We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Tekst ujednolicony z dnia 8 maja 2023 r.

 

Regulamin Wydziału Historii

 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

 

§1

Regulamin Wydziału Historii, zwany dalej „Regulaminem”, określa strukturę Wydziału, rodzaj, strukturę i zakres działania jego jednostek wewnętrznych, tryb powoływania organów, zasady organizacyjnej podległości pracowników Wydziału.

§2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Wydziale – należy przez to rozumieć Wydział Historii;
 2. Radzie Wydziału – należy przez to rozumieć Radę Wydziału Historii;
 3. Dziekanie – należy przez to rozumieć Dziekana Wydziału Historii;
 4. zatrudnieniu – należy przez to rozumieć miejsce wykonywania pracy w jednostce wewnętrznej Wydziału, wskazanej w akcie stanowiącym podstawę zatrudnienia lub określonej decyzją Dziekana;
 5. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Uniwersytetu Warszawskiego;
 6. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 7. Uniwersytecie – należy przez to rozumieć Uniwersytet Warszawski;
 8. doktorantach – należy przez to rozumieć doktorantów realizujących badania na Wydziale;
 9. studentach – należy przez to rozumieć studentów uczestniczących w kształceniu organizowanym i realizowanym przez Wydział.

 

Rozdział 2
Organizacja wewnętrzna Wydziału

 

§3
 1. Wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi Wydziału są zakłady, biblioteka oraz administracja Wydziału.
 2. Pracami administracji Wydziału kieruje Dziekan przy pomocy dyrektora administracyjnego.
 3. Dziekanowi bezpośrednio podlegają wszystkie wymienione w ust. 1 wewnętrzne jednostki organizacyjne Wydziału.
 4. Dziekan zobowiązany jest sporządzać aktualny wykaz jednostek organizacyjnych Wydziału oraz ich pracowników według stanu na dzień 30 września każdego roku i podawać go do publicznej wiadomości przez publikację na stronie internetowej Wydziału oraz przekazywać go Rektorowi.
 5. Wewnętrzne jednostki organizacyjne Wydziału tworzy, przekształca oraz likwiduje Dziekan, po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału.
 6. Dziekan z własnej inicjatywy lub na wniosek pięciu pracowników Wydziału może w drodze zarządzenia powołać inne komórki, w szczególności zespoły badawcze, centra, grupy badawcze lub pracownie niebędące wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi Wydziału, po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału.

 

Rozdział 3
Rada Wydziału

 

§4
 1. W skład Rady Wydziału wchodzą:
  1. Dziekan;
  2. prodziekani;
  3. wszyscy nauczyciele akademiccy Wydziału zatrudnieni na stanowisku profesora; profesora uczelni lub posiadający stopień doktora habilitowanego, stanowiący łącznie nie mniej niż 60% składu Rady Wydziału;
  4. przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, stanowiący nie mniej niż 10 % składu Rady;
  5. przedstawiciele pracowników Wydziału nie będących nauczycielami akademickimi, stanowiący nie więcej niż 5% składu Rady;
  6. przedstawiciele studentów, stanowiący nie mniej niż 10% składu Rady;
  7. przedstawiciele doktorantów, stanowiący nie mniej niż 5% składu Rady.

1a. Kadencja Rady Wydziału trwa cztery lata, rozpoczyna się w dniu 1 września roku wyborów Rektora i trwa do dnia 31 sierpnia w roku, w którym upływa kadencja Rektora.
1b. Liczbę przedstawicieli, o których mowa w ust. 1 pkt 4–7, określa na kadencję Wydziałowa Komisja Wyborcza z zachowaniem proporcji określonych w ust. 1.

 1. Wybory przedstawicieli do Rady Wydziału, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, zwanych dalej „przedstawicielami”, zarządza i przeprowadza Wydziałowa Komisja Wyborcza.

2a. Do przedstawicieli studentów i doktorantów stosuje się postanowienia § 61 ust. 5 Statutu.

 1. Przedstawicieli do Rady Wydziału, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, wybiera się bezwzględną większością głosów.
 2. Głosowanie przeprowadza się w trybie głosowania łącznego, bez wymogu kworum, oddzielnie dla każdej grupy. Każda osoba uprawniona do głosowania ma prawo do zgłaszania kandydatur. Do poddania pod głosowanie kandydatury danej osoby konieczne jest uprzednie uzyskanie jej zgody na kandydowanie, w formie pisemnej lub elektronicznej.

