We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Stan chłopski w Księstwie Warszawskim w świetle akt sądowych

Autorzy:

Tomasz Opaliński

Monografia jest zmodyfikowaną wersją pracy magisterskiej obronionej na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w 2018 roku. Podstawę źródłową opracowania stanowią fragmentarycznie dotąd badane akta sądów pokoju Księstwa Warszawskiego. Na bazie tych materiałów autor kreśli szeroki obraz najliczniejszego stanu Księstwa. Porusza takie zagadnienia gospodarcze i kulturowe, jak zamożność, stopień alfabetyzacji, prawa do gruntów, drobną przestępczość czy pojęcie chłopskiego honoru. Analizie poddane zostały także relacje pomiędzy chłopami a pozostałymi stanami. Wydawnictwo DiG, Warszawa 2020, ISBN: 978-83-286-0117-8