We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

mgr Tomasz Opaliński

Biogram

Jestem absolwentem historii na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie (magisterium 2018 r.). Moje zainteresowania badawcze koncentrują się na historii społecznej, gospodarczej i kulturowej ziem polskich od schyłku XVIII w., do uwłaszczenia chłopów w Królestwie Polskim.

Tytuł rozprawy

„Ostatnie ogniwo administracji krajowej”. Mieszkańcy Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego a władza wójtów i burmistrzów (1807-1864)

Najważniejsze publikacje

Najważniejsze artykuły naukowe

  • Chłopskie prawa do ziemi i udział chłopów w obrocie nieruchomościami w Księstwie Warszawskim w świetle akt notarialnych (Na przykładzie powiatu konińskiego), „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, t. 81, 2020, s. 153-185.

     

     

  • Chłop i szlachcic przed sądem pokoju w Księstwie Warszawskim. Reformy napoleońskie w praktyce, „Mówią Wieki”, nr 12/2021 (748), 2021, s. 50-53.

     

  • Akta sądowe jako źródło do badań społeczno-gospodarczych w okresie przedindustrialnym. (Na przykładzie dokumentacji sądów pokoju z okresu Księstwa Warszawskiego 1807-1815), artykuł pokonferencyjny, Konferencja „Państwo i prawo z biegiem czasu 2022” Wydział Prawa Uniwersytetu Zachodnioczeskiego w Pilźnie, 23-24.06.2022. (w druku).