We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Umowy cywilno-prawne

 • Wzory umów (do strony należy zalogować się kontem Active Directory). W przypadku trudności prosimy o kontakt z Sekcją ds. projektów i finansów)
 • Umowy wraz z wszystkimi załącznikami należy złożyć w Sekcji ds. projektów i finansów

Opłaty konferencyjne

Opłat konferencyjnych można dokonywać w następujący sposób:

 1. przelewem – na podstawie dokumentu, najlepiej faktury wystawionego na Uniwersytet Warszawski, który należy dostarczyć opisany i podpisany, do Sekcji ds. projektów i finansów wraz z dokumentem potwierdzającym rejestrację.
 2. kartą kredytową – w wyjątkowych sytuacjach możliwe jest dokonanie opłaty kartą kredytową – po złożeniu wniosku i uzyskaniu zgody dziekana
 3. prywatnymi środkami – nie jest zalecane wnoszenie opłat ze swoich środków. W tej sytuacji należy pamiętać, aby dokument potwierdzający był wystawiony na Uniwersytet Warszawski, a przy opisie należy podać konto do zwrotu (w przypadku pracowników to, na które przelewane są wynagrodzenia) i załączyć wyciąg z banku potwierdzający dokonanie płatności.

Zakupy

Opis procedury udzielania zamówień publicznych i rozliczania zakupów na Wydziale Historii UW oraz zasady opisywania faktur

 1. Wnioski zakupowe
   1. Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 50 000 zł (Word)
    Application for public procurement of a value not exceeding PLN 50 000 (Word)
   2. Oświadczenie o dokonaniu rozeznania rynku (Word)
   3. Zamówienie w oparciu o złożoną/pozyskaną ofertę (Word)
   4. Wniosek o dokonanie przedpłaty/ płatności służbową kartą płatniczą (Word)
 2. Zakupy książek: za pośrednictwem biblioteki wydziałowej – proszę skontaktować się z p. Ewą Szutkowską: e.urban@uw.edu.pl, telefon: 22 552 04 08
 3. Zakupy sprzętu komputerowego standardowego: lista dostępnych sprzętów jest na stronie Działu Serwisu Internetowego; należy wybrać sprzęt z listy w formularzu zapotrzebowania, uzupełnić go i przesyłać do Sekcji ds. projektów i finansów
 4. Zakupy sprzętu komputerowego według indywidualnej specyfikacji: niezbędne jest przygotowanie specyfikacji technicznej (zgodnej z wymogami Prawa Zamówień Publicznych i Rekomendacjami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dot. zasad formułowania wymagań Zamawiającego dla wybranych parametrów technicznych sprzętu komputerowego), którą należy dołączyć do formularza zapotrzebowania. Oba dokumenty należy przesłać do Sekcji ds. projektów i finansów.
 5. Zakupy licencji i oprogramowania odbywa się za pośrednictwem Działu Wsparcia Informatycznego – zapotrzebowanie należy zgłosić do Sekcji ds. projektów i finansów
 6. Podpis elektroniczny / Przedłużenie ważności: zakup odbywa się poprzez Dział Wsparcia Informatycznego – zapotrzebowanie należy zgłosić do Sekcji ds. projektów i finansów.
 7. Dane do faktur: Uniwersytet Warszawski / ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa / NIP 525-001-12-66 / PL 5250011266

Raportowanie

Raporty roczne i końcowe:

 1. Sekcja ds. projektów i finansów monitoruje terminy składania raportów i przypomina o nich kierownikom projektów.
 2. Kierownicy projektów otrzymują okresowo wyciągi z SAP celem kontroli czy wszystkie koszty są prawidłowo przypisane do ich projektów.
 3. Pracownicy sekcji przygotowują wykaz kosztów poniesionych w danym okresie rozliczeniowym i przekazują kierownikom projektów, który na ich podstawie przygotowuje raport.
 4. Gotowy raport należy przesłać do Sekcji ds. projektów i finansów.

