We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

mgr Jakub Frejtag

Biogram

Urodzony w 1994 roku. Absolwent Instytutu Historycznego UW (licencjat w 2016 r. pod kierunkiem dr. hab. Piotra Ugniewskiego, magisterium z wyróżnieniem w 2019 r. pod kierunkiem prof. dr hab. Grażyny Szelągowskiej) oraz Instytutu Historii Sztuki UW (magisterium z wyróżnieniem w 2019 r. pod kierunkiem dr hab. Gabrieli Świtek).

Zainteresowania badawcze koncentrują się przede wszystkim wokół historii miast, ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji i rozbudowy miast Królestwa Polskiego (kongresowego), a także historii architektury i urbanistyki, m.in. w kontekście nośności propagandowej i ideologicznej budynków oraz założeń urbanistycznych. Obiektem zainteresowań pozostają również zagadnienia dotyczące budownictwa społecznego w międzywojennej Polsce.

Praca doktorska dotycząca topografii historycznej dzielnic przydworcowych w miastach Królestwa Polskiego na przełomie XIX i XX wieku przygotowywana pod kierunkiem prof. dr hab. Grażyny Szelągowskiej.

Najważniejsze artykuły naukowe

  • Frejtag, Turning “Polish Boxes into German Houses”: On the Transformations of Architecture in Poland during the Second World War as Exemplified by the Changing Design of the Zajdensznir Tenement in Radom, „Ikonotheka” XXVIII (2018), s. 97-120.

  • Frejtag, Rozwój i modernizacja miast Królestwa Polskiego w kontekście rozbudowy sieci kolejowej na przykładzie Warszawy, Radomia i Piotrkowa. Przegląd zagadnień, w: „Miasto w naukach społecznych i humanistycznych. Wybrane przykłady, problemy i aspekty. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Rzeszów, 2-3 lutego 2018 roku”, red. T. Kasza, P. Kocańda, K. Socha, Rzeszów 2020, s. 77-103.

  • Frejtag, „Salomon na tronie”. O toposie starotestamentowego władcy w propagandzie królewskiej Stanisława Augusta, w: „Skłócony naród, król niepewny, szlachta dzika. Polska stanisławowska w świetle najnowszych badań”, red. P. Ugniewski, Warszawa 2020, s. 93-111.

  • J. Frejtag, Society of Workers’ Housing Estates and its Attempt to Overcome the Residential Crisis in Interwar Poland. A Contribution to Further Research (Towarzystwo Osiedli Robotniczych i jego działalność na rzecz przezwyciężenia kryzysu mieszkaniowego w międzywojennej Polsce. Przyczynek do dalszych badań), „Budownictwo i Architektura”, XX (2021), 1, s. 25-36.