We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Regulamin studiów

Regulamin Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim

Podyplomowe Studia Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją

Siatka zajęć
Semestr zimowy 2021/2022

Opis studiów
Studia umożliwiają zdobycie kompetencji do wykonywania zawodu archiwisty oraz dostarczają wiedzy niezbędnej do nowoczesnej i zgodnej z obowiązującymi przepisami organizacji pracy w biurze. Studia są adresowane do wszystkich osób, które są zainteresowane uzyskaniem wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy w archiwum, biurze, w tym do pracowników archiwów państwowych i prywatnych, urzędników administracji centralnej i terenowej, kierowników placówek oświatowych i medycznych, przedsiębiorców i managerów reprezentujących różne sektory gospodarki, personelu odpowiedzialnego za obrót dokumentacją wszelkiego typu i jej archiwizację.
Program studiów
Program studiów obejmuje 238 godzin zajęć dydaktycznych z teorii i metodyki archiwalnej, prawa archiwalnego i przepisów o ochronie danych osobowych, organizacji archiwum i zabezpieczania jego zasobów, zarządzania dokumentacją elektroniczną, tworzenia elektronicznych baz danych. Są to wykłady, konwersatoria i ćwiczenia (w tym laboratoria komputerowe) prowadzone przez pracowników Wydziału Historii oraz zaproszonych do współpracy ekspertów m.in.: z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Centralnego Laboratorium Konserwacji Archiwaliów, Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów
Studia zaoczne, zjazdy w soboty i niedziele co 2 tygodnie. Planowane terminy zjazdów w semestrze zimowym 2021/2022:
2-3 października 2021 r.
16-17 października 2021 r.
6-7 listopada 2021 r.
20-21 listopada 2021 r.
4-5 grudnia 2021 r.
8-9 stycznia 2022 r.
22-23 stycznia 2022 r.

Informacja dotycząca pracy pisemnej
Gotową pracę należy dostarczyć do sekretariatu studiów podyplomowych (pok. 7) w dwóch egzemplarzach: dla promotora i do archiwum.

 • Egzemplarz do archiwum powinien być wydrukowany dwustronnie, dla promotora – zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami. Każdy egzemplarz należy zbindować lub oprawić.
 • Stronę tytułową pracy dyplomowej należy przygotować według wzoru

Warunki ukończenia studiów
Warunkiem rozliczenia toku studiów i otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • zaliczenie wszystkich przedmiotów
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • złożenie w sekretariacie „karty obiegowej” oraz kopii dowodu wpłaty za wydanie świadectwa.

Dokumenty

 • Karta obiegowa
 • Pierwsza strona pracy
 • Opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów: opłatę w wysokości 30 zł należy przelać na konto Wydziału (09 1160 2202 0000 0000 6084 9518, Wydział Historii UW, ul.Krakowskie Przedmieście 26/28,  00-927 Warszawa), tytułem: studia podyplomowe – świadectwo.
 • Wystawianie faktur za usługi edukacyjne odbywa się po złożeniu wniosku o wystawienie faktury VAT za opłacone usługi edukacyjne.
  Zgodnie z art. 106b ust. 3 ustawy o VAT przedsiębiorca ma obowiązek wystawienia faktury na żądanie nabywcy. Jeśli jednak żądanie otrzymania faktury zostało zgłoszone po upływie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty, to przedsiębiorca nie ma obowiązku wystawiania faktury.

Czesne
4500 zł za całość studiów (możliwość rozłożenia płatności na raty

Podyplomowe Studia Varsavianistyczne

Siatka zajęć
Semestr zimowy 2021/2022

Opis studiów
Studia adresowane są do miłośników zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat różnych aspektów przeszłości Warszawy i regionu Mazowsza, na temat współczesności i perspektyw rozwoju Warszawy. Absolwenci studiów zainteresowani praktycznym wykorzystaniem nabytej wiedzy uzyskują kompetencje merytoryczne niezbędne do przygotowania i prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz wydarzeń kulturalnych poświęconych Warszawie i Mazowszu.

Program studiów
Program studiów obejmuje zajęcia z zakresu różnych dziedzin historii, zajęcia poświęcone zagadnieniom współczesnym oraz zajęcia terenowe odbywające się w muzeach, bibliotekach i archiwach stolicy.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów
Studia zaoczne, zjazdy w soboty i niedziele co 2 tygodnie. Planowane terminy zjazdów w semestrze zimowym 2021/2022:
2-3 października 2021 r.
16-17 października 2021 r.
6-7 listopada 2021 r.
20-21 listopada 2021 r.
4-5 grudnia 2021 r.
8-9 stycznia 2022 r.
22-23 stycznia 2022 r.

