We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Wzory umów

Od 16.05.2021 zmieniają się wzory formularzy zgłoszeniowych ZUS ZZA i ZUS ZUA (prawidłowe pliki dostępne pod umowami zlecenie). W nowych formularzach ubezpieczony zobowiązany będzie do podania informacji o wykonywanym zawodzie.

Katalogu kodów wykonywanego zawodu dostępny tutaj.

 

1. Umowa zlecenie z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej:

2. Umowa zlecenie z osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą:

3. Umowa o dzieło z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej:

 4. Umowa o dzieło z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą:

5. Umowa o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

6. Umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich zawieranej z osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą


Wszystkie aktualne wzory umów dostępne są także na stronie Kwestury UW


Ważne:

  • od dnia 01.01.2021  r.  Uniwersytet  Warszawski  jest zobligowany do zgłaszania do ZUS umów o dzieło, zawartych z osobami niepozostającymi w stosunku  pracy z Uniwersytetem, w terminie  7 dni od daty zawarcia  umowy. Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczeg6lnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem COVID-19 itp. Do Sekcji Prac Zleconych i Honorariów Kwestury należy przekazać w terminie 4 dni od daty zawarcia  umowy oryginał umowy o dzieło wraz z wypełnionym  i podpisanym przez dziekana /kierownika jednostki drukiem RUD- zgłoszeniem umowy o dzieło w wersji papierowej (wydruk wersji elektronicznej z pliku RUD.xlsx
  • „różowe druki ZUS” muszą wypełnić osoby niezatrudnione w UW przyjmujące zlecenie – są one ważne tylko 3 dni od dnia podpisania umowy zlecenie.