We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

STUDIA II STOPNIA NA KIERUNKU HISTORIA I KULTURA ŻYDÓW SĄ PROWADZONE W TRYBIE DZIENNYM


Opis studiów

Studia judaistyczne drugiego stopnia są studiami o charakterze ogólnohumanistycznym i są otwarte dla wszystkich zainteresowanych tematyka żydowską, nie tylko dla absolwentów studiów judaistycznych pierwszego stopnia.

Osoby, które nie ukończyły studiów judaistycznych pierwszego stopnia uzupełniają następujące przedmioty z programu studiów licencjackich: wprowadzenie do studiów żydowskich oraz wykład i ćwiczenia z epoki, którą zamierzają się zajmować (do wyboru: starożytność, średniowiecze i nowożytność, okres zaborów, okres międzywojenny, Zagłada, diaspora po II wojnie światowej, Państwo Izrael).

Judaistyczne studia magisterskie to znakomita propozycja dla osób, które chcą zyskać lub rozszerzyć swoje wykształcenie humanistyczne (np. w dziedzinie historii, literatury, historii sztuki), społeczne czy językoznawcze. Plan zajęć jest tak ułożony, że umożliwia studiowanie na dwóch kierunkach (zajęcia obowiązkowe są w ciągu dwóch dni w tygodniu).

Program studiów magisterskich obejmuje następujące przedmioty lub grupy przedmiotów o tematyce żydowskiej:

Na pierwszym roku studiów studenci uczęszczają na dwa seminaria, a na drugim roku wybierają jedno. Oferowane są seminaria dotyczące, historii Żydów, literatury żydowskiej oraz metodologii badań judaistycznych. Zajęcia źródłoznawcze mają charakter propedeutyczny – dostarczają podstawowych informacji o źródłach ważnych dla danego okresu dziejów Żydów bądź obszarów żydowskiej kultury i duchowości. W trakcie zajęć studenci uzyskują podstawową wiedzę na temat istniejących źródeł rękopiśmiennych, wydawnictw źródłowych oraz dostępnych pomocy naukowych, które mogą wykorzystywać przy pisaniu pracy seminaryjnej czy magisterskiej. W zależności od tematyki seminarium i pisanej pracy studenci wybierają zajęcia uzupełniające seminarium magisterskie. Mogą to być zajęcia z nauk pomocniczych (np. paleografia czy neografia), zajęcia językowe (np. łacina lub języki żydowskie), a także różnego rodzaju zajęcia metodologiczne. Ich różnorodność powoduje, że każdy student może kształtować swój programu studiów w zależności od własnych potrzeb i zainteresowań.

W trakcie studiów magisterskich oferowana jest nauka dwóch języków żydowskich (hebrajski i jidysz) na kilku poziomach. Najbardziej zaawansowaną formą nauki języka na studiach magisterskich są translatoria, podczas których studenci uczą się pracy z tekstem. Oferowane jest translatorium ze współczesnego języka hebrajskiego oraz jidysz. Elastyczność programu studiów umożliwia dostosowanie wymiaru nauki języków żydowskich do indywidualnych potrzeb i zainteresowań studentów. Osoby, które nie uczyły się wcześniej żadnego języka żydowskiego mogą uczyć się od początku, a wymagane na poziomie magisterskim translatorium realizować z innego języka nowożytnego.

Inną grupę przedmiotów stanowią węzłowe problemy historii i kultury żydowskiej, obejmująca zajęcia interdyscyplinarne, dotyczące najważniejszych zagadnień i dyskusji związanych z tematyką żydowską. Omawiane zagadnienia traktowane są w szerszej perspektywie czasowej i geograficznej. Takimi przykładowymi tematami może być: antysemityzm, tożsamość żydowska, wielojęzyczność Żydów, Zagłada i pamięć, asymilacja, relacje żydowsko-chrześcijańskie

Ważną rolę w programie studiów magisterskich odgrywają warsztaty zawodowe – zajęcia, które pokazują praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu judaistyki. Dotyczy to takich dziedzin jak archiwistyka, muzealnictwo, edytorstwo tekstów w językach żydowskich oraz upowszechnianie i popularyzacja wiedzy z zakresu historii i kultury żydowskiej. W trakcie zajęć odwiedzane są archiwa, muzea, placówki kultury, co umożliwia studentom zaznajomienie się z funkcjonowaniem tych instytucji i nawiązanie z nimi kontaktów.

Jakie zalety mają judaistyczne studia magisterskie?

 • dogodny plan umożliwia studiowanie na dwóch kierunkach bądź łączenie studiowania z pracą
 • studiowanie odbywa się w niewielkich grupach zajęciowych
 • umożliwiają naukę języków żydowskich na różnych poziomach zaawansowania
 • mają żywe i ciekawe grono studentów – ludzi z pasją, zaangażowanych w różne projekty naukowe i popularyzatorskie, realizowane miedzy innymi w ramach studenckiego koła naukowego
 • dostarczają praktycznych umiejętności (języki, warsztaty zawodowe) i umożliwiają współpracę z różnymi instytucjami, co jest istotne przy podejmowaniu pracy

Studia przygotowują do różnych karier zawodowych: dalszej nauki w ramach szkół doktorskich i do pracy naukowej, działalności edytorskiej i translatorskiej, pracy w różnych muzeach i instytucjach związanych z historią i kultura żydowską, a także do pracy w dziedzinie edukacji i turystyki.

