We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Przedłużenie toku studiów po III roku studiów licencjackich

Wszystkie obrony prac licencjackich powinny terminowo odbyć się najpóźniej w dniu 30 września danego roku, po wcześniejszym rozliczeniu III roku i całego toku studiów licencjackich u kierownika/kierowniczki studiów lub opiekuna/opiekunki roku.

Co robić, gdy obrona nie jest możliwa w tym terminie?

1. Osoby, które zaliczyły wszystkie przedmioty oprócz ostatniego semestru seminarium dyplomowego z powodu niezłożenia pracy dyplomowej, mogą ubiegać się o przedłużenie toku studiów o maksymalnie trzy miesiące (do końca grudnia danego roku).

Należy zadbać o to, żeby ocena za ostatni semestr seminarium była wstawiona jako NZAL z komentarzem, że brak zaliczenia wynika jedynie z braku zatwierdzonej pracy dyplomowej (komentarz powinien być przekazany przez promotora/promotorkę mailem do sekcji studenckiej dziekanatu lub do osoby rozliczającej rok). Następnie należy zgłosić rok do rozliczenia i poprosić sekcję studencką dziekanatu o przesłanie KOOS za lata I–III. Karty trzeba przesłać do osoby rozliczającej rok razem z wygenerowanym z USOS podaniem o przedłużenie toku studiów.

 

Po uzyskaniu zgody zachowują Państwo status studenta lub studentki po 30 września danego roku i mogą bez kolejnego rozliczania karty przystąpić do obrony, kiedy praca będzie gotowa, nie później niż 31 grudnia danego roku. Prosimy jednak pamiętać, że termin ten dotyczy obrony, nie samego złożenia pracy. W drugiej połowie grudnia przypada sezon świąteczny i urlopowy, w związku z czym wielu naszych wykładowców i wykładowczyń może nie mieć wówczas czasu na udział w obronie. Bezpieczne skorzystanie z tego rozwiązania zakłada zatem złożenie pracy najlepiej nie później niż w pierwszej połowie grudnia.

Jeśli nie uda się odbyć obrony przez 31 grudnia danego roku, zostaną Państwo w styczniu skreśleni z listy studentów. Będą mieć Państwo dwa lata liczone od faktycznego dnia skreślenia na uzupełnienie niezaliczonego seminarium przez złożenie pracy licencjackiej i na obronę pracy bez konieczności uzupełniania ewentualnej różnicy programowej. W tym trybie obrona musi być poprzedzona złożeniem podania o nie mniej niż miesięczne wznowienie studiów, co wiąże się z opłatą jednorazową 90 zł za jeden miesiąc wznowienia. Nie trzeba ponownie rozliczać KOOS przed obroną, a jedynie zadbać o wpis z zaliczeniem seminarium.

Po upływie dwóch lat koniecznie jest wznowienie na trzeci rok studiów licencjackich lub drugi rok studiów magisterskich, powtórzenie 30 godzin seminarium dyplomowego i uzupełnienie ewentualnej różnicy programowej, a przed obroną ponowne rozliczenie KOOS za wszystkie lata studiów.

Uwaga: Osoby, które powtarzały ostatni rok, nie mogą być na niego wznowione (nie można na jednym roku przebywać więcej niż dwukrotnie). Jeśli zatem wnioskodawca przed skreśleniem był studentem ostatniego etapu studiów (tj. studentem trzeciego roku studiów I stopnia, drugiego roku studiów II stopnia) i przed skreśleniem z lisy studentów powtarzał już ten ostatni etap studiów, a do jego wniosku zastosowanie znajdują przepisy nowego Regulaminu Studiów , to w takiej sytuacji pozytywne rozstrzygnięcie wniosku o wniosku o wznowienie studiów nie jest możliwe. Można sobie wyobrazić sytuację, w której wznowienie w ogóle nie jest możliwe – ma to miejsce, gdy osoba powtarzała każdy rok swoich studiów. Wznowienia nie można przeprowadzić, jeśli od daty pierwszego skreślenia z kierunku minęło 10 lat (§ 13 ust. 2 regulaminu studiów na UW). Proszę zwrócić uwagę, że lata liczy się od pierwszego skreślenia w toku studiów, nie od skreślenia po ostatnim roku.

 

2. Osoby, które mają niezaliczony co najmniej jeden przedmiot z toku studiów inny niż ostatni semestr seminarium dyplomowego lub mają ostatni semestr seminarium dyplomowego niezaliczony z innego powodu niż niezłożenie pracy dyplomowej (np. przez nieobecności), muszą powtarzać rok.

