We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Edycja diariusza wojewody witebskiego Jana Antoniego Chrapowickiego (1673-1685), cz. IV-VII

Zespół:
dr Anna Czarniecka
dr Krzysztof Kossarzecki
dr Zbigniew Hundert

STRONA WWW
PROFIL NA FACEBOOKU

Celem projektu jest przygotowanie naukowej edycji pozostającej dotąd w rękopisie części diariusza czynności wojewody witebskiego Jana Antoniego Chrapowickiego (1612-1685). Są to cztery tomy (tomy IV-VII całości źródła), obejmujące okres od stycznia 1674 r. do listopada 1685 r., jak też niewydana dotąd końcowa część tomu III, obejmująca okres od 18 IV do końca grudnia 1673 r. Edycja zostanie poprzedzona naukowym wstępem. Zostaną w nim wykorzystane materiały źródłowe, zebrane w trakcie kwerend w archiwach i bibliotekach (głównie wileńskich, mińskich i kijowskich), poszerzające stan wiedzy na temat biografii autora o informacje, do których nie miał dostępu w latach 70-tych edytor pierwszego tomu diariusza.

Autor tego źródła, wojewoda witebski Jan Antoni Chrapowicki (1612-1685) był szlachcicem litewskim. Jako poseł i senator prawie 30 razy reprezentował Litwę podczas obrad sejmu walnego. Pochodził z województwa witebskiego, przez 11 lat (1643-1654) zamieszkiwał Smoleńszczyznę, po 1654 r. był egzulantem (uchodźcą) przebywającym na Podlasiu i w powiecie grodzieńskim, aby po 1667 r. powrócić na Witebszczyznę. Jego diariusz jest znakomitym źródłem obrazującym aktywność publiczną, styl (tryb) życia, jak też kulturę, mentalność, czy też język przedstawicieli stanu szlacheckiego na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej w XVII wieku, unikalnym też np. do badań nad klimatem w II połowie XVII w.