Program i plan studiów


 

Seminaria magisterskie, zajęcia uzupełniające, translatoria

Magisterskie seminaria judaistyczne Seminarium przygotowuje do napisania pracy magisterskiej. Studenci zobowiązani są do uczęszczania na dwa seminaria, przy czym na jednym z nich przygotowują pracę.
Studenci mogą wybierać spośród wszystkich seminariów oferowanych na Wydziale Historii, ale przynajmniej jedno z nich powinno być judaistyczne.
W roku akademickim 2020/2021 oferowane są następujące seminaria judaistyczne (w obu semestrach):

 • dr hab. Artur Markowski, Europa Środkowa i Wschodnia w XIX i pierwszej połowie XX wieku. Problemy społeczne i dzieje Żydów – czw. 9.45
 • dr hab. Anna Michałowska-Mycielska, prof. ucz. Historia i kultura Żydów – stare i nowe perspektywy badawcze – pon. 11.30
 • dr hab. prof. ucz. Ewa Geller i dr Monika Polit, Język, literatura i kultura jidysz – pon. 15.00
 • dr hab. August Grabski, Historia Żydów w XX wieku – pon. 16.45
Zajęcia uzupełniające seminarium magisterskie Zajęcia te pozwalają na realizację pogłębionych zainteresowań naukowych studentów, a realizowane są one w formie wykładów, ćwiczeń i konwersatoriów. Studenci kierunku Historia i kultura Żydów mogą wybierać zajęcia przeznaczone szczególnie dla nich lub korzystać z oferty wykładów i konwersatoriów Wydziału Historii i całego Uniwersytetu – np. student zainteresowany tematyką zagłady może uczęszczać na zajęcia poświęcone II wojnie światowej czy mniejszościom narodowym w przedwojennej Europie, a student zainteresowany historią Żydów w średniowieczu może się uczyć łaciny. Innym typem zajęć uzupełniających seminarium dyplomowe mogą być zajęcia o charakterze metodologicznym.

W roku akademickim 2020/2021 oferowane są następujące zajęcia judaistyczne uzupełniające seminarium magisterskie:

semestr zimowy

 • dr hab. Piotr Laskowski – Żydowska filozofia polityczna w XX wieku (konwersatorium) – pon. 13.15
 • dr hab. Anna Michałowska-Mycielska, prof. ucz. – Żydzi w średniowiecznej i nowożytnej Europie (wykład) – wt. 9.45
 • dr hab. Alina Molisak – Tematy żydowskie w literaturze polskiej w XIX i XX w. (wykład) – śr. 15.00
 • dr Maria Antosik-Piela – Żydowskie ego-dokumenty (konwersatorium) – śr. 13.15

Zajęcia źródłoznawcze

Ćwiczenia dostarczają podstawowej wiedzy na temat bazy źródłowej do badania dziejów i kultury Żydów, właściwej dla danej epoki historycznej. Zajęcia pokazują różnorodne typy źródeł (pisanych i niepisanych) i uczą ich krytycznej analizy. W czasie zajęć omawiane są także podstawowe wydawnictwa źródłowe i ich specyfika. Zajęcia te przygotowują do przeprowadzenia kwerendy źródłowej na potrzeby przygotowywanej pracy magisterskiej. Realizowane są na pierwszym roku studiów magisterskich.
W roku akademickim 2020/2021 oferowane są następujące zajęcia źródłoznawcze:
semestr zimowy
 • dr August Grabski, Źródła do dziejów i kultury Żydów polskich w XX wieku – czw. 16.45

Wykłady, ćwiczenia, konwersatoria węzłowe problemy historii i kultury żydowskiej

Moduł obejmuje zajęcia różnego typu (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria), które poświęcone są najważniejszym zagadnieniom historii i kultury żydowskiej, ujmowanym w szerokiej perspektywie. Jest to zarówno szeroka perspektywa czasowa, dzięki której można dostrzec ciągłość i zmianę zjawisk, jak i szeroka perspektywa geograficzna, dająca możliwość porównania Żydów polskich z Żydami innych rejonów diaspory. Takimi przykładowymi zagadnieniami są: tożsamość żydowska, antysemityzm, Holokaust i pamięć, asymilacja, relacje żydowsko-chrześcijańskie. W ciągu 2 lat studiów magisterskich student zobowiązany jest do uzyskania 16 ECTS w ramach tego modułu.
W roku akademickim 2020/2121 oferowane są następujące zajęcia w ramach tego modułu:

semestr zimowy:

 • dr Aleksandra Oniszczuk, Jerozolima i Palestyna: wyobrażenia, wielka polityka i procesy modernizacyjne (ćwiczenia) – czw. 11.30
Wykłady, ćwiczenia, konwersatoria warsztaty zawodowe