4a. Wybory mogą być przeprowadzone za pomocą sieci elektronicznej z wykorzystaniem procedur umożliwiających głosowanie tajne.

 1. W posiedzeniach Rady Wydziału uczestniczy z głosem doradczym dyrektor administracyjny oraz przedstawiciele związków zawodowych zgodnie z przepisami Statutu.
 2. Dziekan może zapraszać gości do udziału w posiedzeniu Rady Wydziału. Dziekan powiadamia Radę Wydziału o udziale gości w posiedzeniu.
§5

Radzie Wydziału przewodniczy Dziekan lub upoważniony przez Dziekana prodziekan.

§6

Do kompetencji Rady Wydziału należy w szczególności:

 1. ustalanie ogólnych kierunków działalności Wydziału;
 2. uchwalanie misji Wydziału;
 3. opiniowanie regulaminu Wydziału;
 4. opiniowanie planu rozwoju Wydziału opracowanego przez Dziekana;
 5. opiniowanie planu rzeczowo-finansowego Wydziału i wgląd w jego wykonanie;
 6. ocena działalności Wydziału, opiniowanie rocznego sprawozdania Dziekana oraz ocena działalności Dziekana;
 7. opiniowanie spraw przedłożonych przez Rektora, Dziekana albo przez grupę co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków Rady Wydziału;
 8. powoływanie komisji Rady Wydziału, z zastrzeżeniem § 11-13;
 9. wnioskowanie do Dziekana o utworzenie jednostek organizacyjnych Wydziału i zespołów niebędących jednostkami organizacyjnymi oraz dokonywanie zmian struktury Wydziału;
 10. wnioskowanie do Rektora o zmianę regulaminu Wydziału;
 11. podejmowanie uchwał w innych sprawach wynikających z odrębnych przepisów;
 12. współpraca ze szkołami doktorskimi oraz radami naukowymi dyscyplin i Radą Naukową Dziedzin;
  12a) współpraca z Radą Dydaktyczną powołaną dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale;
 13. wybór członków rady dydaktycznej dla kierunków studiów, których organizację
  i realizację powierzono Wydziałowi;
 14. podejmowanie innych działań wynikających z Regulaminu.
§7
 1. Posiedzenia Rady Wydziału zwołuje Dziekan co najmniej raz na dwa miesiące, z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych, powiadamiając drogą elektroniczną członków Rady Wydziału o terminie i proponowanym porządku obrad, co najmniej na siedem dni przed tym terminem.
 2. Dziekan jest zobowiązany zwołać posiedzenie Rady Wydziału na pisemny wniosek 1/5 ogólnej liczby członków Rady Wydziału.
 3. Udział w posiedzeniach Rady Wydziału jest obowiązkiem każdego członka Rady. W razie przeszkody uniemożliwiającej udział w posiedzeniu członek Rady Wydziału usprawiedliwia na piśmie swą nieobecność przed Dziekanem.
 4. Posiedzenia Rady Wydziału mogą odbywać się w trybie zdalnym na zasadach określonych w załączniku do Regulaminu Wydziału Historii.
§8
 1. Rada Wydziału podejmuje uchwały większością ważnie oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jej członków, na wniosek Rektora, Dziekana, komisji Rady Wydziału lub grupy co najmniej pięciu członków Rady Wydziału.
 2. W sprawach osobowych, a także na wniosek co najmniej jednego członka Rady Wydziału, z wyłączeniem głosowania w sprawach formalnych, Rada Wydziału podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
 3. Uchwały Rady Wydziału podaje się do wiadomości w formie określonej odrębnymi przepisami.
§9
 1. Z posiedzenia Rady Wydziału sporządza się protokół, który po zatwierdzeniu na następnym posiedzeniu Rady podpisywany jest przez Dziekana i osobę sporządzającą protokół. Protokoły z posiedzeń Rady Wydziału są jawne.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie w zakresie trybu pracy Rady Wydziału stosuje się odpowiednio przepisy Regulaminu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego.
§10

Rada Wydziału może tworzyć komisje stałe lub komisje doraźne, z zastrzeżeniem § 11 Regulaminu.

