We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Informacja WKW dot. wyboru dziekana

Informacja Wydziałowej Komisji Wyborczej (dalej WKW)
Wydziału Historii UW
o trybie i harmonogramie wyłonienia
kandydata na dziekana Wydziału Historii (dalej WH)

1. Obydwa głosowania, w wyborach indykacyjnych oraz ostatecznych (wyłaniających jednego kandydata) odbędą się w trybie online w systemie „ankieter”. Linki do głosowania otwarte będą w dniach wyborów w godz. 10.00 – 20.00.

2. Głosowanie indykacyjne, mające wyłonić kandydatów, którzy przejdą do tury głosowania ostatecznego odbędzie się 22 kwietnia 2024 r. (poniedziałek). Każda z osób biorących udział w głosowaniu indykacyjnym (elektorzy wydziałowi) ma prawo wskazać nie więcej niż dwie kandydatury.

3. WKW 24 kwietnia 2024 r. (środa) poda do wiadomości wyniki głosowania indykacyjnego, wskazując te kandydatury, które uzyskały minimum 10% oddanych ważnych głosów i tym samym zakwalifikowały się do głosowania ostatecznego. Osoby, których powyższe dotyczy otrzymają informację indywidualną wraz z prośbą o terminowe potwierdzenie chęci swego kandydowania.

4. Wyłonieni w głosowaniu indykacyjnym kandydaci powinni do dnia 30 kwietnia (wtorek) do godz. 15 potwierdzić swoją zgodę na kandydowanie na dziekana WH, wypełniając stosowne formularze: „Zgoda kandydata” oraz „Oświadczenie kandydata”. Po tym terminie WKW zamknie listę kandydatów, którzy będą uwzględnieni w głosowaniu ostatecznym. Odpowiednie formularze znajdują się w p. 15 WH i tam również powinny być one złożone.

5. Najpóźniej do 6 maja WKW opublikuje ogłoszenie o wyborach ostatecznych, wraz z podaniem uwzględnionych w nich kandydatur.

6. Głosowanie ostateczne, mające wyłonić jednego kandydata na dziekana WH, odbędzie się 13 maja 2024 r.

7. Po tym terminie, WKW w najbliższym możliwym czasie ogłosi i poda do wiadomości stosownym organom wyniki wyborów z 13 maja 2024 r.

8. WKW informuje, że czynne prawo wyborcze we wszystkich etapach tych wyborów przysługuje wyłącznie członkom kolegium elektorów wydziałowych. Osoby te będą powiadamiane indywidualnie o kolejnych etapach procesu wyborczego i tylko one będą otrzymywać linki do głosowania.

9. Bierne prawo wyborcze na funkcje dziekana reguluje Ustawa z 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, określająca następujące warunki dla osoby kandydującej:

  • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  • korzysta z pełni praw publicznych;
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • nie była karana karą dyscyplinarną;
  • w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z2017r. poz.2186, z późn. zm.), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;

Jednocześnie osoba kandydata musi być zatrudniona na Wydziale Historii na stanowisku profesora, profesora uczelni lub adiunkta ze stopieniem doktora habilitowanego.

W imieniu Wydziałowej Komisji Wyborczej WH UW
dr hab. Marek Stępień
Przewodniczący WKW