We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Informacja / Information

W związku z przedłużeniem obowiązywania stopni alarmowych Bravo i Charlie-CRP prosimy członków naszej społeczności o wzmożoną uważność. Wszelkie przypadki nietypowych zdarzeń, takich jak porzucone paczki, plecaki, czy inny bagaż oraz przejawy nietypowych zachowań osób przebywających w budynku powinny być zgłaszane portierni.

Wszelkie maile budzące wątpliwość, próby wyłudzenia i inne nietypowe zdarzenia w przestrzeni wirtualnej powinny być zgłaszane na adres dziekanat.wh@uw.edu.pl.

Jednocześnie zamieszczamy informację o możliwych formach zdarzenia o charakterze terrorystycznym (tabela niżej). Więcej informacji na temat bezpieczeństwa można znaleźć w materiałach zamieszczonych na stronie Centrum Prewencji Terrorystycznej, która jest jednostką ABW.

Due to the extension of the Bravo and Charlie-CRP alert levels, we ask members of our community to be increasingly vigilant. Any instances of unusual occurrences such as abandoned packages, backpacks, or other luggage, and displays of unusual behavior of people in the building should be reported to the receptionist.

All questionable e-mails, attempts to extort and other unusual incidents in the virtual space should be reported to dziekanat.wh@uw.edu.pl.

At the same time, we include below information about possible forms of terrorist incidents. More information on security can be found in the materials posted on the website of the Terrorist Prevention Centre, which is a department of the ABW.

Formy zdarzenia o charakterze terrorystycznym / Types of terrorist events

 

Urządzenia i materiały wybuchowe

Sprawca za pomocą materiałów wybuchowych dąży do zabicia jak największej liczby osób lub zniszczenia konkretnego obiektu. Najbardziej narażone na tego typu ataki są ciągi komunikacyjne, wydarzenia publiczne oraz miejsca i budynki użyteczności publicznej. Sprawca może dysponować więcej niż jednym ładunkiem wybuchowym, dlatego nigdy nie można wykluczyć kolejnych eksplozji w podobnym czasie i miejscu.

Explosives

The perpetrator uses explosives to kill as many people as possible or destroy a specific object. The most vulnerable to this type of attacks are communication routes, public events, and public places and buildings. The perpetrator may have more than one explosive, so further explosions can never be ruled out at the same time and place.

Uzbrojony sprawca

Jedną z form zdarzenia o charakterze terrorystycznym jest działanie uzbrojonego sprawcy. Najczęściej przybiera ono formę ataku tzw. „masowego zabójcy” lub sytuacji zakładniczej. Atak “masowego zabójcy” może przerodzić się w sytuację zakładniczą i odwrotnie.

Armed perpetrator

One of the forms of a terrorist event is the act of an armed perpetrator. Most often it is an “active shooter” attack or a hostage situation. “Active shooter” attack can turn into a hostage situation and vice versa.

Czynniki skażenia

Czynniki skażenia czyli substancje chemiczne, biologiczne, radiacyjne i nuklearne (CBRN). Najpopularniejszą formą ataku terrorystycznego przy wykorzystaniu czynników skażenia jest przesłanie ich za pomocą przesyłki pocztowej.

Contamination agents

Those include i.e. chemical, biological, radiation and nuclear substances (CBRN). The most common form of terrorist attack using contamination agents is sending them by post.

Cyberterroryzm

Mianem cyberterroryzmu można określić takie działania jak: ataki hakerskie, kradzież danych, infekowanie stron internetowych i systemów w celu uzyskania środków finansowych na działalność lub ataki terrorystyczne, a także prowadzenie działań propagandowych i radykalizacyjnych.

Cyberterrorism

Cyberterrorism can be defined as activities such as: hacking attacks, data theft, infecting websites and systems in order to obtain funds for terrorist activities or attacks, as well as conducting propaganda and radicalization activities.