 

Rozdział 4
Komisje Rady Wydziału

 

§11
 1. Rada Wydziału spośród swego składu wyłania stałe komisje:
  1. finansowo-budżetową;
  2. biblioteczną.
 2. Rada Wydziału w uchwale o utworzeniu komisji określa jej skład oraz zakres działania.

2a. Komisja finansowo-budżetowa opracowuje wnioski dla Rady Wydziału w sprawie polityki finansowej Dziekana.

 1. Rada Wydziału wybiera członków komisji bezwzględną większością głosów spośród członków Rady Wydziału oraz kandydatów zgłoszonych przez członków Rady Wydziału.
 2. Rada Wydziału wybiera przewodniczącego komisji spośród jej członków bezwzględną większością głosów.
 3. Komisje corocznie składają Radzie Wydziału sprawozdanie ze swojej działalności.

 

Rozdział 4a
Komisje działające na Wydziale Historii

 

§12
Komisja konkursowa
  1. Kompetencje i tryb funkcjonowania komisji konkursowych określają 107 i § 126 Statutu.
  2. Liczba członków komisji konkursowych wynosi od pięciu do siedmiu osób.
  3. Członkami komisji konkursowej mogą być nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Uniwersytecie, a także osoby spoza Uniwersytetu mające tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego w zakresie dyscypliny właściwej ze względu na zakres obowiązków na stanowisku, na które organizowany jest konkurs; liczba tych osób nie może być wyższa niż 30% składu komisji.
  4. Dziekan powołuje komisję konkursową po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Wydziału, z zastrzeżeniem § 49 pkt 5 Statutu.
  5. Dziekan nie może być powołany w skład komisji konkursowej.
  6. Przepis ust. 5 nie ma zastosowania w wypadku konkursu organizowanego w ramach realizacji projektów badawczych finansowanych ze środków zewnętrznych.
§13
Komisja oceniająca

Na Wydziale tworzy się komisję oceniającą nauczycieli akademickich na zasadach określonych w zarządzeniu Rektora.

§14

(uchylony)

 

Rozdział 5
Dziekan i prodziekani

 

§15
 1. Wydziałowa Komisja Wyborcza ustala na podstawie 4 ust. 2 Ordynacji Wyborczej Uniwersytetu dzień pierwszego głosowania w sprawie wyłonienia kandydata na Dziekana, zgodnie z uchwałą Uczelnianej Komisji Wyborczej.
 2. Kompetencje Dziekana określają przepisy Statutu.
 3. Dziekan:
  1. kieruje Wydziałem i występuje w imieniu Wydziału;
  2. opracowuje plan rozwoju Wydziału zgodną ze strategią rozwoju Uniwersytetu;
  3. jest przełożonym wszystkich pracowników Wydziału;
  4. podejmuje decyzje i wydaje zarządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Wydziału;
  5. powołuje kierowników wewnętrznych jednostek organizacyjnych Wydziału oraz niebędących wewnętrznymi jednostkami Wydziału, po uprzednim zasięgnięciu opinii pracowników podlegających kierownikowi;
  6. powołuje komisje konkursowe i ich przewodniczących z zastrzeżeniem § 11 Regulaminu;
  7. kieruje gospodarką Wydziału w ramach zasobów i środków finansowych znajdujących się w dyspozycji Wydziału;
  8. realizuje politykę personalną Wydziału i przedstawia Rektorowi, po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału, wnioski o zatrudnienie na stanowiska nauczycieli akademickich, a także ogłasza, po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału, konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich, zgodnie z § 126 Statutu;
  9. określa zakres obowiązków prodziekanów, z wyjątkiem prodziekana do spraw studenckich;
  10. może, w miarę potrzeby, tworzyć zespoły doradcze;
  11. podejmuje inne czynności przewidziane w Statucie i Regulaminie.
§16

Środkami finansowymi przekazanymi z budżetu ogólnouniwersyteckiego do dyspozycji Wydziałowi, jak również środkami własnymi Wydziału, zarządza Dziekan.