Moduł obejmuje zajęcia różnego typu (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria), które dotyczą praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności. Zajęcia dostarczają podstawowych narzędzi, umożliwiających przełożenie wiedzy teoretycznej na umiejętności praktyczne. Takimi przykładowymi warsztatami są:

 • archiwistyka (zaznajomienie z najważniejszymi archiwami i kolekcjami archiwaliów żydowskich na świecie, znajomość struktury archiwów i innych instytucji przechowujących archiwalia dotyczące Żydów oraz sposobów opracowywania i katalogowania zbiorów archiwalnych; umiejętność korzystania z pomocy archiwalnych),
 • edytorstwo (znajomość podstawowych zasad edycji tekstów źródłowych, wskazanie modelowych wydawnictw źródłowych, specyfika edycji tekstów w językach żydowskich: hebrajskim i jidysz),
 • muzealnictwo (zaznajomienie z najważniejszymi muzeami żydowskimi na świecie oraz z różnymi sposobami budowania narracji muzealnej, zasady przygotowywania materiału do wystaw i prezentacji),
 • upowszechnianie wiedzy o dziejach i kulturze żydowskiej (przygotowanie zajęć i prezentacji dla różnych grup odbiorców, podstawowe metody dydaktyczne, specyfika upowszechniania zagadnień z dziejów i kultury Żydów).

Studenci realizują te zajęcia na drugim roku studiów magisterskich.

Translatorium

Zajęcia przygotowują do samodzielnej lektury tekstów w języku żydowskim (hebrajski lub jidysz) lub w języku nowożytnym, zarówno drukowanych, jak i rękopiśmiennych. W trakcie zajęć studenci poznają różnego rodzaju teksty (teksty naukowe, literackie, artykuły prasowe, korespondencja, pamiętniki, inskrypcje nagrobne itp.) i ich specyfikę językową. Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do lektury tekstów na potrzeby pisania pracy magisterskiej. Wybór języka powinien być podporządkowany temu celowi.

Translatoria języków żydowskich oferowane w roku akademickim 2020/2021:

 • Translatorium hebrajskie – dr hab. Marzena Zawanowska
 • Translatorium jidysz – dr Monika Polit

Przedłużenie toku studiów

Informacje o zasadach dot. przedłużenia toku studiów znajdują się tutaj.

Kontakt dla studentów

Kierownik jednostki dydaktycznej, kierownicy studiów i opiekunowie lat

Kierownik jednostki dydaktycznej, prodziekan ds. studenckich
dr hab. Aneta Pieniądz
Kontakt w sprawach związanych z pełnioną funkcją: kjd.historia@uw.edu.pl

Kierownik studiów zaocznych licencjackich i magisterskich oraz studiów podyplomowych
dr Aleksandra Oniszczuk
Kontakt w sprawach związanych z pełnioną funkcją: studia.zaoczne.historia@uw.edu.pl

Kierownik studiów magisterskich na kierunku historia (studia dzienne, I i II rok)
dr Piotr Okniński / Kontakt w sprawach związanych z pełnioną funkcją: studia.mgr.historia@uw.edu.pl

Kierownik studiów licencjackich na kierunku historia (studia dzienne i wieczorowe, II i III rok)
dr Paweł Nowakowski / Kontakt w sprawach związanych z pełnioną funkcją: studia.lic.historia@uw.edu.pl

Kierownik studiów licencjackich i magisterskich na kierunku historia i kultura Żydów
Opiekun I roku studiów licencjackich na kierunku historia i kultura Żydów
dr Maria Antosik-Piela /Kontakty w sprawach związanych z pełnioną funkcją: opiekun.judaistyka@uw.edu.pl

Opiekun studiów licencjackich na kierunku historia (studia dzienne, I rok)
dr Tomasz Pełech / Kontakt w sprawach związanych z pełnioną funkcją: opiekun.lic.historia@uw.edu.pl


 

Pełnomocnik ds. specjalizacji nauczycielskiej i opiekun praktyk na studiach stacjonarnych licencjackich i magisterskich
dr Piotr Kroll

 

 

Sekcja ds. studenckich

Studia dzienne e-mail: sekcja.stud.wh@uw.edu.pl
Studia zaoczne
e-mail: zaoczne.wh@uw.edu.pl
Studia podyplomowe
e-mail: podyplomowe.wh@uw.edu.pl

Godziny przyjęć studentów:

poniedziałki: 13.00 – 16.00
wtorki: 10.00 – 13.00
środy: 13.00 – 16.00
czwartki: 10.00 – 13.00
piątki: dzień prac wewnętrznych

Pracownicy:

Eldaniie AbdurashytovaI stopień historia dzienne i wieczorowe, I i II stopień historia zaoczne
pok. nr 5, tel. 22 55 20 771

Iga Bukowska – studia podyplomowe
pok. nr 7, tel. 22 55 20 592

Ulyana Sharpe  – II stopień historia dzienne, studia podyplomowe
pok. nr 7, tel. 22 55 20 592

Bogumiła SiebyłaI i II stopień historia i kultura Żydów dzienne, I i II stopień historia zaoczne
pok. nr 5, tel. 22 55 20 771