We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

prof. dr hab. Sławomir Gawlas

Biogram

Ur. 1949; magisterium na UW 1972, doktorat i habilitacja tamże 1979 i 1995. Doktorant w środowiskowym studium doktorskim Instytutu Historycznego UW i Instytutu Historii PAN 1973-1976, zatrudniony w Instytucie Historycznym UW od 1976, kolejno jako asystent, starszy asystent, adiunkt od 1980, profesor nadzwyczajny UW od 1998; tytuł profesora 2013.

Projekty naukowe

Bibliografia

Społeczny zasięg polskiej świadomości naukowej w późnym średniowieczu, “Przegląd Historyczny”, t.72, 1981, s. 637-662; Świadomość narodowa Jana Długosza, “Studia Źródłoznawcze”, t. 27, 1983, s. 3-66; Świadomość społeczna w polskich badaniach historycznych, “Roczniki Historyczne”, t.50, 1984, s. 1-38; Verus heres. Z badań nad świadomością polityczną obozu Władysława Łokietka w początku XIV wieku, “Kwartalnik Historyczny”, t. 95, 1988, s. 77-104; Stan badań nad polską świadomością narodową w średniowieczu, [w:] Państwo, naród i stany w świadomości wieków średnich, Warszawa 1990, s. 149-194; Die mittelalterliche Nationenbildung am Beispiel Polens, [w:] Mittelalterliche Nationen – neuzeitliche Nationen. Probleme der Nationenbildung in Europa, Wiesbaden 1995, s. 121-143; O kształt zjednoczonego Królestwa. Niemieckie władztwo terytorialne a geneza społeczno- ustrojowej odrębności Polski, Warszawa 1996; Człowiek uwikłany w wielkie procesy. Przykład Muskaty , [w:] Człowiek w społeczeństwie średniowiecznym, Warszawa 1997, s. 391-401; Polityka wewnętrzna Przemysła II a mechanizmy społecznych dążeń i konfliktów w Wielkopolsce jego czasów, [w:] Przemysł II: odnowienie Królestwa Polskiego, Poznań 1997, s. 65-80; Dlaczego w Polsce nie było feudalizmu lennego? “Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, t. 58, 1998, s. 101-124; Monarchia Kazimierza Wielkiego a społeczeństwo, [w:] Genealogia – władza i społeczeństwo w Polsce średniowiecznej, Toruń 1999, s. 197-236; Uwagi o polityce miejskiej Kazimierza Wielkiego, [w:] Aetas media, aetas moderna, Warszawa 2000, s. 25-39; Polska Kazimierza Wielkiego a inne monarchie Europy Środkowej – możliwości i granice modernizacji władzy, [w:] Modernizacja władzy w warunkach opóźnienia…, Warszawa 1999, s. 5-34; Ulica a zmiany krajobrazu miejskiego w okresie lokacji, “Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, t.47, 1999, z. 1-2, s. 3-25.
O kształt zjednoczonego Królestwa: niemieckie władztwo terytorialne a geneza społeczno-ustrojowej odrębności Polski, wyd. 2 popr., Warszawa 2000.
Rzesza Niemiecka w XII-XIII w., w: Rozkwit średniowiecznej Europy, pod. red. nauk. Henryka Samsonowicza, Warszawa 2001, s. 198-249; Die Probleme des Lehnswesens und Feudalismus aus polnischer Sicht (w:) Das europäische Mittelalter im Spannungsfeld des Vergleichs. Zwanzig internationale Beiträge zu Praxis, Problemen und Perspektiven der historischen Komparatistik, hg. v. Michael Borgolte, red. Ralf Lusiardi (Europa im Mittelalter, Abhandlungen und Beiträge zur historischen Komparatistik, Bd. 1), Berlin 2001, s. 97-123; Der hl. Adalbert als Landespatron und die frühe Natioenbildung bei den Polen (w:) Polen und Deutschland vor 1000 Jahren. Die Berliner Tagung über den “Akt von Gnesen”, red. Benjamin Scheller (Europa im Mittelalter, Abhandlungen und Beiträge zur historischen Komparatistik, Bd. 5), Berlin 2002, s. 193-233; Möglichkeiten und Methoden herrschaftlicher Politik im östlichen Europa im 14. Jahrhundert, [w:] Die “Blüte” der Staaten des östlichen Europa im 14. Jahrhundert w serii publikacji: Deutsches Historisches Institut Warschau, Quellen und Studie, s. 257-284.


Zakład NPH, Źródłoznawstwa i Metodologii