We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Specjalizacje

Specjalizacje nie należą do obowiązkowego programu studiów licencjackich i magisterskich. Są ofertą dodatkową, z której student może, ale nie musi skorzystać.

Gorąco jednak zachęcamy do realizacji specjalizacji zawodowych, bowiem wiedza i umiejętności zdobyte na zajęciach specjalizacyjnych znacząco zwiększają szanse naszych absolwentów na rynku pracy.

Zasady rozliczenia specjalizacji


Specjalizacja archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

 

Specjalizacja archiwistyka i zarządzanie dokumentacją kierowana jest do studentów studiów licencjackich i magisterskich.

Archiwa działają jako jedna z sieci instytucji kultury zajmujących się gromadzeniem, zabezpieczaniem, przechowywaniem, opisem, informacją i udostępnianiem źródeł historycznych. Zainteresowanie i refleksje nad różnymi formami zapisu informacji, stanowi podstawę przygotowania do zawodów archiwisty w archiwum historycznym, archiwisty w archiwum zakładowym, pracownika składnicy akt, zarządcy dokumentacji, koordynatora czynności kancelaryjnych.

 

Studia I stopnia (dzienne i zaoczne) Studia II stopnia (dzienne i zaoczne)
Specjalizacja archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

koordynator: prof. dr hab. Alicja Kulecka

 

Program specjalizacji archiwistyka i zarządzanie dokumentacją na studiach licencjackich służy zapoznaniu z podstawowymi zagadnieniami teorii i prawa archiwalnego, organizacji zarządzania dokumentami  i archiwum bieżącym w instytucji, stosowanych w nich systemów ewidencji, standardom zarządzania dokumentami, różnymi rodzajami dokumentów, problemami ich opisu, podstawom działania systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją, podstawowymi problemami historii ustroju i instytucji. W trakcie zajęć studenci zapoznają się m.in. z  kryteriami określania wartości informacyjnej dokumentu, problemami selekcji dokumentów współczesnych, ustalenia katalogu dokumentów wartych wieczystego przechowywania, podstawami teoretycznymi współczesnych systemów zarządzania dokumentacją. Program specjalizacji przyczynia się on do lepszego poznania czynników tworzenia i utrwalania różnych świadectw  działalności człowieka. Ukazuje związki pomiędzy dokumentem i systemami oraz środowiskami instytucjonalnymi i społecznymi, w których powstają zapisy informacji. W czasie praktyki istnieje możliwość uzupełnienia nabytej wiedzy teoretycznej o poznanie praktycznych aspektów działalności archiwum bieżącego, systemów zarządzania dokumentacją w poszczególnych instytucjach.Program specjalizacji służy lepszemu poznaniu warsztatu badawczego historyka, teoriom utrwalania i zachowania dziedzictwa kulturowego.Program składa się ze 150 godzin konwersatoriów, ćwiczeń i wykładów oraz praktyki archiwalnej wymiarze 90 godzin w archiwum bieżącym. Sprawdzeniu uzyskanych wiadomości służy egzamin pisemny.Specjalizacja jest realizowana na drugim roku studiów. Jest rozliczana do końca trzeciego roku.

Specjalizacja archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

koordynator: prof. dr hab. Alicja Kulecka

 

Program specjalizacji archiwistyka i zarządzanie dokumentacją na studiach magisterskich służy pogłębieniu i rozszerzeniu wiadomości nabytych w trakcie studiów licencjackich. Jego celem jest zapoznanie z najnowszymi problemami teorii, metodyki, prawa, archiwum elektronicznego, organizacji czynności kancelaryjnych od średniowiecza do współczesności, zabezpieczania archiwaliów, ewolucji systemów ustrojowych kształtujących instytucje i tworzone przez nie dokumenty, historii archiwów, kultury gromadzenia archiwaliów przez poszczególne osoby, rodziny i rody. W trakcie zajęć studenci m.in. uzupełniają swoją wiedzę o wartościowaniu i klasyfikacji dokumentów historycznych i współczesnych, poznają normy metodyczne i systemy teleinformatyczne służące opracowaniu i opisowi różnych rodzajów archiwaliów, najnowsze regulacje prawne działalności archiwalnej i zarządzania dokumentacją, systemy organizacji kancelarii i archiwów w przeszłości i we współczesności, metody zabezpieczania archiwaliów. W czasie praktyki istnieje możliwość pogłębienia nabytej wiedzy teoretycznej o zagadnienia praktyczne.Program specjalizacji służy rozwojowi warsztatu badawczego historyka, poznaniu zasobu archiwalnego, jego struktury, przydatności do badań historycznych i innych celów społecznych.Program składa się z 270 godzin konwersatoriów, ćwiczeń i wykładów oraz praktyki archiwalnej w wymiarze 120 godz. (od roku 2021/2022, wcześniej w wymiarze 90 godz.). Sprawdzeniu uzyskanych wiadomości służy egzamin ustny.Specjalizacja jest realizowana na pierwszym i drugim roku studiów. Jest rozliczana do końca drugiego roku.

Zobacz też przykładowe skany dokumentów archiwalnych

Specjalizacja nauczycielska

Strona Zakładu Dydaktyki Historii

Studia I stopnia ze specjalizacją nauczycielska dają możliwość pracy w zawodzie nauczyciela w szkole podstawowej. Aby uzyskać uprawnienia do nauczania historii w szkołach ponadpodstawowych należy zrealizować program specjalizacji nauczycielskiej na studiach II stopnia.

Na Wydziale Historii realizujemy dwie specjalizacje nauczycielskie:

  • przygotowanie do nauczania przedmiotu historia
  • przygotowanie do nauczania przedmiotu głównego historia oraz przedmiotu dodatkowego wiedza o społeczeństwie.

Oprócz przygotowania dydaktycznego i zajęć psychologiczno-pedagogicznych studenci zaliczają zajęcia np. z emisji głosu.

Ważne dokumenty:

 

Krótki przewodnik po specjalizacji nauczycielskiej
– program od roku akademickiego 2022-2023

 

Studia I stopnia (dzienne) Studia II stopnia (dzienne)
Specjalizacja nauczycielska
koordynator: dr Piotr Kroll

Specjalizacja nauczycielska
koordynator: dr Piotr Kroll


 

Specjalizacja popularyzacja historii (tylko na studiach II stopnia)

UWAGA: trwają przygotowania do nowej formuły specjalizacji popularyzatorskiej, co oznacza, że w roku akademickim 2022/2023 specjalizacja popularyzatorska zostanie zawieszona, by powrócić w nowej, lepszej formule.

Program specjalizacji został przewidziany dla studentów myślących o karierze:

  • dziennikarza,
  • popularyzatora wiedzy,
  • rzecznika prasowego,
  • pracownika muzeum.

Na zajęcia składają się warsztaty dziennikarskie, zajęcia z analizy tekstów, warsztaty radiowe, zajęcia z nowych technik muzealnych. Studenci odbywają praktyki. W ramach specjalizacji można zaliczyć wszystkie zajęcia lub realizować wybrane. Specjalizacja uczy jak nowocześnie prezentować historię.

 

Studia II stopnia (dzienne i zaoczne)
Specjalizacja popularyzacja historii
koordynator: dr hab. Marcin Zaremba, prof. ucz.