We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Afiliuj u nas swój grant

Badacze planujący prowadzenie oryginalnych badań naukowych w zakresie historii lub o charakterze interdyscyplinarnym z komponentem w zakresie historii mogą ubiegać się o ich finansowanie w instytucjach grantowych i afiliować swoje projekty przy Wydziale Historii UW.

Nasz wydział dysponuje unikalnym zapleczem bibliotecznym, a kadra naszego wydziału zapewnia wyjątkowy w skali Polski zespół badaczy, tworzący środowisko, w którym prowadzić można badania w dowolnym obszarze historii.

Dotychczasowe doświadczenia badaczy afiliujących u nas swoje granty pokazują, że spotykają się z życzliwym przyjęciem, środowisko chętnie nawiązuje współpracę z nowymi koleżankami i kolegami, a administracja zapewnia wsparcie najwyższej jakości.

 1. Narodowe Centrum Nauki
 2. Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (MEiN)
 3. granty Maria Skłodowska-Curie Action
 4. granty European Research Council
 5. stypendia Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA)

W sprawie procedury zgłaszania propozycji wspólnego ubiegania się o grant z afiliacją przy Wydziale Historii prosimy kontaktować się z Sekcją Badań Naukowych.


 

Ogłoszenia o pracę


Nauczyciele akademiccy – Wydział Historii UW

 

Stanowisko
Position
Nazwa projektu (jeśli dotyczy)
Project name (if applicable)
Termin składania dokumentów
Application deadline
Ogłoszenie
Job offer
Student lub doktorant w projekcie badawczym NCN (3 stanowiska)
Student or PhD student in NCN research project (3 positions)
Recepcja Zgody sandomierskiej (1570) w Europie w XVI-XVIII w. Rola irenizmu w kształtowaniu kultur konfesyjnych
The reception of the Sandomierz Concord (1570) in Europe in the sixteenth and eighteenth centuries. The role of Irenaism in shaping confessional cultures
8 czerwca 2021 r.
June 8, 2021
Doktorant/-tka, stypendysta/-tka
Doctoral student, scholarship recipient
Zasoby symboliczne i struktury polityczne na peryferiach. Legitymizacja elit w Polsce i Norwegii, ok. 1000 -1300
Symbolic resources and political structures in the periphery. Legitimization of elites in Poland and Norway, c. 1000-1300
10 czerwca 2021 r.
June 10, 2021

 

Administracja – Wydział Historii UW
Administration – Faculty of History of the University of Warsaw

 

 1. brak ofert
  no offers

 


Pozostałe oferty pracy – baza ogólnouniwersytecka
Other Jobs – University-wide base

 

 1. Aktualnie otwarte konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Warszawskim
  Currently open competitions for academic staff positions at the University of Warsaw
 2. Pozostałe oferty pracy na Uniwersytecie Warszawskim
  Other job offers at the University of Warsaw

 


Zakończona rekrutacja / Completed recruitment

 

 

Jak prowadzimy procesy rekrutacyjne?

4 lipca 2016 roku Uniwersytet Warszawski otrzymał od Komisji Europejskiej prawo do posługiwania się wyróżnieniem „HR Excellence in Research”, co oznacza, że uczelnia przestrzega zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Przykłady działań w ramach Strategii rozwoju zasobów ludzkich w UW.

Wydział Historii UW prowadzi transparentną i opartą na ocenie merytorycznej politykę rekrutacji pracowników.

Rekrutacje organizowane na nowe stanowiska nauczycieli akademickich odbywają się w oparciu o przepisy obowiązujące na UW.