We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

prof. dr hab. Andrzej Szwarc

Biogram

Ur. 1951; magister historii UW 1973, doktorat i habilitacja tamże 1978 i 1991, tytuł profesora 2012. Zatrudniony w Instytucie Historycznym UW od 1973 kolejno jako doktorant, starszy asystent, adiunkt od 1979, profesor nadzwyczajny od 1995. Kierownik Studium Zaocznego Historii 1993-2003. Członek redakcji “Przeglądu Historycznego” od 1974, przewodniczący Rady Naukowej Archiwum UW 1996-1999. Koordynator Zespołu Badawczego Historii Społecznej XIX i XX Wieku w IH UW od 2004. Członek Rady Naukowo-Programowej AGAD od 2007; ekspert Narodowego Centrum Nauki, rzeczoznawca MEN d/s podręczników szkolnych z zakresu historii.
Zainteresowania naukowe: dzieje społeczne ziem polskich w XIX i XX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem historii inteligencji, kobiet i osób starszych; dzieje relacji polsko-rosyjskich w XIX i na początku XX w.

Bibliografia

 • Od Wielopolskiego do Stronnictwa Polityki Realnej. Zwolennicy ugody z Rosja, ich poglądy i próby działalności politycznej 1864-1905, Warszawa 2005;
 • Pod obcą władza 1795-1864, Warszawa 1997;
 • Od plemion do Rzeczypospolitej. Naród, państwo, terytorium w dziejach Polski (wspólnie z A. Mączakiem, H. Samsonowiczem i J. Tomaszewskim, Warszawa 1999;
 • Unifikacja za wszelką cenę. Sprawy polskie w polityce rosyjskiej na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 2002 (współaut., współred.);
 • Kobieta i małżeństwo. Społeczno-kulurowe aspekty seksualności, Warszawa 2004 (współaut., współred.);
 • Kobieta i rewolucja obyczajowa. Społeczno-kulturowe aspekty seksualności, Warszawa 2006 (współaut., współred.);
 • Działaczki społeczne, feministki, obywatelki… Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich (na tle porównawczym), t. I-II, Warszawa 2008-2009 (współaut., współred.);
 • Stefan Kieniewicz i jego dziedzictwo w polskiej historiografii, Warszawa 2010 (współaut., red.);
 • Dzieje polskiej dyplomacji od X wieku do 1918 roku, Olszanica 2010 (wspólnie z M. Barańskim i T. Chynczewską-Hennel);
 • Russification of Urban Space. Warsaw and Provincial Towns in the Kingdom of Poland, [w:] K. Katajisto (ed.), On the Edge of the Empire: Poland and Finland at the Turn of the 19th and 20th Centuries, Tampere 2012, s. 26-43.
 • Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego   1816-1915, Warszawa 2016 (współaut.);
 • Ludzie starzy i starość na ziemiach polskich od XVIII do XXI wieku (na tle porównawczym), t. I-II, Warszawa 2016 (współaut., współred.);
 • Stolica Apostolska wobec ziem polskich i emigracji w latach 1795-1918, [w:] Polska- Stolica Apostolska. Z dziejów wzajemnych relacji w 100. rocznicę odnowienia stosunków dyplomatycznych, red. W. Biliński, M. Pernal, Warszawa 2019, s. 140-185;
 • Refleksje o rozwoju i próbach modernizacji polskiej biografistyki historycznej w kontekście biografii kobiet żyjących w XIX i XX wieku, [w:] Pamiętnik XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich [Lublin 2019] – w druku.

 


Zakład Historii XIX wieku