We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Kierownik Studium Podyplomowego

Kierownik Studiów Podyplomowych
dr Aleksandra Oniszczuk
e-mail: ae.oniszczuk@uw.edu.pl
Kompetencje: decyzje związane z tokiem wszystkich studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Historii; organizacja zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych; nadzór nad rekrutacją na studia podyplomowe.

Dyżury, pok. 3:
piątek: godz. 10.00-11.00
sobota*: 10:00 – 11:00
(*dni zjazdów studiów podyplomowych)

Regulamin studiów

Regulamin Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim

Podyplomowe Studia Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją

Studia umożliwiają zdobycie kompetencji do wykonywania zawodu archiwisty oraz dostarczają wiedzy niezbędnej do nowoczesnej i zgodnej z obowiązującymi przepisami organizacji pracy w biurze. Studia są adresowane do wszystkich osób, które są zainteresowane uzyskaniem wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy w archiwum, biurze, w tym do pracowników archiwów państwowych i prywatnych, urzędników administracji centralnej i terenowej, kierowników placówek oświatowych i medycznych, przedsiębiorców i managerów reprezentujących różne sektory gospodarki, personelu odpowiedzialnego za obrót dokumentacją wszelkiego typu i jej archiwizację.

Warunkiem rozliczenia toku studiów i otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • zaliczenie wszystkich przedmiotów
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • złożenie w sekretariacie „karty obiegowej” oraz kopii dowodu wpłaty za wydanie świadectwa.

Opłatę w wysokości 30 zł należy przelać na konto Wydziału:
09 1160 2202 0000 0000 6084 9518
Wydział Historii UW
ul.Krakowskie Przedmieście 26/28,  00-927 Warszawa
Tytułem: studia podyplomowe – świadectwo

O terminie odbioru świadectw będziemy informować każdego z Państwa indywidualnie

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów obejmuje 238 godzin zajęć dydaktycznych z teorii i metodyki archiwalnej, prawa archiwalnego i przepisów o ochronie danych osobowych, organizacji archiwum i zabezpieczania jego zasobów, zarządzania dokumentacją elektroniczną, tworzenia elektronicznych baz danych. Są to wykłady, konwersatoria i ćwiczenia (w tym laboratoria komputerowe) prowadzone przez pracowników Wydziału Historii oraz zaproszonych do współpracy ekspertów m.in.: z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Centralnego Laboratorium Konserwacji Archiwaliów, Narodowego Archiwum Cyfrowego.
Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, w budynku Wydziału Historii UW.  W ciągu 2 semestrów oferujemy Państwu 14 zjazdów sobotnio-niedzielnych.
Uwaga! Program studiów uwzględnia obieg i archiwizację dokumentacji elektronicznej, został bowiem dostosowany do wymogów określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

​TERMINY ZJAZDÓW

Plan zajęć  na semestr letni 2020/2021

Planowane terminy zjazdów w semestrze zimowym 2021/2022:

2-3 października 2021 r.
16-17 października 2021 r.
6-7 listopada 2021 r.
20-21 listopada 2021 r.
4-5 grudnia 2021 r.
8-9 stycznia 2022 r.
22-23 stycznia 2022 r.

 

Podyplomowe Studia Historii

Studia adresowane są do pasjonatów historii oraz wszystkich tych, którym wiedza historyczna przyda się w praktyce zawodowej. Umożliwiają one rozwój zainteresowań, podniesienie kwalifikacji zawodowych, a w przypadku nauczycieli – uzyskanie dodatkowych uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

Informacja dotycząca pracy:

 • Gotową pracę należy dostarczyć do sekretariatu studiów podyplomowych (pok. 7) w dwóch egzemplarzach: dla promotora i do archiwum.
 • Egzemplarz do archiwum powinien być wydrukowany dwustronnie, dla promotora – zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami. Każdy egzemplarz należy zbindować lub oprawić.
 • Stronę tytułową pracy dyplomowej należy przygotować według wzoru.

Warunkiem rozliczenia toku studiów i otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • zaliczenie wszystkich przedmiotów
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • złożenie w sekretariacie „karty obiegowej” oraz kopii dowodu wpłaty za wydanie świadectwa.

Opłatę w wysokości 30 zł należy przelać na konto Wydziału:
09 1160 2202 0000 0000 6084 9518
Wydział Historii UW
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,  00-927 Warszawa
Tytułem: studia podyplomowe – świadectwo

O terminie odbioru świadectw będziemy informować każdego z Państwa indywidualnie

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów obejmuje 358 godzin zajęć dydaktycznych. Są to wykłady i ćwiczenia z historii powszechnej i historii Polski od starożytności do współczesności oraz konwersatoria z historii sztuki, historii wojskowości, historii idei, historii rodziny, historii gospodarczej i historii relacji narodowościowych prowadzone przez profesorów i adiunktów Wydziału Historii UW oraz ekspertów z innych ośrodków badawczych. Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym.

Dodatkowo słuchacze mogą zrealizować nieobowiązkową specjalizację nauczycielską dającą uprawnienia do nauczania historii jako drugiego przedmiotu.

TERMINY I PLAN ZJAZDÓW

2-3 października 2021 r.
16-17 października 2021 r.
6-7 listopada 2021 r.
20-21 listopada 2021 r.
4-5 grudnia 2021 r.
8-9 stycznia 2022 r.
22-23 stycznia 2022 r.

Podyplomowe Studia Varsavianistyczne

Studia adresowane są do miłośników zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat różnych aspektów przeszłości Warszawy i regionu Mazowsza, na temat współczesności i perspektyw rozwoju Warszawy. Absolwenci studiów zainteresowani praktycznym wykorzystaniem nabytej wiedzy uzyskują kompetencje merytoryczne niezbędne do przygotowania i prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz wydarzeń kulturalnych poświęconych Warszawie i Mazowszu.

Informacja dotycząca pracy:

 • Gotową pracę należy dostarczyć do sekretariatu studiów podyplomowych (pok. 7) w dwóch egzemplarzach: dla promotora i do archiwum.
 • Egzemplarz do archiwum powinien być wydrukowany dwustronnie, dla promotora – zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami. Każdy egzemplarz należy zbindować lub oprawić.
 • Stronę tytułową pracy dyplomowej należy przygotować według wzoru.

Warunkiem rozliczenia toku studiów i otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • zaliczenie wszystkich przedmiotów
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • złożenie w sekretariacie „karty obiegowej”
 • oraz kopii dowodu wpłaty za wydanie świadectwa.

Opłatę w wysokości 30 zł należy przelać na konto Wydziału:
09 1160 2202 0000 0000 6084 9518
Wydział Historii UW
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,  00-927 Warszawa
Tytułem: studia podyplomowe – świadectwo

O terminie odbioru świadectw będziemy informować każdego z Państwa indywidualnie

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów obejmuje zajęcia z zakresu różnych dziedzin historii, zajęcia poświęcone zagadnieniom współczesnym oraz zajęcia terenowe odbywające się w muzeach, bibliotekach i archiwach stolicy.

TERMINY ZJAZDÓW W SEMESTRZE ZIMOWYM 2021/2022:

2-3 października 2021 r.
16-17 października 2021 r.
6-7 listopada 2021 r.
20-21 listopada 2021 r.
4-5 grudnia 2021 r.
8-9 stycznia 2022 r.
22-23 stycznia 2022 r.