We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Uchwała Rady Wydziału WH w sprawie ataków na prof. Barbarę Engelking

Rada Wydziału Historii UW podjęła uchwałę w sprawie ataków na prof. Barbarę Engelking z Centrum Badań nad Zagładą Żydów Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Treść uchwały ma następujące brzmienie :

UCHWAŁA NR 47
RADY WYDZIAŁU HISTORII
z dnia 10 maja 2023 r.

w sprawie stanowiska Rady Wydziału Historii
dotyczącego ataków na prof. dr hab. Barbarę Engelking,
kierownik Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN

Na podstawie § 62 ust. 1 pkt 12 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW
z 2019 r. poz. 190) oraz § 6 pkt 11 Regulaminu Wydziału Historii (Monitor UW z 2020 r.
poz. 267 z późń. zm.) Rada Wydziału Historii przyjmuje następujące stanowisko:
§ 1
Rada Wydziału Historii wyraża głębokie zaniepokojenie i dezaprobatę dla
wykraczających poza normy krytyki naukowej ataków kierowanych przez osoby
pełniące funkcje publiczne pod adresem prof. dr hab. Barbary Engelking w związku
z jej publicznymi wypowiedziami dotyczącymi Zagłady Żydów podczas II wojny światowej.

Rada Wydziału wyraża przy tym sprzeciw wobec gróźb rewizji dofinansowania
jednostek naukowych ze względu na wystąpienia publiczne ich pracowników.

Wypowiedź z dnia 24 kwietnia br. ministra Przemysława Czarnka, którego
ustawowym obowiązkiem jest tworzenie optymalnych warunków
dla autonomii społeczności akademickiej, nie powinna mieć miejsca.
Jednocześnie wyrażamy naszą solidarność z pracownicami i pracownikami
Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dziekan Wydziału Historii: Ł. Niesiołowski-Spanò

Link do uchwały