We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Rada Wydziału

Rada Wydziału jest podmiotem kolegialnym, którego kompetencje określone zostały w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Regulaminie Wydziału Historii.

Rada Wydziału w szczególności:

 • ustala ogólne kierunki działalności Wydziału;
 • uchwala misję Wydziału oraz opiniuje plan rozwoju Wydziału opracowany przez dziekana;
 • przedstawia opinię w sprawie regulaminu Wydziału i jego zmian;
 • monitoruje działania w zakresie doskonalenia kadry badawczej i dydaktycznej;
 • monitoruje organizację badań naukowych na Wydziale;
 • opiniuje wnioski w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego;
 • opiniuje wnioski w sprawie rozpisania konkursu;
 • opiniuje kandydatury na stanowiska kierownicze na wydziale;
 • opiniuje plan rzeczowo-finansowy Wydziału i ma wgląd w jego wykonanie;
 • ocenia działalność Wydziału, opiniuje roczne sprawozdania dziekana oraz co najmniej raz w roku ocenia wykonywanie przez dziekana jego obowiązków;
 • może wystąpić do rektora z wnioskiem o odwołanie dziekana;
 • opiniuje sprawy przedłożone przez rektora, dziekana albo przez grupę co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków Rady Wydziału;
 • powołuje komisje Rady Wydziału, z zastrzeżeniem § 11-13 Regulaminu Wydziału;
 • wnioskuje do dziekana o utworzenie jednostek organizacyjnych Wydziału i zespołów niebędących jednostkami organizacyjnymi oraz dokonywanie zmian struktury Wydziału;
 • wnioskuje do rektora o zmianę regulaminu Wydziału;
 • współpracuje ze szkołami doktorskimi oraz radami naukowymi dyscyplin i Radą Naukową Dziedzin;
 • wybiera członków rady dydaktycznej dla kierunków studiów, których organizację i realizację powierzono Wydziałowi;
 • podejmuje uchwały w innych sprawach wynikających z odrębnych przepisów;
 • podejmuje inne działania wynikające ze Statutu UW i/lub Regulaminu Wydziału.

Skład Rady Wydziału

W skład Rady Wydziału wchodzą:

 • Dziekan (przewodniczący Rady)
 • Prodziekani;
 • wszyscy nauczyciele akademiccy Wydziału zatrudnieni na stanowisku profesora, profesora uczelni lub posiadający stopień doktora habilitowanego, stanowiący łącznie nie mniej niż 60% składu Rady Wydziału;
 • przedstawiciele nauczycieli akademickich Wydziału nie będących pracownikami wymienionymi w pkt3, stanowiący 10% składu Rady;
 • przedstawiciele pracowników Wydziału nie będących nauczycielami akademickimi, stanowiący nie więcej niż 5% składu Rady;
 • przedstawiciele studentów i doktorantów, stanowiący 10% składu Rady.

W posiedzeniach Rady Wydziału uczestniczy z głosem doradczym dyrektor administracyjny oraz przedstawiciele związków zawodowych zgodnie z przepisami Statutu.

Skład Rady Wydziału w kadencji 2020-2024

 

Terminy posiedzeń i protokoły

Rok akademicki 2023/2024
4 października 2023, godz. 13.15 / protokół
8 listopada 2023, godz. 13.15 / protokół
6 grudnia 2023, godz. 13.15 / protokół
10 stycznia 2024, godz. 13.30 szkolenie CPP, godz. 14.30 RW / protokół
7 lutego 2024, godz. 13.30 / protokół
6 marca 2024, godz. 13.30 / protokół
3 kwietnia 2024, godz. 13.30 / protokół
8 maja 2024, godz. 13.30 / protokół
5 czerwca 2024, godz. 13.30 / protokół

Terminy i protokoły Rad Wydziału z lat poprzednich:
rok akademicki 2022/2023
rok akademicki 2021/2022
rok akademicki 2020/2021

Uchwały Rady Wydziału

Uchwały Rady Wydziału publikowane są na stronie Dziennika Wydziału Historii.