Warunkowy wpis nie jest możliwy, gdyż nie ma IV roku studiów licencjackich. Należy wówczas podobnie zadbać o to, żeby ocena za ostatni semestr seminarium była wstawiona jako NZAL (zatwierdzenie pracy nie jest możliwe) z komentarzem o przyczynie braku zaliczenia. Następnie zgłosić rok do rozliczenia i poprosić sekcję studencką dziekanatu o przesłanie KOOS za sam III rok. Kartę trzeba przesłać do osoby rozliczającej rok razem z wygenerowanym z USOS podaniem o powtarzanie roku. Zachowają Państwo wówczas status studenta lub studentki do końca kolejnego roku akademickiego lub do dnia obrony pracy dyplomowej (zależnie co nastąpi prędzej). Przed obroną będzie konieczne ponowne pobranie kart i rozliczenie ostatniego roku i całego toku studiów.

Powtarzanie roku pociąga za sobą opłaty:

  • 670 zł za 30 h seminarium dyplomowego
  • 670 zł za każde 30 h niezaliczonego przedmiotu z WH lub 60 h łaciny
  • egzaminy, prace pisemne i przedmioty krótsze niż 30h są powtarzane bezpłatnie (osoby z rekrutacji do 2020/2021 włącznie) lub opłata za egzaminy i prace pisemne wynosi 165 zł za każdy przedmiot (osoby z rekrutacji 2021/2022 i później)
  • opłaty za WF, lektoraty i egzaminy z języka obcego pobierają odrębnie SWFiS i SJO, jeśli skończyły się Państwu żetony.

Uwaga: przy powtarzaniu roku są Państwo zobowiązani do realizacji ewentualnej różnicy programowej zgodnie z § 40 regulaminu studiów na UW. Tak się składa, że różnica taka zaistnieje w przypadku III roku studiów licencjackich: program z 2017 r., który realizowany był na III roku w 2020/2021 zostanie zastąpiony programem z 2019 r. w 2021/2022. Oznacza to wzrost liczby wymaganych punktów ECTS za przedmioty fakultatywne z 3 do 4 na III roku studiów. W razie braku takiej liczby punktów na III roku, należy podpiąć dodatkowy niewykorzystany przedmiot, wystąpić do KJD o uznanie nadwyżki ECTS z ubiegłych lat lub zapisać się na nowy przedmiot fakultatywny (bez opłat).

Przedłużenie toku studiów po II roku studiów magisterskich

Wszystkie obrony prac magisterskich powinny terminowo odbyć się najpóźniej w dniu 30 września danego roku, po wcześniejszym rozliczeniu II roku i całego toku studiów u kierownika/kierowniczki studiów lub opiekuna/opiekunki roku.

Co robić, gdy obrona nie jest możliwa w tym terminie?

1. Osoby, które zaliczyły wszystkie przedmioty oprócz ostatniego semestru seminarium dyplomowego z powodu niezłożenia pracy dyplomowej, a co za tym idzie również przedmiotu „praca magisterska”, mogą ubiegać się o przedłużenie toku studiów o maksymalnie trzy miesiące (do końca grudnia danego roku).

Należy zadbać o to, żeby ocena za ostatni semestr seminarium była wstawiona jako NZAL z komentarzem, że brak zaliczenia wynika jedynie z braku zatwierdzonej pracy dyplomowej (komentarz powinien być przekazany przez promotora mailem do sekcji studenckiej dziekanatu lub do osoby rozliczającej rok). Następnie zgłosić rok do rozliczenia i poprosić sekcję studencką dziekanatu o przesłanie KOOS za lata I–II. Karty trzeba przesłać do osoby rozliczającej rok razem z wygenerowanym z USOS podaniem o przedłużenie toku studiów.

Po uzyskaniu zgody zachowują Państwo status studenta lub studentki po 30 września danego roku i mogą bez kolejnego rozliczania karty przystąpić do obrony, kiedy praca będzie gotowa, nie później niż w dniu 31 grudnia danego roku. Prosimy jednak pamiętać, że termin ten dotyczy obrony, nie samego złożenia pracy. W drugiej połowie grudnia przypada sezon świąteczny i urlopowy, w związku z czym wielu naszych wykładowców i wykładowczyń może nie mieć wówczas czasu na udział w obronie. Bezpieczne skorzystanie z tego rozwiązania zakłada zatem złożenie pracy najlepiej nie później niż w pierwszej połowie grudnia.

