We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr Agnieszka Janiak-Jasińska

Biogram

Magisterium na UW 1997, doktorat tamże 2005.
Zatrudniona w Instytucie Historycznym UW od 2005.

Obecnie:
Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia Nauczycieli
Członkini Polskiej Komisji Akredytacyjnej (Zespół Humanistyczny i Zespół ds. Kształcenia Nauczycieli)
Członkini Komisji Historii Kobiet przy Komitecie Nauk Historycznych PAN
Kierownik Zespołu Historii Społecznej na Wydziale Historii UW
Członkini Rady Wydziału Historii UW
Koordynator modułów kształcenia i studiów doktoranckich w Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju UW, finansowanym z EFS w ramach PO WER.

Zainteresowania badawcze:
historia społeczno-kulturowa XIX i XX wieku, a szczególnie: historia reklamy, środków masowego przekazu i kultury handlu, historia urbanizacji oraz historia kobiet i płci społeczno-kulturowej.

Materiały dla studentów

Najważniejsze publikacje

Najważniejsze artykuły naukowe

  • Maszyna do pisania i jej wpływ na sytuację kobiet na rynku pracy biurowej na ziemiach polskich na pocz. XX wieku, „Rocznik Antropologii Historii” t. IV, 2014, s. 95-112.

  • „Fabrykowanie historii”. Kobiety w walce z zaborcą w polskim kinie fabularnym XX-lecia międzywojennego na przykładzie „Dziesięciu z Pawiaka” [w:] Kobiety w wojnach i konfliktach polityczno-społecznych na ziemiach polskich w pierwszej połowie XX wieku: wybrane zagadnienia, red. T. Kulak, A Chlebowska, Wrocław 2014, s. 197-212.

  • Pracownice i pracownicy handlu na rynku pracy w Królestwie Polskim przełomu XIX i XX wieku,[w:] Kobieta i praca. Wiek XIX i XX, pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 2000, s. 77-102.