We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Program MOST - informacje ogólne

Program mobilności studentów i doktorantów MOST – informacje ogólne

Program MOST ma na celu poszerzenie możliwości kształcenia poprzez odbywanie przez studentów i studentki semestralnych lub rocznych studiów a w przypadku doktorantów i doktorantek semestralnego lub rocznego kształcenia w innej uczelni niż macierzysta. Program jest adresowany do uczelni będących sygnatariuszami Porozumienia Uniwersytetów Polskich na rzecz Jakości Kształcenia, a także uczelni mających status uczelni stowarzyszonej z Programem MOST.

Pełen regulamin Programu.

Koordynatorem Programu MOST na Wydziale Historii UW jest obecnie dr Paweł Nowakowski, kontakt przez e-mail: pawel.nowakowski@uw.edu.pl

Warunki udziału w Programie

Warunki udziału w Programie (dla studentów i studentek wyjeżdżających z WH)

Do udziału w Programie (= wyjazdu na uczelnię przyjmującą) uprawiania zaliczenie:

 • drugiego semestru na studiach I stopnia lub
 • pierwszego semestru na studiach II stopnia

Do rekrutacji można jednak przystąpić przed zaliczeniem roku/semestru. W przypadku niezaliczenia roku/semestru należy jak najszybciej złożyć rezygnację (zob. niżej), żeby zwolnić miejsca innym osobom.

Do udziału uprawnia również warunkowe zaliczenie roku/semestru – jednak wówczas wyłącznie za zgodą KJD na dopuszczenie do Programu.

Student/studentka w trakcie każdego stopnia studiów może być uczestnikiem Programu MOST maksymalnie przez okres jednego roku akademickiego. Nie oznacza to, że może być uczestnikiem/uczestniczką Programu tylko na jednym uniwersytecie przyjmującym i tylko w okresie całego roku akademickiego. Może także wyjechać dwukrotnie na okres jednego semestru na dwa różne uniwersytety lub dwukrotnie na okres jednego semestru na ten sam uniwersytet.

Wewnętrznym kryterium Wydziału Historii UW dla osób wyjeżdżających jest uzyskanie średniej minimum 3,49.

Oferta

Program umożliwia studiowanie przez semestr lub dwa w uczelni innej niż macierzysta. Program nie oferuje żadnych specjalnych środków/stypendiów na pobyt w uczelni przyjmującej ani nie pokrywa kosztów podróży.

Uczestnik Programu MOST ma prawo do odbywania studiów według indywidualnej organizacji studiów oraz wyboru dowolnych przedmiotów znajdujących się w aktualnie obowiązującym programie studiów na kierunku, na który został zakwalifikowany. Liczba punktów ECTS, którą otrzyma student za realizację odpowiednich zajęć i praktyk w ramach Programu MOST na Uczelni Przyjmującej jest wyraźnie określona w Porozumieniu o programie zajęć (zob. niżej). Decyzję dotyczącą przypisania odpowiedniej liczby punktów ECTS za ich realizację podejmuje KJD na uczelni macierzystej. W ramach Programu MOST dopuszcza się możliwość realizacji przedmiotów prowadzonych w formule e-learning oraz b-learning, a także wybór nawet tylko jednego przedmiotu z oferty uczelni przyjmującej, gdy charakteryzuje go walor unikatowości, tzn. nie jest on prowadzony na uczelni macierzystej.

Innymi słowy, możliwe jest zaliczenie na uczelni przyjmującej wszystkich lub tylko wybranych przedmiotów właściwych dla jednego lub kilku semestrów (jednak zawsze zgodnie z Porozumieniem) i uzyskanie pozostałych punktów w macierzystej uczelni. W przypadku przedmiotów obowiązkowych dla danego roku, których nie uda się zrównoważyć ofertą uczelni przyjmującej, KJD może przenieść obowiązek ich zaliczenia na kolejny rok akademicki lub umożliwić zaliczenie eksternistyczne w bieżącym roku.

Studenci/studentki mogą:

 • wybrać semestr na kierunku, na którym studiują lub na innym kierunku (można wskazać do 4 kierunków w formularzu zgłoszeniowym),
 • wybrać przedmioty na wybranym kierunku lub przedmioty prowadzone na całej uczelni,
 • wybrać jeden przedmiot, a pozostałe przedmioty zaliczyć w macierzystej uczelni.

Student nie przenosi się do innej uczelni – odbywa tylko część studiów poza macierzystą uczelnią, stąd też zachowuje w swojej uczelni prawa i obowiązki oraz prawo do pomocy materialnej. Uczelnia przyjmująca nie wydaje/przedłuża legitymacji, nie pobiera opłat za studiowanie (jeśli są nakładane – nadal pobiera je uczelnia macierzysta), nie organizuje praktyk, nie dopuszcza formalnie do objazdów, prac rocznych, seminariów, prac pisemnych. Wszystkie te przedmioty należy zaliczyć na uczelni macierzystej.

