We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Specjalizacje

Specjalizacje nie należą do obowiązkowego programu studiów licencjackich i magisterskich. Są ofertą dodatkową, z której student może, ale nie musi skorzystać.

Gorąco jednak zachęcamy do realizacji specjalizacji zawodowych, bowiem wiedza i umiejętności zdobyte na zajęciach specjalizacyjnych znacząco zwiększają szanse naszych absolwentów na rynku pracy.

Zasady rozliczenia specjalizacji


Specjalizacja archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Koordynator: prof. dr hab. Alicja Kulecka

Specjalizacja archiwistyka i zarządzanie dokumentacją kierowana jest do studentów studiów licencjackich i magisterskich.

Archiwa działają jako jedna z sieci instytucji kultury zajmujących się gromadzeniem, zabezpieczaniem, przechowywaniem, opisem, informacją i udostępnianiem źródeł historycznych. Zainteresowanie i refleksje nad różnymi formami zapisu informacji, stanowi podstawę przygotowania do zawodów archiwisty w archiwum historycznym, archiwisty w archiwum zakładowym, pracownika składnicy akt, zarządcy dokumentacji, koordynatora czynności kancelaryjnych.

OPIS SPECJALIZACJI

Program specjalizacji archiwistyka i zarządzanie dokumentacją na studiach licencjackich służy zapoznaniu z podstawowymi zagadnieniami teorii i prawa archiwalnego, organizacji zarządzania dokumentami  i archiwum bieżącym w instytucji, stosowanych w nich systemów ewidencji, standardom zarządzania dokumentami, różnymi rodzajami dokumentów, problemami ich opisu, podstawom działania systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją, podstawowymi problemami historii ustroju i instytucji. W trakcie zajęć studenci zapoznają się m.in. z  kryteriami określania wartości informacyjnej dokumentu, problemami selekcji dokumentów współczesnych, ustalenia katalogu dokumentów wartych wieczystego przechowywania, podstawami teoretycznymi współczesnych systemów zarządzania dokumentacją. Program specjalizacji przyczynia się on do lepszego poznania czynników tworzenia i utrwalania różnych świadectw  działalności człowieka. Ukazuje związki pomiędzy dokumentem i systemami oraz środowiskami instytucjonalnymi i społecznymi, w których powstają zapisy informacji. W czasie praktyki istnieje możliwość uzupełnienia nabytej wiedzy teoretycznej o poznanie praktycznych aspektów działalności archiwum bieżącego, systemów zarządzania dokumentacją w poszczególnych instytucjach. Program specjalizacji służy lepszemu poznaniu warsztatu badawczego historyka, teoriom utrwalania i zachowania dziedzictwa kulturowego. Program składa się ze 150 godzin konwersatoriów, ćwiczeń i wykładów oraz praktyki archiwalnej wymiarze 90 godzin w archiwum bieżącym. Sprawdzeniu uzyskanych wiadomości służy egzamin pisemny. Specjalizacja jest realizowana na drugim roku studiów. Jest rozliczana do końca trzeciego roku.

Program specjalizacji archiwistyka i zarządzanie dokumentacją na studiach magisterskich służy pogłębieniu i rozszerzeniu wiadomości nabytych w trakcie studiów licencjackich. Jego celem jest zapoznanie z najnowszymi problemami teorii, metodyki, prawa, archiwum elektronicznego, organizacji czynności kancelaryjnych od średniowiecza do współczesności, zabezpieczania archiwaliów, ewolucji systemów ustrojowych kształtujących instytucje i tworzone przez nie dokumenty, historii archiwów, kultury gromadzenia archiwaliów przez poszczególne osoby, rodziny i rody. W trakcie zajęć studenci m.in. uzupełniają swoją wiedzę o wartościowaniu i klasyfikacji dokumentów historycznych i współczesnych, poznają normy metodyczne i systemy teleinformatyczne służące opracowaniu i opisowi różnych rodzajów archiwaliów, najnowsze regulacje prawne działalności archiwalnej i zarządzania dokumentacją, systemy organizacji kancelarii i archiwów w przeszłości i we współczesności, metody zabezpieczania archiwaliów. W czasie praktyki istnieje możliwość pogłębienia nabytej wiedzy teoretycznej o zagadnienia praktyczne. Program specjalizacji służy rozwojowi warsztatu badawczego historyka, poznaniu zasobu archiwalnego, jego struktury, przydatności do badań historycznych i innych celów społecznych. Program składa się z 270 godzin konwersatoriów, ćwiczeń i wykładów oraz praktyki archiwalnej w wymiarze 120 godz. (od roku 2021/2022, wcześniej w wymiarze 90 godz.). Sprawdzeniu uzyskanych wiadomości służy egzamin ustny.Specjalizacja jest realizowana na pierwszym i drugim roku studiów. Jest rozliczana do końca drugiego roku.

