We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

prof. dr hab. Michał Tymowski

Biogram

Ur. 1941; magisterium na UW 1964, doktorat i habilitacja tamże 1971, 1981. Zatrudniony w Instytucie Historycznym UW od 1964 kolejno jako asystent, starszy asystent, adiunkt, docent, profesor nadzwyczajny od 1991, tytuł profesora od 1993. Profesor zwyczajny 2001. Wicedyrektor Instytutu Historycznego UW 1987-1989. Dyrektor Instytutu Historycznego UW  2002 2008. Kierownik Zakładu Historii Powszechnej Średniowiecznej w Instytucie Historii UMCS w Lublinie 1984-1989, profesor na Wydziale Slawistyki Uniwersytetu Paryż IV – Sorbona i dyrektor Ośrodka Cywilizacji Polskiej na Sorbonie 1989-1993, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego 1972-1976, sekretarz naukowy Komitetu Nauk Historycznych PAN 1973-1974, kierownik wyprawy akademickiej Sahara 74 1974-1975, członek Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej 1975-1982, członek Rady Naukowej Zakładu Krajów Pozaeuropejskich PAN 1975-1981 i 1987-1989; wiceprezes Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego 1993-1996; 1996-2000 wicedyrektor Centrum Polskiej Akademii Nauk w Paryżu;z-ca przewodniczącego Wydziału I Nauk Społecznych PAN – 2002, Członek Redakcji Przeglądu Historycznego 1973-1975, członek komitetu redakcyjnego pisma Hemispheres od 1984, Członek Rady Redakcyjnej pisma Histoire et Afrique od 2006r. Redaktor naukowy (wraz z R. Karpińskim) serii Wielkie Problemy Dziejów Człowieka w SW Czytelnik. Organizator sekcji Państwa i imperia w Afryce przed 1800 w ramach XVII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych w Madrycie 1990.
Członek RN OBTA i członek RN Instytutu Krajów Rozwijających się – Wydział Geografii, członek RN Instytutu Historii PAN, członek Komitetu Nauk Historycznych PAN.

Bibliografia

Le Niger voie de communication des grands Etats du Soudan Occidental, Africana Bulletin, 1967, s. 73-95 (reedycja w serii An Expanding World, ed. A. Russel-Wood, M. Steele, vol. I, The Global Opportunity, ed. by F. Fernández-Armesto, Cambridge 1995, s. 253-275);

Les domaines des princes du Songhay, Annales ESC, 1970, s.1637-1658;

Le développement et la régression chez les peuples de la boucle du Niger a l’époque précoloniale, Warszawa 1974;

Historia Mali, Wrocław 1979; Dzieje Timbuktu, Wrocław 1979;

The Evolution of Primitive Political Organization from Extended Family to Early State, [w:] Development and Decline. The Evolution of Socio-political organization, ed. H. Claessen, et al., Massachusetts, 1985, s. 183-195

Historia Polski, Paryż 1986 (wraz z J. Kieniewiczem i J.Holzerem, pięć wydań), wyd. bułgarskie, W. Trnowo 1998;wyd. rosyjskie Moskwa 2004; L’Amee et la formation des Etats en Afrique Occidentale au XIXe siecle, Varsovie 1987;

Early State and after in precolonial West Sudan. Problems of Stability of political organization and the obstacles to their development [w:] Early State Dynamics, ed. H. Claessen, et al., Leiden 1987, s. 54-69;

Geneza i funkcjonowanie wczesnych form państwowości na tle porównawczym, Warszawa 1992 (współautorstwo i współredakcja) Najkrótsza historia Polski, wyd. 1 Gdańsk 1993, wyd. 2 Warszawa 1995; Une histoire de la Pologne, Paryż 1993 i 2003; wyd. chorwackie, Kratka povijest Poljske, Zagrzeb 1999;

Lieux du pouvoir au Moyen Age et a l’époque moderne, textes réunis et présentées par M. Tymowski, Warszawa 1995; Historia Afryki do początku XIX w., pod red. naukową M. Tymowskiego, Wrocław 1996; Państwa Afryki przedkolonialnej, Wrocław 1999;

How did European Explorers Communicate with Indigenous African People in the 15th century, Africana Bulletin, 50 (2002), s. 43-74;

Use of  the Term “Empire” in Historical Research on Africa: A comparative Approach, Africa-Zamani, No 11-17, 2003-2004, p. 18-26;

Jan Czekanowski, Dziennik kolumny antropologiczno-etnologicznej ekspedycji do Afryki Środkowej w latach 1907-1909, opracowanie naukowe: Joanna Bar, Michał Tymowski, przy współpracy Karoliny Marcinkowskiej i Eugeniusza Rzewuskiego; opracowanie dokumentacji fotograficznej: Krystyna Muszyńska-Brzezińska; t. 1-2; Kraków 2023, Polska Akademia Umiejętności, Fontes Historiae Africanae. Series Varia

 


Zakład Historii Średniowiecznej