Informacja dotycząca pracy pisemnej

 • Gotową pracę należy dostarczyć do sekretariatu studiów podyplomowych (pok. 7) w dwóch egzemplarzach: dla promotora i do archiwum.
 • Egzemplarz do archiwum powinien być wydrukowany dwustronnie, dla promotora – zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami. Każdy egzemplarz należy zbindować lub oprawić.
 • Stronę tytułową pracy dyplomowej należy przygotować według wzoru

Warunki ukończenia studiów
Warunkiem rozliczenia toku studiów i otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • zaliczenie wszystkich przedmiotów
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • złożenie w sekretariacie „karty obiegowej” oraz kopii dowodu wpłaty za wydanie świadectwa.

Dokumenty

 • Karta obiegowa
 • Pierwsza strona pracy
 • Opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów: opłatę w wysokości 30 zł należy przelać na konto Wydziału (09 1160 2202 0000 0000 6084 9518, Wydział Historii UW, ul.Krakowskie Przedmieście 26/28,  00-927 Warszawa), tytułem: studia podyplomowe – świadectwo.
 • Wystawianie faktur za usługi edukacyjne odbywa się po złożeniu wniosku o wystawienie faktury VAT za opłacone usługi edukacyjne.
  Zgodnie z art. 106b ust. 3 ustawy o VAT przedsiębiorca ma obowiązek wystawienia faktury na żądanie nabywcy. Jeśli jednak żądanie otrzymania faktury zostało zgłoszone po upływie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty, to przedsiębiorca nie ma obowiązku wystawiania faktury.

Czesne
4500 zł za całość studiów (możliwość rozłożenia płatności na raty)

Podyplomowe Studia Historii - ONLINE

Opis studiów
Studia adresowane są do pasjonatów historii oraz wszystkich tych, którym wiedza historyczna przyda się w praktyce zawodowej. Umożliwiają one rozwój zainteresowań, podniesienie kwalifikacji zawodowych, a w przypadku nauczycieli – uzyskanie dodatkowych uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.

Program studiów
Program studiów obejmuje 358 godzin zajęć dydaktycznych. Są to wykłady i ćwiczenia z historii powszechnej i historii Polski od starożytności do współczesności oraz konwersatoria z historii sztuki, historii wojskowości, historii idei, historii rodziny, historii gospodarczej i historii relacji narodowościowych prowadzone przez profesorów i adiunktów Wydziału Historii UW oraz ekspertów z innych ośrodków badawczych. Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym.
Dodatkowo słuchacze mogą zrealizować nieobowiązkową specjalizację nauczycielską dającą uprawnienia do nauczania historii jako drugiego przedmiotu.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów
Studia online, spotkania co dwa tygodnie + jeden zjazd stacjonarny w semestrze. Planowane terminy spotkań online w semestrze zimowym 2021/2022 (termin 3 zjazdów stacjonarnych do ustalenia):
2-3 października 2021 r.
16-17 października 2021 r.
6-7 listopada 2021 r.
20-21 listopada 2021 r.
4-5 grudnia 2021 r.
8-9 stycznia 2022 r.
22-23 stycznia 2022 r.

Informacja dotycząca pracy pisemnej

 • Gotową pracę należy dostarczyć do sekretariatu studiów podyplomowych (pok. 7) w dwóch egzemplarzach: dla promotora i do archiwum.
 • Egzemplarz do archiwum powinien być wydrukowany dwustronnie, dla promotora – zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami. Każdy egzemplarz należy zbindować lub oprawić.
 • Stronę tytułową pracy dyplomowej należy przygotować według wzoru

Warunki ukończenia studiów
Warunkiem rozliczenia toku studiów i otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • zaliczenie wszystkich przedmiotów
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • złożenie w sekretariacie „karty obiegowej” oraz kopii dowodu wpłaty za wydanie świadectwa.

Dokumenty

 • Karta obiegowa
 • Pierwsza strona pracy
 • Opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów: opłatę w wysokości 30 zł należy przelać na konto Wydziału (09 1160 2202 0000 0000 6084 9518, Wydział Historii UW, ul.Krakowskie Przedmieście 26/28,  00-927 Warszawa), tytułem: studia podyplomowe – świadectwo.
 • Wystawianie faktur za usługi edukacyjne odbywa się po złożeniu wniosku o wystawienie faktury VAT za opłacone usługi edukacyjne.
  Zgodnie z art. 106b ust. 3 ustawy o VAT przedsiębiorca ma obowiązek wystawienia faktury na żądanie nabywcy. Jeśli jednak żądanie otrzymania faktury zostało zgłoszone po upływie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty, to przedsiębiorca nie ma obowiązku wystawiania faktury.

Czesne
7050 zł za całość studiów + 1350 zł za specjalizację
(możliwość rozłożenia płatności na raty)

Kierownik Studiów Podyplomowych

Kierownik Studiów Podyplomowych
dr Aleksandra Oniszczuk
e-mail: ae.oniszczuk@uw.edu.pl
Kompetencje: decyzje związane z tokiem wszystkich studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Historii; organizacja zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych; nadzór nad rekrutacją na studia podyplomowe.

Aktualny informator o studiach podyplomowych

Aktualny informator o studiach podyplomowych na Wydziale Historii w roku akademickim 2021/2022

Pobierz pdf