Studia I stopnia (dzienne i zaoczne) Studia II stopnia (dzienne i zaoczne)

Zobacz też przykładowe skany dokumentów archiwalnych

Specjalizacja nauczycielska

Koordynator: dr Piotr Kroll

Studia I stopnia ze specjalizacją nauczycielska dają możliwość pracy w zawodzie nauczyciela w szkole podstawowej. Aby uzyskać uprawnienia do nauczania historii w szkołach ponadpodstawowych należy zrealizować program specjalizacji nauczycielskiej na studiach II stopnia.

OPIS SPECJALIZACJI

Specjalizacja skierowana do wszystkich zainteresowanych pracą w edukacji, przede wszystkim jako nauczyciele, ale też jako animatorzy czy edukatorzy (wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z nauczaniem – kursy, edukacja muzealna, kolonie wypoczynkowe) oraz korepetytorzy. W ramach specjalizacji studentki i studenci uczestniczą w zajęciach z psychologii, pedagogiki, emisji głosu, dydaktyki ogólnej, dydaktyki przedmiotowej. Zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy nauczyciela, animatora i edukatora (planowanie, przeprowadzenie i ewaluacja zajęć). W ramach specjalizacji studentki/studenci zdobywają też praktyczne umiejętności podczas obowiązkowych praktyk zawodowych (śródrocznych – w czasie których obserwują prace nauczycieli na lekcji oraz ciągłych – kiedy mają też okazję samodzielnie zaplanować i poprowadzić lekcje). Specjalizacja nauczycielska rozpoczyna się na studiach licencjackich (przygotowując do pracy w szkole podstawowej) i kontynuowana jest na studiach II stopnia, będących podstawą uzyskania kwalifikacji do pracy w zawodzie nauczyciela historii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. W ramach specjalizacji możliwa jest realizacja programu przygotowującego do nauczania przedmiotu „Historia” (jako przedmiotu głównego) oraz przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie – WOS” (jako przedmiotu dodatkowego).

Krótki przewodnik po specjalizacji nauczycielskiej – program od roku akademickiego 2022-2023

Ważne dokumenty:

Studia I stopnia (dzienne) Studia II stopnia (dzienne)
Specjalizacja nauczycielska

Specjalizacja nauczycielska

Specjalizacja popularyzacja historii (dot. II stopnia)

Koordynator: prof. ucz. Marcin Zaremba

Specjalizacja adresowana jest do studentów zainteresowanych upowszechnianiem wiedzy historycznej w mediach tradycyjnych i cyfrowych, pracą w różnych instytucji kultury i ochrony dziedzictwa historycznego, a także do osób, które chciałyby poszerzyć swoje umiejętności mówienia, pisania i pokazywania historii poza kręgiem specjalistów, ale nie wiążą z tym swojej zawodowej przyszłości. Program obejmuje zajęcia praktyczne, prowadzone przez specjalistów zajmujących się w życiu zawodowym dziennikarstwem popularnonaukowym w prasie i środowisku internetowym, turystyką historyczną, archiwistyka społeczną czy muzealnictwem oraz zajęcia teoretyczne, wprowadzające do żywo dzisiaj dyskutowanych zagadnień, takich jak polityka historyczna czy muzealizacja przeszłości.

Specjalizacja trwa trzy semestry, część przedmiotów specjalizacyjnych o charakterze teoretycznym może być rozliczana w ramach IPS jako zajęcia koszykowe.

OPIS SPECJALIZACJI

Specjalizacja popularyzatorska pozwala na zdobycie kompetencji w zakresie przygotowywania i pisania tekstów popularnonaukowych adresowanych do różnych grup odbiorców, opracowania i zrealizowania materiałów multimedialnych poświęconych historii (podcast/audycja radiowa, materiał popularnonaukowy w mediach społecznościowych). Wprowadza także w problematykę społecznej roli i funkcjonowania nowoczesnego muzeum historycznego, różnych form udostępniania zbiorów historycznych i treści dotyczących historii w przestrzeni wystawienniczej. Daje szansę na zapoznanie się z nowymi formami gromadzenia i popularyzacji źródeł archiwalnych, także w ramach archiwistyki społecznej i oddolnej. Pozwala również na przyswojenie sobie podstaw turystyki historycznej i na poznanie praktycznej strony pracy organizatora takiej formy poznawania przeszłości. Celem specjalizacji jest wyposażenie studenta w wiedzę na temat możliwości praktycznego wykorzystania zdobytej w czasie studiów wiedzy historycznej w życiu zawodowym, w profesjach związanych z upowszechnianiem nauki.

Studia II stopnia (dzienne i zaoczne)