We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

W pierwszym semestrze studiów studenci wybierają Indywidualnego Opiekuna Naukowego (zob. zasady realizacji indywidualnego planu studiów na kierunku historia), w porozumieniu z którym ustalają indywidualny plan studiów na dany rok. Indywidualny Opiekun Naukowy udziela studentowi merytorycznego wsparcia w sprecyzowaniu problematyki badawczej, pomaga studentce i studentowi w wyborze zajęć, zatwierdza indywidualny plan studiów, a także weryfikuje jego realizację i opiniuje zmiany oraz (na II roku) wskazuje egzaminatora, który przeprowadzi egzamin obszarowy na II roku studiów i bierze udział w ustaleniu zakresu tematów egzaminu.

W trakcie pierwszego roku studenci realizują następujące przedmioty obowiązkowe:

  • historia historiografii (semestr zimowy);
  • praca dyplomowa we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym – zajęcia e-learningowe (tylko na studiach stacjonarnych);
  • przedmioty OGUN w zakresie nauk społecznych, realizowane poza WH – 6 ECTS, co najmniej 30h;
  • praca seminaryjna (pisana na seminarium w semestrze zimowym – pierwsza i w semestrze letni – druga praca).

Na drugim roku studiów przedmiotem obowiązkowym jest egzamin z obszaru badawczego (dawniej „Węzłowe problemy wybranego obszaru lub dziedziny badań historycznych”) oraz praca magisterska.

Od drugiego semestru studenci uczęszczają na zajęcia zgodnie z indywidualnym planem i na podstawie planu rozliczają poszczególne etapy studiów (szczegółowy wykaz zajęć obowiązkowych i do wyboru zob. plan studiów i tabela na dole tego dokumentu). Tym samym każdy ze studentów może zaprojektować i zrealizować indywidualną ścieżkę kształcenia, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i profilem badawczym Wydziału.

W ciągu czterech semestrów studenci powinni zdobyć określoną liczbę ECTS w ramach grup przedmiotów (tzw. koszyków), na które składają się:

  • Doskonalenie kompetencji badacza epok i dziedzin historycznych (K1),
  • Źródłoznawstwo i specjalistyczne narzędzia warsztatu badawczego historyka (K2),
  • Teoria wiedzy historycznej (K3),
  • Doskonalenie kompetencji w zakresie technologii informacyjnej i komunikacji naukowej (K4)
  • Doskonalenie kompetencji językowych (K5)

Zestawienie przedmiotów obowiązkowych i do wyboru, które student musi zrealizować na II stopniu studiów (wraz z wymaganą minimalną liczba punktów ECTS)

Kategorie przedmiotów ECTS
Doskonalenie kompetencji badacza – K1 (cztery semestry) 18
Źródłoznawstwo i specjalistyczne narzędzia warsztatu badawczego historyka – K2 (semestry II, III, IV) 12
Teoria badań historycznych – K3 (semestr II i III) 8
Doskonalenie kompetencji w zakresie technologii informacyjnej i komunikacji naukowej – K4 (I rok) 4
Doskonalenie kompetencji językowych – K5 (I rok) 8
OGUN nauki społeczne (I rok) 6
Seminarium (cztery semestry) 16
Seminarium II (cztery semestry) 16
Formy pisarstwa historycznego (dwie prace seminaryjne) (semestry I i II) 8
Historia historiografii (semestr I) 4
Praca dyplomowa we współpracy z otoczeniem (semestr I) 0
Praca magisterska 14
Egzamin obszarowy (II rok) 6
Razem 120