We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

prof. dr hab. Agnieszka Bartoszewicz

Biogram

Specjalizuje się w badaniach nad kulturą i społeczeństwem późnego średniowiecza. W 1990 ukończyła studia historyczne na UW, w 1995 obroniła pracę doktorską Warta – społeczeństwo miasta w drugiej połowie XV i na początku XVI w. Jej późniejsze badania koncentrowały się wokół zagadnień związanych z kulturą umysłową, zwłaszcza miejską kulturą pisma. Habilitacja 2004, prof. ucz. 2009, tytuł profesora 2014. Ostatnio, w związku z edycją źródłową ksiąg ławniczych przedmiotem jej studiów były dzieje Warszawy. Zajmuje się również historią kartografii i geografią historyczną. Jest autorką czterech monografii i około 100 artykułów i recenzji naukowych, ponadto wraz z Henrykiem Bartoszewiczem opublikowała dwie monografie z zakresu historii kartografii.

Najważniejsze publikacje

Najważniejsze artykuły naukowe

  • Mowa, gest, pismo. Relacje między kulturą żywego słowa a kultura pisma w świetle zapisek z ksiąg sądowych późnośredniowiecznych miast polskich, „Kwartalnik Historyczny”, t. 124, 2018, z. 2, s. 209-235.