We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Historia II stopień, szczegóły dot. przemodelowania

Od roku 2019/2020 na Wydziale Historii UW realizowany jest przemodelowany program studiów II stopnia Historia.

Projekt zmian w programie finansowany jest ze środków „Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach PO WER, ścieżka 3.5.

Podstawowe informacje dotyczące programu obowiązującego od 1 października 2019 r.

Podstawowe informacje dotyczące programu obowiązującego od 1 października 2019 r. (ze zmianami wprowadzonymi od 1 października 2021 roku)

 1. Wprowadzony zostaje indywidualny plan studiów, który student I roku ustala w porozumieniu z opiekunem naukowym do 1 grudnia.
 2. Indywidualny plan studiów stanowi podstawę rozliczenia kolejnych etapów studiów.
 3. Do indywidualnego planu studiów student wybiera zajęcia z grup przedmiotów, zgodnie z programem studiów. Aktualna lista przedmiotów z podziałem na grupy jest udostępniana co roku przed rozpoczęciem roku akademickiego.
 4. W pierwszym semestrze I roku studiów, czyli przed opracowaniem Indywidualnego planu studiów, student wybiera zajęcia zgodne z programem studiów i zapisuje się na nie poprzez rejestrację w USOS.
 5. Osoby, które nie ukończyły kierunku Historia I stopnia, zobowiązane są w ciągu dwóch lat studiów zrealizować dodatkowo zajęcia wchodzące w skład programu studiów I stopnia: WBH, NPH z wybranej epoki, Egzamin typu B z wybranej epoki.
 6. Studenci są zobowiązani do zaliczenia w ciągu I roku studiów studiów 6 punktów ECTS z obszaru nauk społecznych na zajęciach poza WH. Do dziedziny nauk społecznych wliczane są następujące dyscypliny naukowe:
  • ekonomia i finanse
  • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
  • nauki o bezpieczeństwie
  • nauki o komunikacji społecznej i mediach
  • nauki o polityce i administracji
  • nauki o zarządzaniu i jakości
  • nauki prawne
  • nauki socjologiczne
  • pedagogika
  • prawo kanoniczne

Szczegóły dotyczące rozliczania programu do roku 2018/2019:

I. Zajęcia okołoseminaryjne
Do zajęć okołoseminaryjnych mogą być zaliczone (oprócz zajęć dostępnych w rejestracji na przedmioty okołoseminaryjne) także wykłady, ćwiczenia i konwersatoria z bloków lub specjalizacji, o ile nie zostaną one rozliczone w ramach wybranego przez Państwa bloku lub specjalizacji. Zajęcia takie można rozliczyć po otrzymaniu ustnej akceptacji promotora (prowadzącego główne seminarium).
Uwaga: zajęciami okołoseminaryjnymi nie mogą być seminaria.
Jeżeli jako zajęcia okołoseminaryjne chcą Państwo rozliczyć zajęcia z innych jednostek dydaktycznych, wymagana jest zgoda Pana Prodziekana ds. studenckich prof. Krzysztofa Skwierczyńskiego. W tym celu należy złożyć w sekretariacie ds. studenckich podanie zaopiniowane przez promotora.

II. 5 punktów ECTS z nauk społecznych 
Studenci, którzy rozpoczęli naukę na studiach magisterskich począwszy od 1 X 2017, są zobowiązani – zgodnie z przepisami ministerialnymi – do zaliczenia w ciągu studiów 5 punktów ECTS z obszaru nauk społecznych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2011 r. do obszaru nauk społecznych wliczane są następujące dyscypliny naukowe:

– w dziedzinie nauk społecznych

 • nauki o bezpieczeństwie
 • nauki o obronności
 • nauki o mediach
 • nauki o polityce
 • nauki o polityce publicznej
 • nauki o poznaniu i komunikacji społecznej
 • pedagogika
 • psychologia socjologia

– w dziedzinie nauk ekonomicznych

 • ekonomia
 • finanse nauki o zarządzaniu
 • towaroznawstwo

– w dziedzinie nauk prawnych

 • nauki o administracji
 • prawo
 • prawo kanoniczne.

Według nowego programu studiów magisterskich w WH (obowiązującego studentów, którzy rozpoczęli studiowanie na pierwszym roku począwszy od 1 X 2017) studenci I roku do wyrobienia 7 pkt ECTS “z zajęć poza IH, w tym z zakresu nauk społecznych 5 pkt ECTS”. Zajęcia z ww. dyscyplin mogą być zaliczone w ramach owych 5 punktów ECTS.