Uczelnie przyjmujące zgodnie z Regulaminem Programu w miarę możliwości mają gwarantować prawo do miejsc w domach studenckich.

Na zakończenie studiów w innej niż macierzysta uczelni, student otrzymuje Certyfikat poświadczający ukończenie Programu, na podstawie którego musi przepisać przedmioty na swój kierunek w uczelni macierzystej (zob. niżej).

Rekrutacja

 1. Uczelnie wprowadzają do IRK MOST ofertę miejsc na poszczególnych kierunkach, na które mogą przyjąć studentów.
 2. Oferta jest ogłaszana przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną raz w roku (15 kwietnia) i aktualizowana po wykorzystaniu miejsc w semestrze zimowym (30 października).

Rekrutacja trwa odpowiednio od 15 kwietnia do 15 maja (na semestr zimowy lub cały rok) i od 30 października do 31 listopada (na semestr letni – jeśli są miejsca).

 1. W oparciu o ofertę studenci i studentki wybierają interesujący ich kierunek/kierunki i rejestrują się w IRK MOST. Stąd drukują swój wniosek i składają go do wydziałowego Koordynatora Programu.

Koordynator wydziałowy weryfikuje wnioski (w szczególności weryfikuje status studenta/studentki i zgłoszoną średnią ocen), a następnie przekazuje je do KJD Wydziału macierzystego [regulacje wewnętrzne WH UW].

Dziekanat uczelni macierzystej dokonuje również rangowania, a więc przyznawanie punktów premiowych poszczególnym kandydaturom, w przypadku ubiegania się kilku osób z danego wydziału/instytutu/kierunku o dane miejsce z oferty. Odbywa się to w oparciu o średnią ocen z całego toku studiów oraz w oparciu o udokumentowane osiągnięcia naukowe, zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności akademickiej, osobistą motywację studenta/Studentki.

Do wniosków załączany jest również list motywacyjny, w którym kandydaci i kandydatki mogą opisać swoje dotychczasowe osiągnięcia, wyjaśnić jak studia w wybranych ośrodkach stworzą unikalne szanse ich rozwoju i czy istnieje możliwość rozwoju poprzez kontakt z pozauniwersyteckimi instytucjami wybranego miasta (archiwa, biblioteki, muzea, instytuty badawcze itd.).

 1. Do 18 maja Koordynator UW zbiera za pośrednictwem KJD formularze zgłoszeniowe dot. wyjazdów na semestr zimowy lub cały rok akademicki, a do 2 grudnia dot. wyjazdów na semestr letni.
 2. Koordynator UW przekazuje wnioski do akceptacji Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia UW.
 3. Wszystkie decyzje o rozdziale miejsc podejmuje jednak niezależna, międzyuczelniana Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna i ogłasza wyniki kwalifikacji na semestr zimowy lub cały rok akademicki do 30 czerwca oraz na semestr letni do 30 grudnia.
 4. O wynikach kwalifikacji na semestr zimowy lub cały rok akademicki studenci/studentki oraz Prorektorzy ds. studentów poszczególnych uczelni są informowani listownie pomiędzy lipcem a wrześniem, a o wynikach na semestr letni pomiędzy styczniem a lutym.

Zakwalifikowani kandydaci/zakwalifikowane kandydatki:

Po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu do Programu MOST student lub studentka przystępuje do sporządzania wspólnie z Koordynatorem wydziałowym indywidualnego programu studiów i Porozumienia o programie zajęć.

 • Program ten może obejmować dowolne przedmioty wybrane spośród różnych semestrów studiów danego kierunku lub pokrewnych kierunków, realizowanych w tym czasie w wybranym uniwersytecie.
 • W momencie sporządzania Porozumienia o programie zajęć student/studentka powinien/powinna ustalić z Koordynatorem wydziałowym jednostki macierzystej listę przedmiotów obowiązkowych. Jeśli student/studentka wybierze kierunek zgodny ze studiowanym w uczelni macierzystej, może obowiązkowe przedmioty zaliczyć w ramach Programu MOST. Jeśli jednak wybierze inny kierunek, KJD powinien określić termin, w którym wracający/wracająca z Programu MOST ma zaliczyć zaległe przedmioty. Termin ten nie może być przewidziany w sesji poprawkowej danego semestru, ale w następnym semestrze bądź roku studiów.
 • Porozumienie o programie zajęć musi być następnie zaakceptowane przez KJD uczelni macierzystej, a student/studentka zobowiązany/zobowiązana jest dostarczyć je do uczelni przyjmującej, do akceptacji KJD, najpóźniej w momencie podejmowania tam studiów.
 • Przed rozpoczęciem semestru student/studentka powinien/powinna skontaktować się z Koordynatorem uczelni przyjmującej w celu ustalenia terminu przyjazdu, informacji dotyczących miejsca w akademiku lub ustalenia pkt. ECTS za dany przedmiot.
 • W porozumieniu można wprowadzać zmiany przez aneks pisemny.

