownik Zakładu: Agnieszka Bartoszewicz

Pracownicy Zakładu Nauk Pomocniczych Historii, Źródłoznawstwa i Metodologii
tel.: 22 55 24 510 (p. 22), 22 55 24 511 (p. 23); e-mail: nph.ih@uw.edu.pl

Historia

Zakład zajmuje się problematyką z zakresu szeroko rozumianego źródłoznawstwa i archiwistyki. Te zagadnienia są obecne w programie studiów historycznych od wznowienia Uniwersytetu Warszawskiego w 1915 r. – przede wszystkim w ramach zajęć i wykładów seminarium historii średniowiecza. Nacisk kładziony był na zagadnienia dyplomatyki i paleografii. Instytucjonalnie związały się one z katedrą, którą kierował od 1934 r. prof. Stanisław Kętrzyński. Zajęcia były kontynuowane w ramach tajnego nauczania podczas II wojny światowej. W odbudowanym w 1945 r. Instytucie Historycznym katedrę ponownie objął Stanisław Kętrzyński  po powrocie z obozu koncentracyjnego w Auschwitz-Birkenau. Po jego rychłej śmierci w 1950 r. katedrą kierował długie lata Aleksander Gieysztor, po nim Ireneusz Ihnatowicz, a następnie (1999-2008) Maria Koczerska i Sławomir Gawlas (2008-2020). Od 2020 kierownikiem Zakładu jest Agnieszka Bartoszewicz.

Działalność

Obecnie prowadzone są odrębne zajęcia z nauk pomocniczych  historii w ramach czterech epok: średniowiecza, XVI-XVIII w., XIX w., oraz XX w. Obok problematyki źródłoznawczej i edytorskiej badania pracowników Zakładu koncentrują się wokół ich własnej specjalizacji w ramach epok historycznych i dotyczą przede wszystkim zagadnień z zakresu historii kultury, dziejów społecznych, ustroju, historii historiografii oraz metodologii historii.

Pracownicy badawczo-dydaktyczni:

Agnieszka Bartoszewicz
Błażej Brzostek
Marek A. Janicki
Jacek Kordel

 

Aleksandra Kuligowska
Jolanta Sikorska-Kulesza
Piotr Węcowski
Paweł Żmudzki

Pracownicy badawczy:

Iga Adamczyk
Magdalena Dorosz
Paulina Komar

Agnieszka Pawłowska-Kubik
Hanna Rajfura
Paulina Wacławik
Maciej Wzorek
Doktoranci:
Anna Frączek-Czapla
Marta Knajp
Artur Kula
Ladislas Latoch
Kalina Słaboszowska
Maciej Karol Stachowicz
Joanna Szwed
Patrycja Szwedo-Kiełczewska
Adam Talarowski
Szymon Titkow
Urszula Zachara-Związek
Pracownicy emerytowani:
Stefan Ciara
Sławomir Gawlas
Maria Koczerska

 

Zakład Archiwistyki, Dydaktyki i Historii Historiografii

Historia

Zakład, obecnie noszący nazwę Archiwistyki, Dydaktyki i Historii Historiografii, został utworzony w 1957 r. jako Zakład Historii Historiografii i Metodyki Nauczania Historii. Był to pierwszy w Polsce uniwersytecki zakład dedykowany historii historiografii. Powstał dzięki inicjatywie Wandy Moszczeńskiej i poparciu dyrektora Instytutu Historycznego Aleksandra Gieysztora (oboje byli uczniami założyciela Instytutu Marcelego Handelsmana). Powołując nowy zakład jego twórcy połączyli w nim dwie subdyscypliny historię historiografii i metodykę (dydaktykę) nauczania historii. Pierwsza zajmuje się badaniem czynników kształtujących opowieść o przeszłości prezentowaną przez profesjonalnych historyków. Druga uwagę poświęca opracowaniu efektywnych form przekazu wiedzy i kształtowania umiejętności z zakresu historii na wszystkich poziomach nauczania. Swoisty eksperyment, jakim było ich instytucjonalne połączenie okazał się udany, dając pracownikom naukowym zakładu możliwość prowadzenia badań w różnych obszarach nauki historycznej.
Powstały w 1957 r. Zakład Historii Historiografii i Metodyki Nauczania Historii w 1961 r. przekształcony został w Katedrę. W 1976 r. na jej miejsce powołany został Zakład Historii Historiografii i Dydaktyki Historii. W 2002 r. jego nazwa została zmieniona na Zakład Dydaktyki Historii, a w 2015 r. na Zakład Dydaktyki i Historii Historiografii. Zakładem kierowali: Wanda Moszczeńska 1957–1966 r.; Jerzy Maternicki 1966–1997; Barbara Wagner 1997–2014; Katarzyna Błachowska od 2014 r. Z zakładem przez lata związani byli: Maria Wierzbicka, Zofia T. Kozłowska, Katarzyna Zielińska, Wit Górczyński, Dobrochna Kałwa, Tomasz Wiślicz, Adam Sowiński. Wraz z utworzeniem w 2020 r. Wydziału Historii zakład został rozbudowany o jeszcze jedną subdyscyplinę nauki historycznej – archiwistykę i obecnie nosi nazwę Zakład Archiwistyki, Dydaktyki i Historii Historiografii. Pracownicy zakładu koordynują organizację zajęć dydaktycznych dwóch specjalizacji zawodowych. Alicja Kulecka jest koordynatorem specjalizacji archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, a Piotr Kroll – specjalizacji nauczycielskiej.