Jeśli nie uda się odbyć obrony przez 31 grudnia danego roku, zostaną Państwo w styczniu skreśleni z listy studentów. Będą mieć Państwo dwa lata liczone od faktycznego dnia skreślenia na uzupełnienie niezaliczonego seminarium i przedmiotu „praca magisterska” oraz na samą obronę pracy bez konieczności uzupełniania ewentualnej różnicy programowej. W tym trybie obrona musi być poprzedzona złożeniem podania o nie mniej niż miesięczne wznowienie studiów, co wiąże się z opłatą jednorazową 90 zł za jeden miesiąc wznowienia. Nie trzeba ponownie rozliczać KOOS przed obroną, a jedynie zadbać o wpis z zaliczeniem seminarium i wpis z zaliczeniem przedmiotu „praca magisterska”, jeżeli tego wymaga dany program studiów.

Po upływie dwóch lat koniecznie jest wznowienie na drugi rok studiów magisterskich, powtórzenie 30 godzin seminarium dyplomowego i uzupełnienie ewentualnej różnicy programowej, a przed obroną ponowne rozliczenie KOOS za wszystkie lata studiów.

Uwaga: Osoby, które powtarzały ostatni rok, nie mogą być na niego wznowione (nie można na jednym roku przebywać więcej niż dwukrotnie). W ich przypadku zwykle możliwe jest jednak wznowienie na wcześniejszy rok. Można sobie wyobrazić sytuację, w której wznowienie w ogóle nie jest możliwe – ma to miejsce, gdy osoba powtarzała każdy rok swoich studiów. Wznowienia nie można przeprowadzić, jeśli od daty pierwszego skreślenia z kierunku minęło 10 lat (§ 13 ust. 2 regulaminu studiów na UW). Proszę zwrócić uwagę, że lata liczy się od pierwszego skreślenia w toku studiów, nie od skreślenia po ostatnim roku.

 

2. Osoby, które mają niezaliczony co najmniej jeden przedmiot z ostatniego roku studiów inny niż ostatni semestr seminarium dyplomowego lub przedmiot „praca magisterska”, lub mają ostatni semestr seminarium dyplomowego niezaliczony z innego powodu niż niezłożenie pracy dyplomowej (np. przez nieobecności), muszą powtarzać ostatni rok.

Warunkowy wpis nie jest możliwy, gdyż nie ma III roku studiów magisterskich. Należy wówczas podobnie zadbać o to, żeby ocena za ostatni semestr seminarium była wstawiona jako NZAL z komentarzem o przyczynie braku zaliczenia, podobnie niezaliczony musi pozostać przedmiot „praca magisterska” (zatwierdzenie pracy nie jest możliwe). Następnie należy zgłosić rok do rozliczenia i poprosić sekcję studencką dziekanatu o przesłanie KOOS za sam II rok. Kartę trzeba przesłać do osoby rozliczającej rok razem z wygenerowanym z USOS podaniem o powtarzanie ostatniego roku. Zachowają Państwo wówczas status studenta lub studentki do końca kolejnego roku akademickiego lub do dnia obrony pracy dyplomowej (zależnie co nastąpi prędzej). Przed obroną będzie konieczne ponowne pobranie kart i rozliczenie ostatniego roku i całego toku studiów.

Powtarzanie roku pociąga za sobą opłaty:

  • 670 zł za 30 h seminarium dyplomowego
  • 670 zł za każde 30 h niezaliczonego przedmiotu z WH lub 60 h łaciny
  • egzaminy, prace pisemne i przedmioty krótsze niż 30 h są powtarzane bezpłatnie (osoby z rekrutacji do 2020/2021 włącznie) lub opłata za egzaminy i prace pisemne wynosi 165 zł za każdy przedmiot (osoby z rekrutacji 2021/2022 i później)
  • opłaty za WF, lektoraty i egzaminy z języka obcego pobierają odrębnie SWFiS i SJO, jeśli skończyły się Państwu żetony.

Uwaga: przy powtarzaniu roku są Państwo zobowiązani do realizacji ewentualnej różnicy programowej zgodnie z § 40 regulaminu studiów na UW. Jeżeli braki dotyczą różnicy w punktach ECTS, należy podpiąć dodatkowy niewykorzystany przedmiot, wystąpić do KJD o uznanie nadwyżki ECTS z ubiegłych lat lub zapisać się na nowy przedmiot, który uzupełni punkty (bez opłat).