§16a

Kadencja Dziekana trwa cztery lata, rozpoczyna się dnia 1 września roku wyborów Rektora i kończy 31 sierpnia.

§17
 1. Na okres sprawowania funkcji przez Dziekana powołuje się jednego, dwóch lub trzech prodziekanów. Jednym z prodziekanów jest prodziekan do spraw studenckich.

1a. Prodziekan musi być zatrudniony na Wydziale jako podstawowym miejscu pracy i mieć co najmniej stopień naukowy doktora.

 1. (uchylony)
 2. Prodziekana, nie będącego prodziekanem ds. studenckich, powołuje Dziekan po uzyskaniu zgody Rady Wydziału na przedstawioną kandydaturę.
 3. Kadencja prodziekana ds. studenckich trwa cztery lata i rozpoczyna się dnia 1 października roku wyboru Rektora i trwa do dnia 30 września.
 4. Kadencja prodziekana, o którym mowa w ust. 3 rozpoczyna się dnia 1 października i upływa wraz z końcem kadencji Dziekana.
 5. W trakcie kadencji Dziekan może odwołać prodziekana, o którym mowa w ust. 3, informując Radę Wydziału o przyczynach odwołania.
§17a

Nie można łączyć funkcji Dziekana, prodziekana, kierownika zakładu, kierownika Biblioteki.

§18
 1. Za organizację kształcenia na Wydziale odpowiada prodziekan do spraw studenckich, powoływany przez Rektora, na wniosek Dziekana zaopiniowany przez Radę Wydziału, w trybie określonym w Statucie.
 2. Kompetencje prodziekana do spraw studenckich określa Statut
  i Regulamin Studiów na Uniwersytecie.
 3. Kierownicy studiów organizowanych i realizowanych przez Wydział oraz studiów, w których prowadzeniu uczestniczy Wydział powoływani są na podstawie odrębnych przepisów
 4. Prodziekan do spraw studenckich może powołać kierownika studiów podyplomowych. Zakres działania kierownika studiów podyplomowych określa prodziekan ds. studenckich.
 5. Powołanie kierownika studiów podyplomowych nie wymaga zasięgania opinii samorządu studenckiego.
§19

(uchylony)

Rozdział 6
Zakłady

 

§20
 1. Zakładem kieruje kierownik.
 2. Kierownika zakładu powołuje Dziekan spośród nauczycieli akademickich mających co najmniej stopień naukowy doktora i zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, z zastrzeżeniem § 15 ust. 3 pkt 5 Regulaminu.
 3. Kadencja kierownika zakładu trwa cztery lata i rozpoczyna się z dniem 1 marca, następującego po roku wyborów Rektora.
 4. Do odwołania kierownika zakładu stosuje się odpowiednio tryb przewidziany dla powołania.
§21
 1. Kierownik zakładu jest bezpośrednim przełożonym pracowników zakładu.
 2. Kierownik zakładu odpowiada za organizację prac badawczych oraz zajęć dydaktycznych, prowadzonych przez pracowników zakładu, w szczególności:
  1. organizuje i nadzoruje realizację toku studiów w zakresie zadań zakładu;
  2. uczestniczy w ocenie jakości kształcenia i sprawuje nadzór nad poziomem dydaktyki.
§22
 1. Pracownik Wydziału z grupy nauczycieli akademickich może być przypisany tylko do jednego zakładu.
 2. Dla utworzenia zakładu wymagana jest liczba przynajmniej pięciu pracowników Wydziału z grupy nauczycieli akademickich realizujących w nim swoje obowiązki.
 3. Przypisanie pracowników do zakładów określa Dziekan w porozumieniu z kierownikami zakładów.
 4. Doktoranci, realizujący badania na Wydziale, uzyskują afiliację przy Zakładzie, do którego przypisany jest ich opiekun naukowy.
§23

(uchylony)

§24

(uchylony)

§25

(uchylony)

Rozdział 7
Biblioteka Wydziału

 

§26
 1. W strukturze Wydziału działa Biblioteka jako wewnętrzna jednostka organizacyjna Wydziału.
 2. Biblioteka jest częścią systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu.
 3. Biblioteką kieruje kierownik, wyłoniony w drodze otwartego konkursu i powoływany przez Dziekana po zasięgnięciu opinii Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie i Rady Bibliotecznej oraz Rady Wydziału.

