We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr hab. Grzegorz Myśliwski

Biogram

Ur. 1966; magisterium w IH UW 1989, tu również: doktorat (1996) i habilitacja (2010).

Zatrudniony w Instytucie Historycznym UW od 1989 na stanowisku asystenta stażysty, od 1990 – asystenta, od 1997 – adiunkta. Sekretarz IH ds. ogólnych (2001-2002).

Od 2019 r. kierownik Zakładu Historii Średniowiecznej.

Jest członkiem Stałego Komitetu Mediewistów Polskich.

Najważniejsze publikacje

Najważniejsze artykuły naukowe

  • Grzegorz Myśliwski, Balazs Nagy „Mining, Finances, and Commerce in Medieval Central Europe” [w :] „Oxford Handbook of Medieval Central Europe”, red. N. Zecevic, D. Ziemann, Oxford 2022 (s. 295–317)

  • „Central Europe”, [w:] „Agrarian Change and Crisis in Europe, 1200–1500”, red. H. Kitsikopoulos, New York – London 2012, s. 250–291.

  • „Strefa sudecko-karpacka i Lwów. Miejsce Śląska, Małopolski i Rusi Czerwonej w gospodarce Europy Zachodniej (połowa XIII w. – początek XVI w.)”, [w:] „Ziemie polskie wobec Zachodu. Studia nad rozwojem średniowiecznej Europy”, red. S. Gawlas, Warszawa 2006, s. 247–319.

  • „Starość i długowieczność w Polsce do połowy XVI w. na tle porównawczym”, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, t. 49, 2001, z. 3, s. 169 –198.