We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Komisje Wydziałowe

Wydziałowa komisja wyborcza

Zakres działania komisji określają postanowienia Statutu Uniwersytetu Warszawskiego
oraz decyzje Uczelnianej Komisji Wyborczej.

Komisja oceniająca
Komisja ds. zatrudnienia na stanowisku profesora uczelni
Komisja finansowo-budżetowa

Członkowie komisji:

Do zakresu działania komisji należy:

  • opiniowanie planu rzeczowo-finansowego Wydziału
  • opiniowanie działalności Dziekana w zakresie polityki finansowej Wydziału
  • opiniowanie działalności Dziekana w zakresie finansowania badań naukowych
  • wyrażanie opinii na temat prowadzonych na Wydziale studiów płatnych, w tym liczby przyjmowanych kandydatów, wysokości opłat pobieranych od studentów
Komisja biblioteczna

Członkowie komisji:

Do zakresu działania komisji należy:

  • określanie zasad gromadzenia zbiorów w Bibliotece Wydziału
  • opiniowanie projektu regulaminu Biblioteki Wydziału
  • proponowanie Radzie Wydziału składu komisji konkursowej do wyboru Kierownika Biblioteki
  • opracowanie ogłoszenia konkursowego i procedury wyboru Kierownika Biblioteki
  • wyrażanie opinii na temat struktury zatrudnienia pracowników w Bibliotece Wydziału
  • wyrażanie opinii w innych sprawach dotyczących zasobu bibliotecznego Wydziału oraz współpracy z innymi podmiotami w zakresie gromadzenia i udostępniania zasobów bibliotecznych