We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Informacja w związku z ogłoszeniem stopni alarmowych Bravo i Charlie-CRP

Informacja / Information

W związku z wprowadzeniem na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  drugiego stopnia alarmowego BRAVO oraz trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE-CRP przypominamy o obowiązujących na UW zasadach.

Wszelkie przypadki nietypowych zdarzeń, takich jak porzucone paczki, plecaki, czy inny bagaż oraz przejawy nietypowych zachowań osób przebywających w budynku powinny być zgłaszane portierni (p. Leszek Nowak).

Wszelkie maile budzące wątpliwość, próby wyłudzenia i inne nietypowe zdarzenia w przestrzeni wirtualnej powinny być zgłaszane na adres dziekanat.wh@uw.edu.pl.

Informujemy jednocześnie, że przeprowadzana będzie regularna wzmożona kontrola sal wykładowych; kontrola osób wchodzących do budynku UW, zwłaszcza przejawiających nietypową działalność lub zachowanie.

Jednocześnie zwracamy się do Państwa z apelem o niepozostawianie na terenie budynku plecaków lub toreb bez opieki oraz o zgłaszanie niepokojących zachowań.

Poniżej zamieszczamy informację o możliwych formach zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa można znaleźć w materiałach zamieszczonych na stronie Centrum Prewencji Terrorystycznej.

In connection with the introduction of the second alert level BRAVO and the third alert level CHARLIE-CRP throughout the territory of the Republic of Poland, we would like to remind you about the rules applicable at the University of Warsaw. 

Any instances of unusual occurrences such as abandoned packages, backpacks, or other luggage, and displays of unusual behavior of people in the building should be reported to the receptionist (Mr. Leszek Nowak).

All questionable e-mails, attempts to extort and other unusual incidents in the virtual space should be reported to dziekanat.wh@uw.edu.pl.

At the same time, we would like to inform you that regular, intensified control of lecture halls will be carried out; control of persons entering the UW building, especially those exhibiting unusual activity or behavior.

We would like to appeal to you not to leave backpacks or bags unattended in the building and to report disturbing behavior.

We include (below) information about possible forms of terrorist incidents. More information on security can be found in the materials posted on the website of the Terrorist Prevention Centre.

 

Formy zdarzenia o charakterze terrorystycznym / Types of terrorist events

 

Urządzenia i materiały wybuchowe

Sprawca za pomocą materiałów wybuchowych dąży do zabicia jak największej liczby osób lub zniszczenia konkretnego obiektu. Najbardziej narażone na tego typu ataki są ciągi komunikacyjne, wydarzenia publiczne oraz miejsca i budynki użyteczności publicznej. Sprawca może dysponować więcej niż jednym ładunkiem wybuchowym, dlatego nigdy nie można wykluczyć kolejnych eksplozji w podobnym czasie i miejscu.

Explosives

The perpetrator uses explosives to kill as many people as possible or destroy a specific object. The most vulnerable to this type of attacks are communication routes, public events, and public places and buildings. The perpetrator may have more than one explosive, so further explosions can never be ruled out at the same time and place.

Uzbrojony sprawca

Jedną z form zdarzenia o charakterze terrorystycznym jest działanie uzbrojonego sprawcy. Najczęściej przybiera ono formę ataku tzw. „masowego zabójcy” lub sytuacji zakładniczej. Atak “masowego zabójcy” może przerodzić się w sytuację zakładniczą i odwrotnie.

Armed perpetrator

One of the forms of a terrorist event is the act of an armed perpetrator. Most often it is an “active shooter” attack or a hostage situation. “Active shooter” attack can turn into a hostage situation and vice versa.

Czynniki skażenia

Czynniki skażenia czyli substancje chemiczne, biologiczne, radiacyjne i nuklearne (CBRN). Najpopularniejszą formą ataku terrorystycznego przy wykorzystaniu czynników skażenia jest przesłanie ich za pomocą przesyłki pocztowej.

Contamination agents

Those include i.e. chemical, biological, radiation and nuclear substances (CBRN). The most common form of terrorist attack using contamination agents is sending them by post.

Cyberterroryzm

Mianem cyberterroryzmu można określić takie działania jak: ataki hakerskie, kradzież danych, infekowanie stron internetowych i systemów w celu uzyskania środków finansowych na działalność lub ataki terrorystyczne, a także prowadzenie działań propagandowych i radykalizacyjnych.

Cyberterrorism

Cyberterrorism can be defined as activities such as: hacking attacks, data theft, infecting websites and systems in order to obtain funds for terrorist activities or attacks, as well as conducting propaganda and radicalization activities.