We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Studia I stopnia

W kształceniu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia (licencjackich) Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego dąży przede wszystkim do wyposażenia studentów w umiejętności warsztatowe umożliwiające samodzielną pracę badawczą oraz do wykształcenia wśród przyszłych historyków postawy otwartości na różnorodne podejścia metodologiczne i gotowości do samodzielnego podejmowania i rozwiązywania problemów badawczych. Stąd tak wiele miejsca w programie studiów zajmują ćwiczenia z poszczególnych epok historycznych (od starożytności do współczesności) pozwalające na poznanie różnorodnych źródeł historycznych oraz metod ich krytycznej analizy i interpretacji.

Potencjał naukowy Wydziału Historii zapewnia studentom możliwość realizacji indywidualnych zainteresowań badawczych oraz wymiany poglądów naukowych z doświadczonymi i uznanymi w kraju i na świecie historykami. Dużo czasu i uwagi poświęca się u nas na kształcenie umiejętności pisania tekstów naukowych i popularnonaukowych oraz rzeczowego udziału w dyskusji naukowej (przedstawiania własnych sądów, argumentowania, przy zachowaniu szacunku dla twierdzeń innych).

Dzięki zdobytym kompetencjom warsztatowym i bogatej wiedzy z zakresu historii politycznej, gospodarczej i społeczno-kulturowej Polski oraz dziejów powszechnych absolwent studiów I stopnia przygotowany jest do kontynuowania nauki na kierunkach humanistycznych i społecznych, a także do podjęcia pracy w sferze edukacji i popularyzacji wiedzy historycznej, w mediach i wydawnictwach oraz w szeroko pojętej administracji.

Niezależnie od wiedzy i kompetencji badawczych związanych z nauką historyczną, nasze studia wyposażają studentów w umiejętności, które są przydatne w różnych innych karierach zawodowych:

  • umiejętność sprawnego zdobywania danych i ich weryfikacji,
  • umiejętność sprawnego pisania,
  • umiejętność pracy w grupie, merytorycznej dyskusji i wspólnego rozwiązywania problemów,
  • umiejętność samodzielnej pracy,
  • trzy fakultatywne specjalizacje zawodowe: nauczycielska – przygotowująca do pracy w szkole podstawowej, archiwistyczna – przybliżająca zasady zarządzania dokumentacją, prowadzenia kancelarii i archiwum zakładowego, edytorska – kształcąca umiejętności przydatne w redakcjach i wydawnictwach różnego typu oferują dodatkowe kompetencje zawodowe, cenione na współczesnym rynku pracy.

Warunkiem ukończenia studiów I stopnia jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów oraz uzyskanie pozytywnej oceny z pracy licencjackiej i egzaminu licencjackiego.