Rezygnacja z udziału

Student/studentka może zgłosić rezygnację z udziału w Programie MOST. Jest zobowiązany/a uczynić to pisemnie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres ogólnopolskiego koordynatora Programu MOST, p. Pauliny Kaźmierczak: pkaz@amu.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres Sekretariatu:

Uniwersytecka Komisja Kształcenia
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań

Powiadomiony mailowo musi być również Koordynator wydziałowy [przepis wewnętrzny WH].

Rezygnacja powinna być wysłana jak najszybciej po zaistnieniu okoliczności uniemożliwiających wyjazd, nie później jednak niż do 30 września (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki) lub do 31 stycznia (rekrutacja na semestr letni). Jeżeli termin ten nie zostanie dotrzymany student/studentka w dokumentach, zarówno uczelni macierzystej, jak i przyjmującej, będą figurować jako uczestnik/uczestniczka Programu MOST. Tym samym może to spowodować niemożność zaliczenia semestru, czy roku akademickiego na uczelni macierzystej, gdyż Porozumienie o programie zajęć jako wciąż obowiązujące, nie zostanie zrealizowane.

Rezygnację uważa się za przyjętą, gdy student/studentka otrzyma potwierdzenie przyjęcia rezygnacji wysłane na adres e-mail (podany w formularzu rejestracji do systemu IRK MOST) przez  pracownika Sekretariatu UKK.

Rozliczenie studiów w ramach Programu MOST

Student/studentka zalicza wybrane przedmioty zgodnie z ustalonym Porozumieniem o programie zajęć.

Student/studentka otrzymuje wpisy z zaliczonych przedmiotów na programową „Kartę okresowych osiągnięć”, którą na zakończenie sesji egzaminacyjnej przedstawia KJD wydziału przyjmującego

Na podstawie „Karty okresowych osiągnięć” student/studentka otrzymuje Certyfikat Programu MOST od uczelni przyjmującej. Certyfikat jest wypełniany przez jednostkę dydaktyczną uczelni przyjmującej, następnie przesyłany do Koordynatora uczelnianego, który przekazuje go do podpisu przez Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia. Po uzyskanym podpisie, Koordynator uczelniany przekazuje Certyfikat na z powrotem na Wydział celem wysłania go do studenta/studentki.

Student/studentka przedstawia KJD jednostki macierzystej programową „Kartę okresowych osiągnięć” oraz Certyfikat Programu MOST i na tej podstawie uzyskuje wpisy do USOS w jednostce macierzystej za bieżący rok. Należy dokonać tych formalności odpowiednio wcześnie, aby zdążyć rozliczyć KOOS w terminie.

Gdy pojawią się problemy… (brak zaliczenia)

W przypadku, gdy student/studentka nie zda kolokwium/egzaminu z przedmiotu będącego wpisanym w treść porozumienia, zobowiązany/zobowiązana jest przystąpić do zaliczenia lub egzaminu poprawkowego na uczelni przyjmującej, zgodnie z tamtejszymi zasadami. Jeżeli kolokwium/egzamin poprawkowy nie zostanie przez studenta/studentkę zdany na uczelni przyjmującej, student/studentka kończy okres wymiany bez wpisu z danego przedmiotu.

Po powrocie na uczelnię macierzystą student/studentka może zwrócić się do KJD jednostki macierzystej z prośbą zmiany zawartego wcześniej porozumienia:

 • anulowanie niezaliczonego przedmiotu z treści porozumienia i możliwość jego zaliczenia na uczelni macierzystej (w gestii KJD leży decyzja o umożliwieniu ponownego podejścia do przedmiotu na uczelni macierzystej w br. akademickim lub podjęcie decyzji o warunkowym zaliczeniu semestru/roku i możliwości zaliczenia danego przedmiotu dopiero w następnym roku akademickim)
 • lub zamianę jeżeli przedmiot nie był przedmiotem z grupy obowiązkowych na inny o równoważnej lub wyższej liczbie punktów ECTS do zrealizowania w ramach różnic programowych w kolejnym semestrze/roku akademickim.