We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Zasady realizacji indywidualnego planu studiów na kierunku HISTORIA

Studia II stopnia

1. Studentka/student rozpoczynający studia jest zobowiązany w pierwszym semestrze studiów (semestr zimowy I roku studiów), najpóźniej do 1 grudnia, wybrać indywidualnego opiekuna naukowego i uzyskać jego zgodę na pełnienie tej funkcji. W tym też terminie informację o tym przesyła Kierownikowi studiów magisterskich na kierunku Historia.

2. Opiekunem naukowym jest promotor pracy magisterskiej. W przypadku, gdy promotor nie podejmuje się pełnić funkcji indywidualnego opiekuna naukowego, opiekunem może być inny pracownik naukowo-dydaktyczny WH UW ze stopniem co najmniej doktora. W takim przypadku studentka/student jest zobowiązana/y uzyskać jego zgodę na piśmie na objęcie tej funkcji. Pracownik naukowy lub dydaktyczny WH UW podejmuje obowiązki indywidualnego opiekuna naukowego studenta za zgodą promotora jego pracy magisterskiej i Kierownika Jednostki Dydaktycznej (prodziekana ds. studenckich) WH UW.

3. Z obowiązku wyboru promotora–indywidualnego opiekuna naukowego i przekazania deklaracji Kierownikowi studiów zwolniony jest student II roku, o ile nie dojdzie do zmiany promotora lub indywidualnego opiekuna naukowego.

4. Do obowiązków indywidualnego opiekuna naukowego studenta należy:

  • udzielenie studentowi merytorycznego wsparcia w sprecyzowaniu problematyki badawczej, którą student chce zgłębiać;
  • udzielenie studentowi merytorycznego wsparcia w dokonaniu wyboru zajęć, które zostaną włączone do jego indywidualnego planu studiów;
  • udzielenie studentowi merytorycznego wsparcia w skonstruowaniu indywidualnego planu studiów;
  • zatwierdzenie indywidualnego planu studiów studenta i potwierdzenie tego własnoręcznym podpisem na formularzu;
  • opiniowanie i zatwierdzanie zmian w indywidualnym planie studiów studenta pozostającego pod jego opieką;
  • wskazanie egzaminatora (w porozumieniu z promotorem), który przeprowadzi egzamin z obszaru badawczego na II roku studiów i określenie zakresu tematów do egzaminu w porozumieniu z egzaminatorem.

5. Student przygotowuje indywidualny plan studiów w specjalnym formularzu, który znajduje się na stronie WH UW. Formularze są oddzielne dla poszczególnych lat studiów.

6. W planie studiów należy:

  • wskazać wszystkie przedmioty, które student chce zrealizować w danym roku studiów, odpowiednio w poszczególnych grupach zajęć, w tym zajęcia, które zrealizował lub zaczął realizować w I semestrze I roku studiów;
  • zajęcia do wyboru realizowane w I semestrze I roku studiów, czyli przed zatwierdzeniem planu studiów, student wybiera samodzielnie z oferty WH UW, a następnie wpisuje do indywidualnego planu studiów;
  • wskazać przypisaną im liczbę godzin i punktów ECTS;
  • podać imię i nazwisko oraz tytuł/stopień naukowy samodzielnego pracownika naukowego prowadzącego seminarium, lub – jeżeli seminarium prowadzone jest przez więcej niż jednego samodzielnego pracownika naukowego – imiona i nazwiska oraz tytuły/stopnie naukowe samodzielnych pracowników naukowych;
  • [dotyczy studentów II roku] podać imię i nazwisko oraz tytuł/stopień naukowy samodzielnego pracownika naukowego, który przeprowadzi egzamin dopuszczający z obszaru badawczego (epoki i/lub dziedziny badawczej) w ramach przedmiotu Egzaminy epokowe (dawniej „Węzłowe problemy wybranej epoki historycznej”);
  • tak dobrać zajęcia, by w ciągu roku student zaliczył łącznie co najmniej 60 pkt ECTS;
  • tak dobrać zajęcia, by wykłady nie stanowiły więcej niż 15% łącznej liczby ECTS uzyskiwanych w ciągu całego toku studiów (liczba ECTS uzyskanych z wykładów nie może przekroczyć 18 w ciągu całego toku studiów);
  • w przypadku zajęć z nauk społecznych, realizowanych poza WH, nie jest konieczne wykazywanie w planie tytułów zajęć, jednak student musi łącznie uzyskać z tych przedmiotów 6 ECTS.

7. Informacja o ofercie dydaktycznej WH dla II stopnia studiów dostępna jest na stronie WH oraz w systemie USOS.

8. Po otrzymaniu IPS Kierownik studiów weryfikuje jego poprawność i może wymagać od studentki/studenta i opiekuna uwzględnienia sugerowanych korekt, szczególnie jeśli przedłożony IPS nie spełnia wymagań dotyczących minimalnej liczby ECTS w koszykach poszczególnych kategorii.

9. Indywidualny plan studiów stanowi podstawę rozliczenia roku i całego toku studiów przez studenta.

10. W uzasadnionych przypadkach student może dokonywać korekty swojego indywidualnego planu studiów. W tym celu student zobowiązany jest do:

  • konsultacji dokonywanych zmian/zmiany z indywidualnym opiekunem naukowym;
  • przedłożenia znowelizowanego i podpisanego przez indywidualnego opiekuna naukowego planu studiów kierownikowi studiów magisterskich najpóźniej do końca maja danego roku akademickiego; w planie należy wykazać nazwę przedmiotu, liczbę godzin i przyporządkowanych ECTS.
  • niezłożenie w terminie korekty planu może skutkować uznaniem niezaliczonych przedmiotów za podstawę do odpłatnego warunkowego wpisu na kolejny rok lub powtarzania roku.