3a. Kadencja kierownika Biblioteki trwa cztery lata i rozpoczyna się z dniem 1 marca roku następującego po roku wyborów rektora.

 1. Komisja biblioteczna Rady Wydziału monitoruje pracę Biblioteki.
 2. Regulamin Biblioteki i jej strukturę organizacyjną uchwala Rada Wydziału.
Rozdział 8
Kolegium Elektorów Wydziału

 

§27

W skład Kolegium Elektorów Wydziału wchodzą wszyscy pracownicy Wydziału.

Rozdział 9
Administracja Wydziału

 

§28
  1. (uchylony)
  2. Do zadań jednostek administracji należy w szczególności:
   1. prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem warunków prawidłowego przebiegu działalności dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej Wydziału;
   2. prowadzenie spraw gospodarczo-usługowych;
   3. obsługa finansowa Wydziału we współdziałaniu z Kwesturą;
   4. prowadzenie spraw osobowych pracowników Wydziału;
   5. wykonywanie czynności administracyjno-formalnych dotyczących pozyskiwania i realizacji projektów badawczych;
   6. obsługa administracyjna Dziekana.
  3. Administrację wydziału tworzą sekcje oraz samodzielne stanowiska do realizacji określonej kategorii spraw.
  4. Tryb tworzenia, przekształcania oraz likwidacji sekcji administracji określa par. 3 ust. 5 Regulaminu.
  5. Dziekan z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora administracyjnego, może utworzyć samodzielne stanowiska w celu realizacji określonych zadań administracji Wydziału.
  6. Aktualny wykaz jednostek administracji i przypisanych do nich pracowników oraz utworzonych na wydziale samodzielnych stanowisk jest ogłaszany w wykazie, o którym mowa w § 3 ust. 4.
  7. Nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem administracji sprawuje dziekan lub prodziekan właściwy do danej kategorii spraw.
§29
 1. Administracją i gospodarką Wydziału kieruje Dziekan bezpośrednio lub przy pomocy dyrektora administracyjnego.
 2. Dziekan ustala zakres, formy i środki realizacji zadań Wydziału przez administrację Wydziału.
 3. Dziekan wyznacza zakres obowiązków pracowników administracji Wydziału oraz ocenia ich wykonywanie.
 4. Dziekan z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora administracyjnego może określić szczegółowe zasady organizacji administracji Wydziału, w tym zadania poszczególnych jednostek oraz kompetencje i zadania osób kierujących tymi jednostkami.
§30
  1. Dyrektor administracyjny:
   1. organizuje i kontroluje całość prac administracyjnych Wydziału oraz kieruje jednostkami administracji Wydziału;
   2. w ustalonym przez Dziekana zakresie podejmuje decyzje w sprawach majątkowych i finansowych Wydziału, z zastrzeżeniem uprawnień i obowiązków kierownika Sekcji Finansowej;
   3. występuje na zewnątrz w granicach posiadanych upoważnień;
   4. jest przełożonym pracowników jednostek administracji Wydziału.
  2. Na stanowisku dyrektora administracyjnego może być zatrudniona osoba odpowiadająca wymogom przewidzianym dla kierownika działu ekonomicznego, technicznego lub równorzędnego.
  3. Dyrektor administracyjny ponosi odpowiedzialność przed Dziekanem za zapewnienie organizacyjnych i materialno-technicznych warunków wykonywania zadań Wydziału.
§31

(uchylony)

§32

(uchylony)

§33

(uchylony)

§34
Przepisy przejściowe

Istniejące przed dniem wejścia w życie Regulaminu zakłady Instytutu Historycznego stają się zakładami Wydziału Historii.

