We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

mgr Marta Pawlińska

Biogram

Jestem absolwentką studiów licencjackich i magisterskich na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego.
Pracę magisterską zatytułowaną: „»Nie trzeba się załamywać, jest się przecież mężczyzną«”. Obrazy męskości w pamiętnikach konkursowych polskich mężczyzn pracujących przymusowo na rzecz Trzeciej Rzeszy” napisałam pod kierunkiem dr. hab., prof. ucz. Piotra M. Majewskiego. Niniejsza praca została w roku 2023 wyróżniona pierwszą nagrodą czasopisma ,,Historyka. Studia Metodologiczne” im. Marcelego Handelsmana oraz pierwszą nagrodą Konkursu na najlepszą pracę magisterską z antropologii historii im. Bronisława Geremka.

Tematyka badań:

Celem mojego projektu jest zbadanie doświadczenia polskich dziewcząt i kobiet wykonujących przymusowe prace służebne u niemieckich rodzin w latach 1939-1945. Planuję przedstawić zarówno administracyjne jak i indywidualne oblicza służebnej pracy przymusowej, badając nie tylko archiwalia niemieckich sądów oraz urzędów pracy, lecz również relacje i wspomnienia pozostawione przez Hausgehifinnen zarówno w formie pisanej jak i ustnej. Równorzędnym obszarem moich badań będą doświadczenia niemieckich rodzin zatrudniających polskie służące – z jednej strony beneficjentów systemu pracy niewolniczej, z drugiej zaś zwykłych ludzi pragnących nawiązywać osobiste relacje z pracującymi u nich Polkami. W pracy posługiwać się będę kategorią płci kulturowej, kategoriami klasy społecznej oraz koncepcją Eigen-Sinn. Ważne będą dla mnie również metody proponowane dla badania historii mówionej, a także pamiętnikarskich źródeł wywołanych. Zastosuję elementy analizy socjologicznej, posługując się teoriami obrazującymi relacje służebne oraz relacje władzy.

Tytuł rozprawy

Polki w niemieckich domach – losy polskich dziewcząt i kobiet skierowanych do pracy przy niemieckich rodzinach w latach 1939-1945