We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

mgr Grzegorz Garbuz

Biogram

Absolwent studiów licencjackich w Instytucie Historycznym UW (2019) oraz magisterskich na Wydziale Historii UW (2021). Licencjat („Podstawy ideowe autokreacji Monasteru Kijowsko-Pieczerskiego jako najważniejszego ośrodka życia monastycznego na Rusi w okresie przedmongolskim”) oraz praca magisterska („Prawo, tradycja, jurysdykcja – metropolia morawska w kontekście wielkiego konfliktu kościelnego II poł. IX w.”) obronione pod opieką dr. hab. Marcina R. Pauka.
Zainteresowania naukowe: historia średniowiecznej i wczesnonowożytnej Rusi ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Cerkwi, zmiana religijna w Europie Środkowej i Wschodniej, chrześcijaństwo słowiańskojęzyczne.

Tytuł rozprawy

Narodziny i kształtowanie się tożsamości chrześcijańskiej mieszkańców średniowiecznej Rusi w opozycji do innowierców

Najważniejsze artykuły naukowe

  • G. Garbuz, Tabu żywieniowe a rytualna nieczystość heretyków w świetle wczesnoruskich utworów apologetycznych, [w:] Sanctum et peccatorium. Percepcja ciała w społeczeństwie i kulturze średniowiecza, red. M. Gniadek-Zieliński, G. Garbuz, Warszawa 2020, s. 161-191

  • G. Garbuz, Święci i ich przybytek. Fundatorzy i niebiańscy opiekunowie Monasteru Kijowsko-Pieczerskiego jako czynnik kształtujący tożsamość wspólnoty monastycznej, [w:] Magis quam homo. Świętość i heroizm w dziejach, red. M. Gniadek-Zieliński, Warszawa 2020, s. 113-151