Załącznik do Regulaminu Wydziału Historii

 

 

ZASADY ORGANIZACJI POSIEDZEŃ RADY WYDZIAŁU HISTORII
Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

§1
 1. Wprowadza się dwie procedury organizacji posiedzeń oraz podejmowania uchwał przez Radę Wydziału Historii:
  1. procedurę pełną, która ma zastosowanie do telekonferencji z głosowaniem zdalnym w trakcie posiedzenia;
  2. procedurę uproszczoną, która ma zastosowanie do dyskusji zdalnej zakończonej głosowaniem elektronicznym.
 2. O wyborze procedury każdorazowo decyduje Dziekan.
§2

Zastosowanie procedury pełnej wymaga łącznego spełnienia następujących warunków:

 1. transmisja posiedzenia Rady Wydziału odbywa się w czasie rzeczywistym
  z wykorzystaniem jednego z narzędzi informatycznych, na którego użytkowanie Uniwersytet Warszawski posiada odpowiednią licencje;
 2. możliwa jest identyfikacja osób uprawnionych do udziału w posiedzeniu
  oraz możliwe jest potwierdzenie ich uczestnictwa i stwierdzenie kworum;
 3. możliwa jest dwustronna komunikacja, w ramach której osoby uprawnione
  do udziału w posiedzeniu mogą wypowiadać się w trakcie posiedzenia;
 4. możliwe jest przeprowadzenie głosowania jawnego i tajnego w trakcie posiedzenia przy użyciu uniwersyteckiego narzędzia „Ankieter”.
§3

W procedurze pełnej przewodniczący Rady Wydziału:

1. zwołuje posiedzenie zdalne oraz przekazuje członkom Rady Wydziału nie później niż na siedem dni przed planowanym posiedzeniem:

a. informację o dacie i godzinie rozpoczęcia obrad,
b. informację o narzędziach, które zostaną użyte w celu przeprowadzenia posiedzenia zdalnego,
c. porządek obrad,
d. materiały do poszczególnych punktów porządku obrad, przy czym w przypadku spraw niecierpiących zwłoki przekazanie materiałów następuje nie później niż na trzy dni przed planowanym posiedzeniem.

2. we wskazanym terminie rozpoczyna posiedzenie zdalne w formie telekonferencji, a następnie:

a. sprawdza obecność wymaganego kworum i potwierdza listę obecności własnym podpisem,
b. prowadzi obrady zgodnie z porządkiem obrad,
c. w przypadku, kiedy w punkcie porządku obrad podejmowana jest uchwała, po zakończeniu dyskusji zarządza głosowanie; czas na oddanie głosu powinien uwzględniać możliwości techniczne,
d. ogłasza wyniki głosowania,
e. odracza posiedzenie, jeśli usterki techniczne uniemożliwiają jego prowadzenie.

3. określa termin, w którym członkowie mogą zgłaszać poprawki i uzupełnienia
do protokołu.

§4

W procedurze uproszczonej przewodniczący Rady Wydziału:

 1. udostępnia porządek obrad oraz materiały do poszczególnych punktów na co najmniej siedem dni przed planowanym głosowaniem. W przypadku spraw niecierpiących zwłoki termin może zostać skrócony do trzech dni;
 2. zarządza przeprowadzenie dyskusji przez członków Rady Wydziału i określa czas jej prowadzenia, który nie może być krótszy niż 24 godziny i nie dłuższy niż 72 godziny, przy czym godziny przypadające na dni wolne od pracy nie są wliczane do tego czasu. Dyskusja prowadzona jest przy użyciu poczty elektronicznej w taki sposób, że wypowiedzi są widoczne dla wszystkich członków. Decyzję o formie prowadzenia dyskusji podejmuje przewodniczący;
 3. sporządza podsumowanie dyskusji, które zostaje przekazane członkom Rady pocztą elektroniczną nie później niż 24 godziny przed głosowaniem;
 4. w określonym terminie zarządza głosowanie za pomocą narzędzia „Ankieter”. Głosowanie trwa nie krócej niż 24 godziny i nie dłużej niż 72 godziny, przy czym godziny przypadające na dni wolne od pracy nie są wliczane do tego czasu. Zakończenie głosowania może nastąpić wcześniej, jeżeli wszyscy uprawnieni oddali głosy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zadecydować o wstrzymaniu głosowania;
 5. ogłasza wyniki głosowania drogą mailową bezzwłocznie po zakończeniu głosowania, jednak nie później niż 48 godzin od jego zakończenia;
 6. odpowiada za przygotowanie protokołu z głosowania w ramach uproszczonej procedury, który jest zatwierdzany zgodnie ze zwykłymi regulacjami w tej sprawie.”.