Przyjazdy gości

 1. Zgłoszenie pobytu gościa należy zrobić poprzez formularz, który jest załącznikiem do Regulaminu przyjmowania gości na UW oraz finansowania kosztów ich pobytu z zarządzenia nr 11 Rektora UW z dnia 6.02.2019 r.
 2. W  przypadku  gościa  zagranicznego  zaleca  się  stosowanie następujących stawek:
  • dla  osób  ze  stopniem  doktora   –   250  zł na  każdy  dzień z  przeznaczeniem  na  dofinansowanie kosztów  pobytu  i  zakwaterowania  lub,  w  przypadku  zapewnienia  przez  Uniwersytet zakwaterowania – 100 zł na  każdy  dzień  pobytu;
  • dla  doktorantów  i  stażystów  ze  stopniem  magistra – 70  zł na  każdy  dzień z przeznaczeniem   na  dofinansowanie  kosztów  pobytu;
  • dla    studentów    studiów    pierwszego    i    drugiego    stopnia    oraz    jednolitych    magisterskich – 50  zł na  każdy  dzień z  przeznaczeniem  na  dofinansowanie  kosztów  pobytu.
 3. W przypadku gościa krajowego stosuje się te same zasady co w przypadku delegacji krajowej.
 4. Koszty  związane  z zakwaterowaniem gościa mogą być opłacone:
  • w formie ryczałtu;
  • na podstawie noty księgowej wystawionej w przypadku zakwaterowania w obiektach Uniwersytetu;
  • na podstawie faktury  wystawionej  dla Uniwersytetu;
  • w formie refundacji, na podstawie wniosku o refundację  poniesionych  wydatków. Do wniosku należy dołączyć dokumenty (fakturę/rachunek) potwierdzające wysokość fakt poniesienia wydatku
 5. Jeśli umowa grantowa stanowi inaczej, to świadczenia są wypłacane na jej podstawie.

Zatrudnienia i wynagrodzenia w projektach

 1. Pracownicy Sekcji ds. projektów i finansów służą pomocą w wyliczeniu wysokości wynagrodzeń i dodatków
 2. Pracownicy UW realizujący prace na rzecz projektów NCN mogą otrzymywać wynagrodzenie uzupełniające – jego wysokość pomogą wyliczyć pracownicy Sekcji ds. projektów i finansów, a także przygotują stosowne dokumenty:
  1. Oświadczenie dotyczące zaangażowania czasowego w programach, projektach lub przedsięwzięciach
  2. Wniosek o przyznanie wynagrodzenia uzupełniającego w programach, projektach, przedsięwzięciach
  3. Zakres zadań powierzonych pracownikowi
  4. Zlecenie wypłaty wynagrodzenia uzupełniającego określonego stawką godzinową lub dzienną
 3. Dla osób spoza UW należy zorganizować otwarty konkurs, a procedowaniem ich zatrudnienia zajmuje się dziekanat – sprawy pracownicze (e-mail: kadry.wh@uw.edu.pl)

 

Publikacje w projektach badawczych NCN

 1. W publikacjach powstających z udziałem środków finansowych z NCN obligatoryjne jest umieszczenie informacji:
  1. „Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie umowy nr UMO- ……”  (należy wpisać numer nadany umowie przez NCN)
  2. lub odpowiednio w języku obcym, np.:
   • The work was supported by the National Science Centre, Poland, under research project „……………………”, no UMO-201…/…./…./HS…./……
   • The article is funded by National Science Centre in Poland under the project „……………………”, no UMO-201…/…./…./HS…./……
 2. Publikacje, w których nie wskazano Centrum jako fundatora badań, nie będą traktowane jako efekt realizacji projektu i nie będą brane pod uwagę przy jego rozliczeniu.

Tłumaczenia i korekty

Na potrzeby projektów wszelkie tłumaczenia i korekty wymagają zawarcia umowy pomiędzy Wydziałem a firmą lub osobą, która wykonana tłumaczenie lub korektę.

Można skorzystać ze wzorów umów cywilnoprawnych (zob. zakładka Umowy cywilno-prawne / Tłumaczenie – umowa o dzieło; Korekta – umowa zlecenie). W przypadku innej propozycji umowy niezbędna jest jej weryfikacja przez Biuro Prawne UW. Pracownicy sekcji pomogą w jej uzyskaniu.

 

Stypendia w projektach naukowych

 1. Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów w ramach projektów są przyznawane na podstawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ogłoszonego przez kierownika projektu (draft ogłoszenia, klauzula informacyjna pl, klauzula informacyjna en w sprawie przetwarzania danych osobowych). Informacje o konkursie umieszcza się  na  stronie  internetowej  Wydziału i na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki.
 2. Prorektor na wniosek kierownika projektu powołuję komisję stypendialną, która wybiera stypendystę spośród zgłoszonych kandydatur, a ze swego posiedzenia sporządza protokół.
 3. Na podstawie protokołu Sekcja ds. projektów i finansów przygotowuje umowę ze stypendystą.
 4. Stypendysta jest członkiem zespołu naukowo-badawczego w projekcie badawczym, dlatego może być beneficjentem środków przeznaczonych na wyjazdy zagraniczne, konferencje itp.
 5. Stypendia naukowe w projektach badawczych NCN oraz stypendia doktorskie są zwolnione z podatku

Wzory podań

 1. Podanie do prorektora UW ds. badań o przedłużenie terminu realizacji grantu NCN
 2. Podanie do dyrektora Narodowego Centrum Nauki o przedłużenie terminu realizacji grantu NCN