Działalność

W ramach działalności zakładu prowadzone są badania naukowe w obszarze dydaktyki i dziejów edukacji historycznej (Barbara Wagner, Katarzyna Błachowska, Piotr Kroll), w obszarze archiwistyki – jej historii i współczesności (Alicja Kulecka), historią historiografii, szczególnie polską, rosyjską, ukraińską (Katarzyna Błachowska), ale także dziejami Kozaczyzny (Piotr Kroll), wybranymi zagadnieniami historii XIX w. (Alicja Kulecka), wybranymi zagadnieniami historii XX w. (Barbara Wagner, Maciej Wojtyński).

Zakład od wielu lat współpracuje z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, z którym od 2018 r. wspólnie organizuje warsztaty dla nauczycieli i studentów w ramach programu Letnia Akademia Ciekawej Historii (LACH). We współpracy z innymi ośrodkami pracownicy zakładu organizują międzynarodowe i krajowe konferencje naukowe – 2014: Kontynuacja i zmiana. Historiografia krajów Europy Środkowo Wschodniej wobec nowych tendencji w nauce XIX–XXI w.; 2015: Ku czemu zmierzamy? Kształcenie humanistyczne na uniwersytecie a współczesność; 2016: Ku czemu zmierzamy? Edukacja historyczna w szkole a kształcenie akademickie, 2017: Ku czemu zmierzamy? Ruś, Rosja i ZSRR/ZSRS we współczesnej historiografii i edukacji; 2019: „Historia rerum gestarum” – przeszłość odzwierciedlona czy wykreowana? Kluczowe problemy przeszłości krajów Europy Środkowej i Wschodniej w historiografiach regionu, XIX–XXI w.

Pracownicy badawczo-dydaktyczni i dydaktyczni:

Katarzyna Błachowska
Piotr Kroll
Alicja Kulecka

 

Barbara Łochowska
Barbara Wagner
Maciej Wojtyński

Pracownicy badawczy:
Nadiya Khalak
Olga Morozowa
Doktoranci:
Barbara Łochowska
Pracownicy emerytowani:
Katarzyna Zielińska

 

Centrum Badania i Nauczania Dziejów i Kultury Żydów w Polsce im. Mordechaja Anielewicza

Centrum im. Anielewicza powstało w 1990 r. na mocy umowy pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim i Fundacją Jacka Fliderbauma. Obecnie funkcjonuje na zasadzie zakładu na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego.

Twórcą Centrum im. Anielewicza był prof. Jerzy Tomaszewski, który kierował nim do przejścia na emeryturę w 2001 r. Funkcję kierownika Centrum pełniła następnie Jolanta Żyndul (2001-2013). Od 2014 kierownikiem Centrum jest Anna Michałowska-Mycielska.

Centrum prowadzi zajęcia zarówno dla studentów studiów judaistycznych (“Historia i kultura Żydów”) i historycznych, jak i studentów innych kierunków zainteresowanych zagadnieniami dotyczącymi tematyki żydowskiej. Centrum organizuje również objazdy naukowe dla studentów zainteresowanych kulturą Żydów w Polsce.

Pracownicy badawczo-dydaktyczni i dydaktyczni:
Maria Antosik-Piela
August Grabski
Regina Gromacka
Magdalena Kozłowska
Anna Michałowska-Mycielska
Monika Polit
Marzena Zawanowska
Doktoranci:
Krzysztof Bielawski
Ewa Kuma-Zielińska
Maria Makarova
Saadi Samir
Marina Sedova
Pracownicy emerytowani: