We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr Anna Pomierny-Wąsińska

Biogram

Magisterium na UW (2013), doktorat w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk (2020) we współpracy z Uniwersytetem we Florencji. W latach 2021-2023 zatrudniona w IH PAN w Zakładzie Studiów Średniowiecznych na stanowisku adiunkta. Kierownik grantu Preludium NCN, pt. „Przestrzeń miejska późnośredniowiecznej Florencji: wyobrażenia i percepcja” oraz projektów wewnętrznych IH PAN poświęconych problematyce przestrzennej w średniowieczu. Stypendystka Fundacji Lanckorońskich (2023 r.) oraz programu Erasmus+. Od 2023 r. pełni funkcję sekretarza redakcji Acta Poloniae Historica.

Zainteresowania badawcze: Historia miast w epoce przednowoczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem historii kultury i historii politycznej średniowiecznych miast włoskich; urbanistyka i przestrzeń miejska w średniowieczu; dziejopisarstwo w miastach, historiografia.

Najważniejsze artykuły naukowe

 • Rationalizzazione dello spazio urbano. Le mura cittadine e la misura nelle descrizioni della Milano tardomedievale, „Archivio Storico Italiano”, CXVII, 2019, 4, s. 673–717.

   

   

 • Per popolo e per confini. Florentine tavola delle possessioni and the property registration in the middle of the 14th c., „Acta Poloniae Historica”, CXX, 2019, s. 45–78.

   

 • Measuring and shaping late medieval city. Mathematical descriptions of city walls in Florence and Milan, „Kwartalnik Historyczny”, CXXVI, 2019, Eng.-Language Edition nr 3, s. 5–42.

   

 • Tommaso Davizzi – abakista i mierniczy w czternastowiecznej Florencji, w: Księga: teksty o kulturze średniowiecza ofiarowane Hannie Zaremskiej, red. H. Manikowska, Warszawa 2018, s. 229–257.

   

 • Zbytek zarejestrowany. O florenckich spisach kosztownych ubiorów i ozdób z lat 1343–1345, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, LXXVIII, 2017, s. 9–37.

   

 • [wraz z H. Manikowską] Urbanistyka – socjotopografia – rytuał. Główne nurty badań nad przestrzenią miasta średniowiecznego, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, LXIII, z. 2, 2015, s. 189–200.