We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Mazowsze w Koronie. Propaganda i legitymizacja władzy Kazimierza Jagiellończyka na Mazowszu

Autorzy:

Piotr Węcowski

Druga połowa XV i XVI w. były w dziejach Europy okresem rozszerzania się terytorium wielu państw. Ogólnoeuropejskie tendencje nie ominęły też monarchii jagiellońskiej. Zjawisko inkorporacji dotąd w przewadze rozpatrywano pod kątem wydarzeń politycznych (jednakże w kontekście militarnym) i procesów gospodarczych. Książka Piotra Węcowskiego pokazuje inny, nie mniej istotny a frapujący aspekt tego problemu – działania prowadzące do legitymizacji władzy monarchy, szerzej – Królestwa Polskiego na terenach inkorporowanych; mechanizmy kształtowania się propagandy, ale i jej odbiorców. Wnioski Autora oparte są na analizie dokumentów królewskich, pism Jakuba z Szadka, Jana Dąbrówki, Jana Długosza, Sędziwoja z Czechla, mów i kazań, ale także odwołują się do przekazów ikonograficznych oraz ceremoniału królewskiego. Tę ważną a przy tym ciekawą publikację wzbogacają barwne ilustracje, obszerne zestawienie bibliograficzne oraz indeks osób i miejscowości.