We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Europejski Tok Studiów "Historia średniowieczna i archeologia średniowieczna Histarmed"

Międzynarodowy Europejski Tok Studiów II stopnia „Historia średniowieczna i archeologia średniowieczna Histarmed” jest realizowany we współpracy z Uniwersytetami Lumiere-Lyon 2, Alma Mater Studiorum – Universita di Bologna, Universidad de Granada oraz z Wydziałem Archeologii UW.

Tok studiów proponowany absolwentom studiów I stopnia, znającym co najmniej jeden z języków wykładowych Uniwersytetów tworzących konsorcjum HISTARMED (francuski, włoski, hiszpański)

Program
Efekty kształcenia

Dzięki przystąpieniu Uniwersytetu Warszawskiego  do międzynarodowego konsorcjum HISTARMED studenci studiów magisterskich mają możliwość realizacji Europejskiego Toku Studiów „Historia średniowieczna i archeologia średniowieczna”. Umożliwia to studentom wybierającym  Europejski Toku Studiów pogłębienie wiedzy i umiejętności w dziedzinie historii średniowiecznej i archeologii średniowiecza. W szczególności wartością dodaną jest internacjonalizacja, wynikająca z obowiązku realizacji dwóch (II i III) semestrów studiów na jednym z Uniwersytetów partnerskich współtworzących konsorcjum; co pozwala studentom nie tylko zdobycie dodatkowego dyplomu jednego z wiodących w dziedzinie humanistyki Uniwersytetów europejskich, ale także w ogromnym stopniu wpływa na uzyskanie kompetencji w zakresie łączenia i gromadzenia doświadczeń, wiedzy i umiejętności w ich różnorodności, wynikającej ze studiowania w różnych krajach i na różnych Uniwersytetach i w różnych środowiskach naukowych, ale także nowych kompetencji społecznych związanych z odbywaniem studiów w środowisku międzynarodowym.

Studenci realizujący Europejski Tok Studiów „Historia średniowieczna i archeologia średniowieczna”, koncentrując się na epoce średniowiecznej, realizują ten sam program kształcenia, co pozostali studenci studiów II stopnia, studiują jednak w nieco innej formie, wynikającej z międzynarodowego charakteru konsorcjum. W ramach Europejskiego Tok Studiów odbywają zagraniczne studia częściowe w II i III semestrze na jednym lub dwóch spośród współpracujących Uniwersytetów – Lyonie, Bolonii lub Grenadzie. Ukończenie Europejskiego Tok Studiów dokumentowane jest dyplomem UW oraz, na życzenie studenta, drugim lub drugim i trzecim dyplomem, wystawionych przez Uczelnie, na których odbywał zagraniczne studia częściowe. Zagraniczne studia częściowe odbywają się z wykorzystaniem programu Erasmus.

Nowy program Unii Europejskiej Erasmus+ pozwala każdemu ze studentów wykorzystać do 12 miesięcy stypendium na zagraniczne studia częściowe podczas każdego ze stopni studiów – oznacza to, że student studiów magisterskich, który korzystał już z programu Erasmus podczas studiów licencjackich, po wstąpieniu na studia magisterskie ma prawo do kolejnych 12 miesięcy zagranicznych studiów częściowych Erasmus ze stypendium. Podobnie odbywanie dwóch semestrów zagranicznych studiów częściowych Erasmus podczas studiów magisterskich nie stanowi żadnej przeszkody, aby na studiach doktoranckich ponownie wyjechać na Erasmusa.

Rekrutacja
Europejski Tok Studiów „Historia średniowieczna i archeologia średniowieczna” (HISTARMED) realizować mogą studenci II stopnia studiów stacjonarnych wyłonieni w rekrutacji wewnętrznej, odbywającej się w pierwszym tygodniu roku akademickiego.

Limit miejsc – 5

Wymagania:

  • wpis na studia II stopnia (magisterskie stacjonarne)
  • znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 spośród języków wykładowych Uniwersytetów zagranicznych współtworzących konsorcjum (jęz. francuski, jęz. włoski, jęz. hiszpański)

W przypadku liczby chętnych większej niż liczba miejsc decyduje liczba punktów uzyskanych w czasie rekrutacji na II stopień.